1 CORINTIOS
1
Pablojon quic'ot la quermano Sóstenes, pʌybilon ti apóstol i cha'an Jesucristo che' bajche' yom Dios. Wolic ts'ijbubeñetla ili jun, xñopt'añet bʌ la i cha'an Dios ya' ti Corinto. Tsa'ix ajq'uiyetla ti' wenta Dios. Pʌybiletla cha'an mi la' wochel ti Cristo Jesús la' wic'ot pejtel mu' bʌ i pejcañob lac Yum Jesucristo ti' c'aba', baqui jach añob. Jini lac Yum i yumʌch ja'el. La' aq'uentiquetla i yutslel i pusic'al Dios yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo.
Wocolix i yʌlʌ Dios
Ti pejtelel ora mic suben c Dios wocolix i yʌlʌ cha'añetla, come aq'uebiletla i yutslel i pusic'al Dios ti Cristo Jesús. Ti Cristo tsa' p'ojli la' wenlel ti pejtelel chuqui tac uts'at. Jini cha'an wen la' wujil t'an, wen an la' ña'tʌbal. Come woli' tsictiyel i ye'tel Cristo ti la' tojlel che' bajche' tsac subeyetla. Che' jini ma'anic chuqui anto yom la' cha'an, come wen chajpʌbiletla woli la' pijtan lac Yum Jesucristo mu' bʌ caj i tsictiyel. Mi caj i chʌn xuc'chocoñetla c'ʌlʌl ti' jilibal cha'an ma'anic la' mul che' ti' q'uiñilel lac Yum Jesucristo. Xuc'ul Dios tsa' bʌ i pʌyʌyetla cha'an mi la' tem ajñel yic'ot i Yalobil, jiñʌch Jesucristo lac Yum.
¿T'oxol ba Cristo?
10 Hermanojob, mic subeñetla ti wocol t'an ti' c'aba' lac Yum Jesucristo, yom junlajal mi la' cha'len t'an. Mach mi la' t'ox la' bʌ ti leto. Tem ajñenla ti uts'at ti jump'ejl la' pusic'al ti jump'ejl la' ña'tʌbal. 11 Come jini año' bʌ ti' yotot Cloé tsi' subeyoñob woli la' wʌ'len la' bʌ, quermanojob. 12 Mi cʌl isujm, come ti chajp ti chajp mi la' cha'len t'an ti jujuntiquiletla. Juntiquil mi' yʌl: Joñon i cha'añon Pablo. Yambʌ mi' yʌl: Joñon i cha'añon Apolos. Yambʌ mi' yʌl: Joñon i cha'añon Cefas. Yambʌ mi' yʌl: Joñon i cha'añon Cristo. Che'ʌch mi la' cha'len t'an. 13 ¿T'oxol ba Cristo? ¿Tsa' ba ch'ijle ti cruz Pablo cha'añetla? ¿Tsa' ba la' ch'ʌmʌ ja' ti' c'aba' Pablo? 14 Mic suben Dios wocolix i yʌlʌ come ma'anic tsa cʌq'ueyetla ch'ʌmja'. Cojach tsa cʌq'ueyob ch'ʌmja' Crispo yic'ot Gayo, 15 ame anic majch mi' lon al tsa' aq'uentiyetla ch'ʌmja' tij c'aba'. 16 Tsa cʌq'ue ch'ʌmja' Estéfanas ja'el yic'ot jini año' bʌ ti' yotot. Mach cujilic mi tsa cʌq'ue ch'ʌmja' yambʌ. 17 Come Cristo ma'anic tsi' chocoyon majlel cha'an mi cʌc' ch'ʌmja'. Tsi' chocoyon majlel cha'an mic sub jini wen t'an. Mach ti' ña'tʌbalic jini pañimil mic sub ame sajtic i sujmlel i cruz Cristo.
Cristo, i p'ʌtʌlel yic'ot i ña'tʌbal Dios
18 Jini sajtemo' bʌ mi' yʌlob tonto jax i sujmlel jini cruz. Pero joñonla coltʌbilon bʌ la, la cujil jiñʌch i p'ʌtʌlel Dios. 19 Come ts'ijbubil: “Mi caj c jisʌbeñob i ña'tʌbal jini cabʌl bʌ i ña'tʌbal. Mi caj c socbeñob i pusic'al jini año' bʌ cabʌl i pusic'al”, che'en Dios. 20 ¿Bacan jini cabʌl bʌ i ña'tʌbal? ¿Bacan jini sts'ijbaya? ¿Bacan jini mu' bʌ i ña'tan i sujmlel jini pañimil am bʌ wʌle? Dios tsa'ix i pʌsʌ sojquem jax i ña'tʌbal jini pañimil. 21 Che' bajche' tsi' wʌn ña'ta Dios, jini año' bʌ ti pañimil ma'anic mi' cʌñob Dios cha'an ti' bajñel ña'tʌbal, come Dios mi' c'ʌn jini t'an mu' bʌ i yʌjlel ti tonto cha'an mi' coltan jini mu' bʌ i ñopob, come che' yom i pusic'al. 22 Jini judíojob mi' wersa c'ajtibeñob i yejtal tac i p'ʌtʌlel. Jini griegojob mi' sajcañob i ña'tʌbal pañimil. 23 Pero joñonla mi lac sub Cristo tsa' bʌ ch'ijle ti cruz. Jini t'an mi' yʌc' ti yajlel judíojob. Tonto jax jini t'an mi' yʌlob gentilob. 24 Pero jini pʌybilo' bʌ, mi judíojob, mi griegojob, mi' ña'tañob jini Cristo i p'ʌtʌlelʌch Dios, i ña'tʌbalʌch Dios ja'el. 25 I ña'tʌbal Dios mu' bʌ i yʌjlel ti tonto mach sojquemic che' bajche' i ña'tʌbal winicob. I melbal Dios mach bʌ anic i p'ʌtʌlel mi' lon q'uelob winicob, ñumen p'ʌtʌlʌch bajche' i p'ʌtʌlel winicob.
26 Come ña'tanla, hermanojob, bajche' tsa' pʌjyiyetla. Ma'anic cabʌl ñuco' bʌ am bʌ cabʌl i ña'tʌbal ti la' tojlel. Ma'anic cabʌl p'ʌtʌlo' bʌ, mi cabʌl yumʌlob. 27 Jini mu' bʌ i q'uejlel ti tonto wʌ' ti pañimil Dios tsi' yajca cha'an mi' yʌc' ti quisin jini cabʌl bʌ i ña'tʌbal. Tsi' yajca jini mach bʌ p'ʌtʌlic ti pañimil cha'an mi' yʌc' ti quisin jini p'ʌtʌlo' bʌ. 28 Dios tsi' yajca jini mach bʌ ñuquic ti pañimil yic'ot jini ts'a'lebil bʌ yic'ot jini mach bʌ anic i c'ʌjñibal cha'an mi' jisan jini am bʌ i c'ʌjñibal ti' tojlel winicob. 29 Che' jini ma'anic majqui mi mejlel i chañ'esan i bʌ ti' tojlel Dios. 30 Come Dios tsi' yʌq'ueyetla la' wajñel ti Cristo Jesús. Dios tsi' yʌq'ueyonla Cristo. Jiñʌch lac ña'tʌbal tilem bʌ ti Dios. Jiñʌch tsa' bʌ i yʌc'ʌyonla ti' wenta Dios, tsa' bʌ i q'ueleyonla ti toj. Jiñʌch tsa' bʌ i yʌc'onla ti libre. 31 Jini cha'an, che' bajche' ts'ijbubil: “Jini yom bʌ i sub chuqui ñuc, la' i tsictesan i ñuclel lac Yum”.