4
Chʌncol i q'uelonla Dios yic'ot lac Yum Jesucristo mu' bʌ quej i mel jini cuxulo' bʌ yic'ot jini tsa'ix bʌ sajtiyob che' mi tyʌlel. Mi quej i cha'len yumʌl. Jin cha'an mic xiq'uet cha'an ma' sub i t'an Dios.
Subeñob i t'an Dios. Yom chajpʌbilet a chʌc subeñob ba'ical bʌ ora che' yom i yubiñob che' mach yom i yubiñob. Yom a tsictisʌbeñob i mul. Yom a tic'ob. Yom a ñuc isʌbeñob i pusic'al ti cʌntisa. Yom ma' ñusan wocol ti uts'at.
Como tyal i yorojlel mach yomob i yubiñob ili wen bʌ cʌntisa. Mi quej i sʌclan cabʌl ajcʌntisajob mu' bʌ i cʌntisañob chʌ bʌ yom i yubiñob cha'an che' yom i bajñel i pusic'alob.
Mach yom i chʌc ubin jini melel bʌ t'an. Mi quej i ch'ujbiñob chʌ bʌ tyac jachix bʌ t'an.
Pero jatyet, chʌc tsʌclen wen bʌ a ña'tyʌbal. Ñusan wocol ti uts'at. Chʌc ac'ʌ a bʌ ti subol jini t'an cha'an laj cotyʌntyel. Lu' ts'ʌctisan ti wen a toñel i cha'an bʌ Dios.
Joñon chʌncox cʌjq'uel che' bajche' i majtyan Dios yubil. Chʌncolix i lʌc' i yorojlel c sajtyel.
Tic cha'le wersa ti jini mu' bʌ lac ch'ujbin. Wale c'otyemonix ba' jaxʌl mi quej c sajtyel. Tij c'ʌlʌ wen ch'ujbi.
Wale chʌncox c pijtyan c majtyan mu' bʌ i yʌq'uentyel jini mu' bʌ i yajñel ti tyoj. Mi quej i yʌq'ueñon lac Yum ti' q'uinilel melojel. Mach jinic jach joñon mi yʌq'ueñon pero mi yʌq'uentyel je'el ti pejtyelelob majchical jachix yoma jax bʌ cha'an cha' tyʌlic lac Yum. Jiñʌch wen bʌ juez lac Yum.
T'an cha'an chʌ bʌ yom i cha'len Timoteo
Cha'len wersa cha'an mach jalic tyʌliquet a jula'añon.
10 Como jini Demas tsa'ix i cʌyʌyon. Como más ti' mulʌ chʌ bʌ yes an ti mulawil. Tsa'ix majli ti lum Tesalónica bʌ i c'aba'. Pero Crescente ti majli ti pañimil Galacia bʌ i c'aba'. Tito ti majli ti pañimil Dalmacia bʌ i c'aba'.
11 Jini jach Lucas wʌ'an quic'ot. Yom a sʌclan jini Marcos. Pʌyʌ tyʌlel a wic'ot. Como i c'ʌjnibal c cha'an cha'an i cotyañon.
12 Tic choco majlel Tíquico bʌ i c'aba' ti lum Efeso.
13 Ya' bʌ ma' tyʌlel, ch'ʌm'eñon tyʌlel jini c tsuts bujc tsa' bʌ j cʌyʌ ya' ti yotyot Carpo ya' ti lum Troas bʌ i c'aba'. Ma' ch'ʌm'eñon tyʌlel je'el cun tyac. Jini más com jini cun tyac mu' bʌ j c'ʌn ti ts'ijb.
14 Cabʌl ti' contrajiyon jini Alejandro mu' bʌ ti toñel ti tsucu tyaq'uin. Pero lac Yum tyo mi quej i tyojben jiñʌch bajche' ti' cha'le.
15 Cʌñʌtyan a bʌ como cabʌl mi' contrajin Alejandro i t'an Dios mu' bʌ lac sub.
16 Mach'an majch ti' cotyʌyon che' ñac tic ñaxan mele c bʌ ba'an am bʌ ye'tyel. Pejtyelelob ti' cʌyʌyoñob. La' ñusʌbenticob i mul.
17 Pero lac Yum an quic'ot. Ti' cotyʌyon. Ti yʌq'ueyon c p'ʌtyʌlel. Ti mejlic jolontisan jini subt'an i cha'an bʌ laj cotyʌntyel. Tic subeyob cha'an ubintic pejtyel mach'ʌ israelobic. Che' ti' loc'sʌyon lac Yum ti bʌbʌq'uen tyac bʌ che' bajche' ti ti' colem bajlʌm yubil.
18 Mi quej i colon loq'uel ti pejtyelel mach'ʌ wen. Mux i cʌñʌtyañon lac Yum cha'an c'oticon ba' mi' cha'len yumintyel ti panchan. La' tsictiyic i ñuclel lac Yum ti bele' ora. Amén.
Cojachix bʌ saludos yic'ot t'an cha'an i yutslel Dios
19 Aq'uen saludos jini Prisca yic'ot Aquila yic'ot año' bʌ ti yotyot Onesíforo.
20 Ti cʌyle ti lum Corinto bʌ i c'aba' jini Erasto. C'am tij cʌyʌ Trófimo ya' ti lum Mileto bʌ i c'aba'.
21 Jop'ox a tyʌlel che' max tyo yorojlel tsʌñal. Mi' chocbeñetyob tyʌlel saludos jini Eubulo, Pudente, Lino, yic'ot Claudia bʌ i c'aba'ob yic'ot pejtyel la quermañujob.
22 La' ajnic a wic'ot lac Yum Jesucristo. La' ajnic la' wic'ot ti la' pejtyel i yutslel i pusic'al Dios. Amén.