2
Dios mi' cha'len tyoj bʌ melojel
Jin cha'an jatyet mu' bʌ a sub i mul majchical jach bʌ a pi'ʌlob cha'an jach a wom a bajñel otsan a bʌ che' bajche' ajmel mulilet, mi' tsictiyel an a bajñel a mul je'el. Como jini mu' bʌ i sub i mul i pi'ʌlob lajalʌch mi' cha'len mulil bajche' mi' sube' an i cha'an i pi'ʌl.
Pero la cujil isujm cha'an yoque tyoj mi' cha'len melojel Dios che' mi' mele' quixtyañu mu' bʌ i cha'len ili tyac.
Ixcu jatyet mu' bʌ a sub i mul a pi'ʌlob pero lajalʌch ma' bajñel cha'len, ¿ch'ujbi ba a puts'tyan i melojel Dios ma' lon al? Mach ch'ujbi.
¿Chʌncol ba a p'aje' i yutslel i pusic'al Dios? Mach'an ma' saj ña'tyan yubil chucoch ma'an mi' wa' melet. Chʌncol a lolon q'uel che' bajche' lolom jach i yutslel i pusic'al Dios. Pero cha'an ti caj i yutslel chʌncol i jal pijtyañet cha'an a q'uextyan a pensal cha'an a cʌye' a mul.
Pero tsʌts a pusic'al. Mach a wom a q'uextyan a pensal cha'an a cʌye' a mul. Jin cha'an chʌncol jach a woc' isan a xot'mulil mu' bʌ a wersa xot'e' ti jim bʌ q'uin che' Dios mi quejel i yʌc' tyoj bʌ melojel bajche' yom.
Dios mi quejel i yʌq'uen jujuntiquil jiñʌch bajche' ti' cha'le.
Jini mu' bʌ i bele' cha'len wen bʌ cha'an wersa yom mi q'uejlel ti ñuc ti Dios yic'ot wersa yom jini wen tyac bʌ mach'ʌ yujil jilel, mi quejel i yʌq'uentyel i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.
Pero jini mu' bʌ i cha'leñob bajche' yom i bajñel i pusic'al, mach'ʌ ba'an mi' jaq'ue jini melel bʌ pero che' jach mi' cha'len mach bʌ wen bʌ, mi quejel i yubiñob i mich'lel Dios. Mi quejel i yʌq'uentyelob i xot'ob i mul.
Ñoj mach cujch i wocol yic'ot i pensal mi quejel i yubiñob jujuntiquil mu' bʌ i cha'len i simaronlel. Chʌ'ʌch mi quejel i ñaxan yubiñob jini israel bʌ quixtyañujob tsa' bʌ i cha'leyob simaronlel. Ti wi'il mi quejel i yubin jini mach bʌ israelobic.
10 Pero jini israelob mu' bʌ i bele' cha'len wen bʌ mi quejel i sujbel ti ñuc, mi q'uejlel ti ñuc ti Dios. Mi quejel i yʌq'uentyelob i ñʌch'tyʌlel i pusic'al ti Dios. Ñaxan mi quejel i yʌq'uentyelob jini israel bʌ quixtyañujob, ti wi'il je'el jini mach bʌ israelobic.
11 Como Dios junlajal mi' q'uel quixtyañujob.
12 Ti pejtyelelob tsa' bʌ i cha'leyob mulil max tyo bʌ ubibil i cha'an i mandar Moisés mi quejel i lu' jilelob cha'an i mul. Dios mach'an mi quej i c'ʌñe' jini mandar tyac cha'an mi' melob. Jini tsa' bʌ i yubiyob jini mandar tyac, pero ti' cha'leyob mulil, Dios mi quejel i c'ʌñe' jini mandar cha'an mi' melob.
13 Como mach'an mi q'uejlel ti tyoj ti Dios jini mu' jach bʌ i nʌch'tyan bajche' ts'ijbubil ti mandar. Pero mi q'uejlel ti tyoj jini mu' bʌ i ch'ujbin bajche' ts'ijbubil.
14 Pero jini mach bʌ israelo' bʌ quixtyañu mach'ʌ ba'an i cha'an jini mandar tyac, che' ti i bajñel i pusic'al jach mi' cha'leñob che' bajche' ts'ijbubil ti mandar, che' bajche' an jini mandar tyac ti i pusic'al yubil.
15 Cha'an ti caj i cha'libal mi' pʌs'ob che' bajche' ya' ts'ijbubil mandar tyac ti i pusic'al. Ti i pusic'al mi' ña'tyañob chʌ bʌ yom i cha'leñob. Ti i pusic'al mi' pensaliñob mi añob i mul o mi tyojʌch i cha'libal.
16 Chʌ'ʌch mi quejel i yujtyel ti jim bʌ q'uin che' Dios mi quejel i c'ʌñe' Jesucristo cha'an mi' melob quixtyañujob cha'an jini tsa' bʌ i mucu cha'leyob. Chʌ'ʌch mi yʌle' ti jini wen bʌ t'an cha'an laj cotyʌntyel chʌncol bʌ c sub majlel.
Jini israelob yic'ot i mandar Moisés
17 Jini c pi'ʌlob, jini israel bʌ quixtyañujob, mi' xuc'chocoñob i bʌ ti i mandar Moisés. Mi' lolon chan isañob i bʌ cha'an weñʌch añob mi yʌlob cha'an i cha'añob Dios.
18 Yujilob isujm chʌ bʌ yom Dios. Cha'an cʌntisʌbilob ti mandar tyac yujilob i yajcañob chʌ bʌ wen.
19 Mi' lolon ña'tyañob cha'an ch'ujbi i pʌse' i bijlel Dios jini mach'ʌ ba'an mi' ña'tyañob. Mi' lolon ña'tyañob cha'an mi' pʌs'eñob i sʌclel pañimil jini año' bʌ ti ic't'ojñal yubil. Chʌ'ʌch mi' lolon q'uelob i bʌ.
20 Mi' pensaliñob cha'an ajtyoj isayajob cha'an jini sojquemo' bʌ yic'ot mi yʌlob cha'an yujilob i cʌntisañob jini mach'ʌ cʌntisʌbilobic ti' t'an Dios. Mi' ña'tyañob cha'an ya' ti mandar tyac mi' tyajob i ña'tyʌbal yic'ot i sujmlel tyac.
21 Mi chʌ'ʌch yujilob i cʌntisan yaño' bʌ, ¿chucoch ma'ix mi' bajñel cʌntisañob i bʌ che' jini? Mi yʌlob cha'an mach wen i cha'len xujch'. ¿Chucoch mi bajñel cha'leñob xujch' che' jini?
22 Mi yʌlob cha'an mach wen mi' cha'leñob i tsuculel quixtyañujob. ¿Chucoch chʌ'ʌch mi' bajñel cha'leñob, che' jini? Mi' wen ts'a'q'uelob dios tyac melel bʌ ti c'ʌbʌl. Pero mi yochelob i xujch'iben chʌ bʌ an ya' ti i yotyotlel tyac.
23 Mi' wen chan isañob i bʌ cha'an cʌñʌlob i cha'an jini mandar tyac pero mi yʌc'ob ti wajlentyel Dios cha'an chʌncol i ñusañob jini mandar tyac.
24 Jin cha'an an i sujmlel jini Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios ba' mi yʌle': Jini mach bʌ israelobic bʌ quixtyañujob mi' tyaje' Dios ti leco bʌ t'an cha'an ti caj i cha'libal jini israelo' bʌ. Che' mi yʌle' ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios.
25 Como jini israel bʌ quixtyañujob melelʌch an i c'ʌjnibal tsep pʌchʌlel i cha'an mi ti' ts'ʌctisʌ ti pejtyelel bajche' xiq'uil ti i mandar Moisés mu' bʌ i jac'ob. Pero mi ti' ñusʌyob jini mandar tyac, che' bajche' mach'an ti tsepbenti i pʌchʌlel che' jini como chʌncol i yajñelob lajal bajche' mach bʌ israel bʌ quixtyañujob.
26 Yic'ot je'el, mi jini mach bʌ tsepbil i pʌchʌlel bʌ quixtyañu, jiñʌch jini mach bʌ israelob, mi tyojʌch mi' cha'len bajche' mi yʌle' ti mandar, lajal mi quejel i q'uejlel che' bajche' jini tsepbil bʌ i pʌchʌlel aunque mach tsepbil i cha'an.
27 Como che' ts'ʌcʌl mi' jac'ben jini mandar tyac jini mach bʌ israel bʌ quixtyañu jiñʌch jini mach bʌ tsepbil bʌ i pʌchʌlel, mi yʌc' ti tsictiyel la' mul jatyetla mu' bʌ la' ñusan mandar tyac, aunque an la' cha'an jini ts'ijbubil bʌ mandar yic'ot je'el tsepbil la' pʌchʌlel.
28 I tyʌlel i cha'año' bʌ Dios jini israelob. Pero ma'ix mi yochel ti i cha'an bʌ Dios cha'an jach israel bʌ quixtyañu i tyat i ña' mi cha'an jach mi' ch'ʌm i marcajlel tsep pʌchʌlel ti i bʌc'tyal.
29 Pero jini yoque israel bʌ quixtyañu jiñʌch jini tsa' bʌ yʌc'ʌ ti tyoj isʌntyel i pusic'al ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mach ti mandar tyac jach tsa' bʌ ts'ijbunti ti quixtyañu. Jini yoque israel bʌ, mach'an mi sujbel ti wen ti quixtyañu, pero ti Dios.