2 TESALONICENSES
1
Pablojon quic'ot Silvano quic'ot Timoteo, wolic ts'ijbubeñet lojon ili jun xñopt'añet bʌ la mu' bʌ la' tempan la' bʌ ya' ti Tesalónica, ochemet bʌ la ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo. La' aq'uentiquetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tilel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo.
Wocolix i yʌlʌ Dios yic'ot oración
Yom mic chʌn suben lojon Dios wocolix i yʌlʌ cha'añetla, hermanojob, come ñumen xuc'ul woli la' ñop, ñumen cabʌl woli la' c'uxbin la' bʌ ti jujuntiquiletla. Jini cha'an wolic tsictesañetla ti ñuc ti' tojlel xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ. Come chʌn xuc'ul woli la' ñop. Ti' p'ʌtʌlel la' pusic'al woli la' cuch la' tic'lʌntel yic'ot wocol.
Che' mi la' cuch wocol ti uts'at, woli la' tsictesan toj bʌ i meloñel Dios, come mi caj la' q'uejlel ti uts'at che' mi' tilel i yumʌntel Dios. Jini cha'an woli la' cuch cabʌl wocol. Come Dios mi caj i melob ti toj. Mi caj i yʌq'ueñob wocol jini woli bʌ i yʌq'ueñetla wocol. Mi caj i yʌq'ueñetla la' c'aj la' wo quic'ot lojon che' mi' pʌstʌl lac Yum Jesús ti panchan yic'ot jini ángelob am bʌ i p'ʌtʌlel. Mi caj i tilel yic'ot c'ajc cha'an mi' q'uextʌbeñob i jontolil jini mach bʌ anic mi' cʌñob Dios yic'ot jini mach bʌ anic mi' ch'ujbibeñob i wen t'an lac Yum Jesucristo. Mi caj i tojob i mul ti c'ajc ti pejtelel ora. Ma'anic mi caj i chʌn q'uelob lac Yum mi i ñuclelic i p'ʌtʌlel. 10 Ti jim bʌ q'uin mi caj i tilel lac Yum cha'an mi' sujbel ti ñuc ti' tojlel i cha'año' bʌ. Mi caj i q'uejlel ti ñuc lac Yum ti' tojlel pejtelel tsa' bʌ i ñopoyob yic'ot ti la' tojlel. Come tsa'ix la' ñopo c t'an lojon che' bʌ tsac subeyetla.
11 Jini cha'an wolic chʌn ña'tañet lojon ti oración cha'an uts'at mi la' q'uejlel ti Dios tsa' bʌ i pʌyʌyetla. Mij c'ajtiben Dios cha'an mi' yujtesʌbeñetla pejtelel jini wen bʌ e'tel ti la' tojlel che' bajche' la' wom. La' i coltañetla yic'ot i p'ʌtʌlel cha'an mi' laj ujtel che' bajche' woli la' ñop. 12 Che' jini mi caj i ñuq'uesʌntel i c'aba' lac Yum Jesucristo ti jatetla. Jatetla ja'el mi caj la' ñuq'uesʌntel ti Jesús cha'an ti' yutslel i pusic'al Dios yic'ot lac Yum Jesucristo.