2 TIMOTEO
1
Pablojon, apóstolon i cha'an Cristo Jesús che' bajche' yom Dios, cha'an mic pam puc chuqui tsi' yʌlʌ Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla laj cuxtʌlel ti Cristo Jesús. Mic ts'ijbubeñet ili jun, Timoteo, c'uxbibil bʌ calobil. La' i yʌq'ueñet i yutslel i pusic'al yic'ot a p'untʌntel yic'ot i ñʌch'tʌlel a pusic'al Dios lac Tat yic'ot Jesucristo lac Yum.
Xuc'ul yom ma' ñop jini wen t'an
Mic suben Dios wocolix i yʌlʌ, come wolic cha'liben i ye'tel ti' sʌclel c pusic'al che' bajche' c ñojte'elob. Mic chʌn ña'tañet che' mic pejcan Dios, ti q'uiñil ti ac'ʌlel. Mic ña'tʌbeñet a wuq'uel. Comix j q'uelet cha'an mi' cha' ñuc'an c pusic'al. Wolic ña'tan bajche' tsa' ñopo Dios ti isujm che' bajche' ti ñaxan tsi' ñopo a chu'chu' Loida yic'ot a ña' Eunice. Wʌle cujil wola' ñop ja'el.
Jini cha'an mij c'ajtesʌbeñet cha'an ma' chʌn p'ʌtesan a c'ʌjñibal ti Dios tsa' bʌ aq'uentiyet che' bʌ tsa cʌc'ʌ j c'ʌb ti a jol. Yom ch'ejlonla come Dios ma'anic mi' yʌc'onla ti bʌq'uen. Tsi' yʌq'ueyonla lac p'ʌtʌlel yic'ot laj c'uxbiya. Tsi' yʌq'ueyonla lac tic' lac pusic'al. Jini cha'an mach a cha'len quisin che' ma' wʌc' ti cʌjñel lac Yum. Mach yomic ma' wubin quisin cha'an xñujp'elon i cha'an lac Yum. Ti' p'ʌtʌlel Dios, ñusan wocol quic'ot cha'an jini wen t'an. Dios tsi' coltayonla. Tsi' pʌyʌyonla cha'an ch'ujul mi la cajñel ti' tojlel. Mach cha'anic wen bʌ lac melbal, pero cha'an che' yom i pusic'al tsi' pʌyʌyonla ti' yonlel i yutslel tsa' bʌ i yʌq'ueyonla ti oñiyi yic'ot Cristo Jesús. 10 Tsiquilix i yutslel wʌle cha'an tsa' tili Cristo Jesús, la caj Coltaya tsa' bʌ i jisʌbe i p'ʌtʌlel lac mul mu' bʌ i yʌc'onla ti chʌmel. Tsi' ch'ʌmbeyonla laj cuxtʌlel mach bʌ yujilic chʌmel, che' bajche' mi' tsictesʌbeñonla ti jini wen t'an.
11 Wa'chocobilon cha'an mic subeñob gentilob jini wen t'an. Chocbilon majlel ti subt'an yic'ot cʌntesa ti' tojlelob. 12 Jini cha'an woli cubin wocol, pero ma'anic woliyon ti quisin. Come cʌñʌl c cha'an Dios tsa' bʌ c ñopo. Cujil an i p'ʌtʌlel cha'an mi' cʌntan jini tsa' bʌ cʌc'ʌ ti' wenta c'ʌlʌl ti jini wi'il bʌ q'uin. 13 Ti' xuc'tilel a pusic'al yic'ot ti a c'uxbiya ti Cristo Jesús, chʌn lajin a cʌntesa yic'ot toj bʌ c t'an tsa' bʌ a wubi. 14 Cʌntan jini uts'at tac bʌ tsa' bʌ i yʌc'ʌ ti a wenta jini Ch'ujul bʌ Espíritu chumul bʌ ti lac pusic'al.
15 Ña'tʌbil a cha'an, tsa'ix i cʌyʌyoñob Figelo yic'ot Hermógenes yic'ot pejtelel yaño' bʌ ti Asia. 16 La' p'untʌnticob ti lac Yum jini año' bʌ ti' yotot Onesíforo, come cabʌl tsi' ñuq'uesʌbeyon c pusic'al. Ma'anic tsi' quisñiyon anquese cʌchʌlon ti cadena. 17 Pero che' bʌ tsa' juli ti Roma tsi' wersa sʌclayon, tsi' tajayon. 18 La' i taj i p'untʌntel ti Dios ti' tojlel lac Yum ti jini tal to bʌ q'uin. Wen cʌñʌl a cha'an bajche' tsi' coltayonla Onesíforo ya' ti Efeso.