1 PEDRO
1
Pedrojon, apóstolon i cha'an Jesucristo. Mic ts'ijbubeñetla ili jun, xñumelet jach bʌ la, pujquemet bʌ la ti Ponto, ti Galacia, ti Capadocia, ti Asia yic'ot ti Bitinia. Yajcʌbiletla che' bajche' tsi' wʌn ña'ta Dios lac Tat. Jini Espíritu woli' sʌq'uesañetla cha'an mi la' jac'ben Jesucristo, yic'ot ja'el cha'an mi la' mujlel ti' ch'ich'el Jesucristo. La' p'ojlesʌntic i yutslel yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al.
An cuxul bʌ lac pijtaya
La' sujbic i ñuclel Dios i Tat lac Yum Jesucristo, come cabʌl tsi' p'untayonla che' bʌ tsi' yʌq'ueyonla lac cha' ilan pañimil. Jini cha'an an cuxul bʌ lac pijtaya, cha'an tsa' cha' tejchi ch'ojyel Jesucristo ba'an chʌmeño' bʌ. Come Dios mi caj i yʌq'ueñonla jini lotbebilon bʌ la ti panchan ba' ma'anic mi' jilel, ba' ma'anic mi' bib'an, ma'anic mi' tsuculiyel. Mi caj la' wʌq'uentel ya' ti panchan. Come Dios woli' cʌntañetla ti ñuc bʌ i p'ʌtʌlel pejteletla mu' bʌ la' ñop, c'ʌlʌl ti jini cojix bʌ q'uin che' mi caj i tsictiyel la' coltʌntel tsa' bʌ i wʌn chajpʌbeyetla. Jini cha'an tijicñayetla, anquese poj jumuc' jach mi la' wubin jujunchajp wocol mi che'ʌch yom Dios, cha'an mi' tsictiyel mi xuc'ul woli la' ñop. Ñumen uts'at i xuc'tʌlel la' pusic'al ti Cristo bajche' oro mu' bʌ i jilel. Wolix la' ñusan wocol che' bajche' mi' ñumel oro ti c'ajc cha'an mi' q'uejlel mi mero oro. Che' ja'el che' ñumenix la' wocol, mi caj i sujbel la' ñuclel, mi caj la' c'uxbintel, mi caj la' q'uejlel ti ñuc che' mi' tsictiyel Jesucristo. Ma'anic tsa' la' q'uele Jesús, pero mi la' c'uxbin. Ma'anic woli la' q'uel wʌle, pero woli la' ñop. Jini cha'an ma'anic i p'isol i tijicñʌyel la' pusic'al tilem bʌ ti panchan, come woli la' taj la' coltʌntel cha'an tsa' la' ñopo.
10 Che' bajche' tsi' wʌn subuyob jini x'alt'añob, mi caj la' taj i yutslel i pusic'al Dios. Tsi' ñopoyob i ch'ʌmben isujm bajche' mi caj i yujtel la' coltʌntel. 11 Tsi' sajcayob ti jun cha'an mi' ña'tañob baqui bʌ ora mi' caj ti ujtel jini tsa' bʌ i yʌlʌ i yEspíritu Cristo am bʌ ti' pusic'alob. Come i yEspíritu Cristo tsi' wʌn subeyob i wocol Cristo, yic'ot i ñuclel mu' bʌ caj i taj che' ujtemix wocol. 12 Tsa' pʌsbentiyob mach cha'anic i bajñel c'ʌjñibal tsi' cha'leyob t'an, pero cha'an mi' cʌntesʌntel yaño' bʌ. Wʌle tsa'ix la' wubi jini jach bʌ t'an tic tojlel lojon. Tsac subeyetla jini wen t'an yic'ot jini Ch'ujul bʌ Espíritu chocbil bʌ tilel ti panchan. Jini ángelob wersa yomob i ch'ʌmben isujm.
Yom ch'ujuletla ti pejtelel la' melbal
13 Jini cha'an, chajpan la' pusic'al. Yom yʌxʌl la' wo. Junyajlel xuc'chocon la' bʌ ti pijtaya, come mi caj la' wʌq'uentel i yutslel la' pusic'al che' mi' pʌstʌl Jesucristo. 14 Yom lajaletla bajche' alobob mu' bʌ i wen jac'ob t'an. Mach mi la' chʌn mel che' bajche' ti yambʌ ora che' maxto anic la' ña'tʌbal, che' bʌ tsa' la' jac'ʌ i colosojlel la' pusic'al. 15 Ch'ujul jini tsa' bʌ i pʌyʌyetla, jini cha'an yom ch'ujuletla ja'el ti pejtelel la' melbal. 16 Come ts'ijbubil: “Ajñenla ti ch'ujul, come ch'ujulon”, che'en lac Yum.
17 Mi woli la' pejcan ti la' Tat jini mu' bʌ i mel pejtel winicob ti toj, mu' bʌ caj i meletla ti jujuntiquil che' bajche' an la' melbal, ajñenla ti bʌq'uen che' wʌ'to añetla ba' mach mero la' lumalic. 18 Come ña'tʌbil la' cha'an, mʌmbiletla cha'an ma'anic mi la' chʌn ñop jini lolom jach bʌ tsa' bʌ la ñopo ti la' ñojte'el. Mach mʌmbileticla ti jini yujil tac bʌ jilel che' bajche' oro yic'ot sʌsʌc taq'uin. 19 Pero mʌmbiletla ti' ch'ich'el Cristo, letsem bʌ i tojol, che' bajche' juncojt alʌ tat tiñʌme' mach bʌ anic i chʌmel mi i bibi'lel. 20 Tsa' wa'choconti Jesús che' maxto anic tsa' mejli pañimil, pero tsa' poj tsictiyi ti jini cojix bʌ q'uin tac am bʌ wʌle cha'an mi' coltañetla. 21 Cha'an ti' caj Jesús mi la' ñop Dios tsa' bʌ i teche ch'ojyel Jesús ba'an chʌmeño' bʌ. Tsi' yʌq'ue i ñuclel. Jini cha'an cʌyʌletla ti Dios. An la' pijtaya ti Dios.
22 Tsa'ix la' sʌq'uesa la' pusic'al ti' jac'ol i sujmlel. Jini cha'an mi la' c'uxbin la' wermanojob ti isujm. Wen c'uxbin la' bʌ ti jump'ejl la' pusic'al. 23 Come ma'anic tsa' la' cha' ila pañimil ti pac' yujil bʌ jilel, pero ti pac' mach bʌ yujilic jilel, jini cuxul bʌ i t'an Dios mu' bʌ i yajñel ti pejtelel ora. 24 Come ts'ijbubil: “Pejtelel winicob lajalob bajche' pimel. Pejtelel i ñuclel winicob lajalʌch bajche' i nich pimel. Mi' tiquin pimel, mi' yajlel jubel i nich, 25 pero i t'an lac Yum mi' yajñel ti pejtelel ora”, che'en. Che'ʌch mi' yʌl jini wen t'an tsa' bʌ c subeyetla.