16
Ofrenda cha'an i coltʌntel i cha'año' bʌ Dios
Cha'an ofrenda mu' bʌ la' tempan cha'an i coltʌntel i cha'año' bʌ Dios, ac'ʌla jatetla che' bajche' tsac sube jini xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Galacia. Ti jini ñaxan bʌ q'uin ti jujump'ejl semana, ti jujuntiquiletla, parte yom mi la' wʌc' lamital la' taq'uin. Lotola bajche' c'amel mi mejlel la' wʌc' cha'an tempʌbilix che' mij c'otel ba' añetla. Che' c'otemon mi caj c choc majlel winicob año' bʌ i cha'an carta ba' mi' tsictiyel yajcʌbilob cha'an mi' ch'ʌmob majlel jini ofrenda ti Jerusalén. Mi yomʌch mic majlel ja'el, mi mejlel c pi'leñob majlel ti Jerusalén.
Baqui tsi' ña'ta majlel jini Pablo
Ya' talon ba' añetla che' ñumeñonix ti Macedonia, come com ñumel ti Macedonia. Tic'ʌl ya' mic poj cʌytʌl ba' añetla cha'an mic ñusan i yorajlel tsʌñal ja'el, cha'an mi la' pi'leñon majlel ya' ba' mic majlel. Come mach ñumelic jach com j q'ueletla. Com poj jalijel quic'otetla mi che' yom lac Yum. Mi caj j cʌytʌl ti Efeso c'ʌlʌl ti' yorajlel Pentecostés. Come tsa' jambentiyon colem puerta ba' mi mejlel c wen cha'len e'tel anquese cabʌlob j contra.
10 Mi tsa' c'oti Timoteo, q'uelela cha'an mi' yajñel ti uts'at ba' añetla, come mi' cha'len i ye'tel lac Yum lajal bajche'on. 11 Jini cha'an mach mi la' ts'a'len mi juntiquileticla. Cha' pi'lenla sujtel ti' ñʌch'tilel la' pusic'al cha'an mi mejlel i cha' tilel ba' añon, come wolic pijtan yic'ot yaño' bʌ hermanojob. 12 Jixcu la quermano Apolos, cabʌl tsac sube ti wocol t'an cha'an mi' majlel yic'ot hermanojob ba' añetla. Maxto yomic majlel. Che' mi' tajben i q'uiñilel mi caj i majlel ba' añetla.
Cortesía tac
13 Yom yʌxʌl la' wo. Yom xuc'ul la' pusic'al mi la' ñop. Yom ch'ejletla. Yom p'ʌtʌletla. 14 Ti pejtelel chuqui tac mi la' mel, melela yic'ot c'uxbiya. 15 La' wujil hermanojob, jini ñaxaño' bʌ tsa' bʌ i ñopoyob Dios ya' ti Acaya, jiñobʌch Estéfanas yic'ot jini año' bʌ ti' yotot, tsa'ix i yʌc'ʌyob i bʌ cha'an mi' coltañob i cha'año' bʌ Dios. 16 Mic subeñetla ti wocol t'an, jac'benla hermanojob mu' bʌ i melob che' bajche' jini, yic'ot pejtelob mu' bʌ i cha'leñob e'tel cha'an mi' coltañob i cha'año' bʌ Dios. 17 Tijicñayon cha'an tsa' tili Estéfanas yic'ot Fortunato yic'ot Acaico, come uts'at che' wʌ' añob jini uxtiquil anquese mach wʌ'ic añetla. 18 Come tsi' ñuq'uesʌbeyoñob c pusic'al yic'ot la' pusic'al ja'el. Q'uelela ti ñuc winicob mu' bʌ i melob che' bajche' jini.
19 Jini xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ti Asia mi' yʌq'ueñetla cortesía. Che' ja'el Aquila yic'ot Priscila yic'ot jini xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ti' yotot, cabʌl mi' yʌq'ueñetla cortesía ti lac Yum. 20 Ti pejtelel jini hermanojob mi' yʌq'ueñetla cortesía. Che' mi la' wʌq'uen la' bʌ cortesía ts'ujts'un la' bʌ ti c'uxbiya.
21 Joñon Pablojon mic ts'ijbubeñetla cortesía tij c'ʌb. 22 Jini mach bʌ anic mi' c'uxbin lac Yum Jesucristo la' chojquic ti Dios. Tal lac Yum. 23 La' ajñic i yutslel i pusic'al lac Yum Jesús la' wic'ot. 24 Mij c'uxbiñetla ti la' pejtelel ti Cristo Jesús.