6
Alʌlob yic'ot tatʌlob
Alobob, ch'ujbiben i t'an la' tat la' ña', come che'ʌch yom lac Yum tsa' bʌ i yotsayetla ti' wenta. 2-3 Q'uele ti ñuc a tat a ña' cha'an ma' taj a wenlel yic'ot cabʌl a jabilel ti pañimil. Dios tsi' yʌq'ueyonla ili mandar cha'an mi lac taj chuqui albil i cha'an. Tatʌlob, mach yomic mi la' techbeñob i mich'ajel la' walobilob. Ju'sʌbeñob i pusic'al che' woliyob ti colel. Cʌntesañob ti lac Yum.
X'e'telob yic'ot yumʌlob
X'e'telob jac'ben la' yum ti pañimil ti bʌq'uen yic'ot ti' pec'lel la' pusic'al che' bajche' ti' tojlel Cristo. Mach cha'anic jach mi la' q'uejlel ti uts'at ti winicob, pero yic'ot pejtelel la' pusic'al, che' bajche' x'e'telob i cha'an Cristo, cha'lenla che' bajche' yom Dios. Cha'libenla i ye'tel la' yum ti pañimil che' bajche' ti' tojlel lac Yum, mach ti' wutic jach winicob. La' wujil, chuqui jach mi lac mel ti jujuntiquilonla, mi caj lac ch'ʌm lac chobejtʌbal ch'oyol bʌ ti lac Yum. Lajal mi' ch'ʌmob jini año' bʌ ti' yum yic'ot mach bʌ añobic ti' yum. Yumʌlob, yom mi la' c'uxbin x'e'telob la' cha'an. Cʌyʌ la' bʌc'tesañob, come ña'tʌbil la' cha'an an juntiquil Yumʌl ti panchan, la' Yum, jiñʌch i Yum ja'el. Dios mach jelchojquic jach mi' c'uxbin winicob.
Xojo pejtel a mʌctijib mu' bʌ i yʌq'ueñet Dios
10 Che' ja'el, quermanojob, p'ʌtesan la' bʌ ti lac Yum come cabʌl i p'ʌtʌlel mu' bʌ i yʌq'ueñetla. 11 Xojola pejtelel la' mʌctijib mu' bʌ i yʌq'ueñetla Dios cha'an mi la' wajñel ti uts'at ame i lotiñetla xiba. 12 Ma'anic woli laj contrajin winicob año' bʌ i bʌc'tal yic'ot i ch'ich'el. Pero woli laj contrajin xibajob año' bʌ i ye'tel yic'ot i p'ʌtʌlel, woli bʌ i melob i yumʌntel ti ic'ch'ipan bʌ pañimil, yic'ot jontol bʌ espíritujob ti pañimil. 13 Jini cha'an ch'ʌmʌla pejtelel la' mʌctʌjib mu' bʌ i yʌq'ueñetla Dios cha'an xuc'ul mi la' wajñel che' mi' tajetla wocol. Che' bʌ tsa'ix ñumi la' cha'an ti pejtelel, yom chʌn xuc'uletla. 14 Yom chajpʌbiletla che' bajche' soldado yic'ot isujmlel i t'an Dios, i wenta la' cajchiñʌc', cha'an uts'at mi la' cha'len xʌmbal. Lʌpʌla toj bʌ la' pusic'al i wenta la' bujc. 15 Yom chajpʌbil la' woc cha'an mi la' majlel yic'ot jini wen t'an mu' bʌ i yuts'esan lac pusic'al yic'ot Dios. 16 Che' ja'el, chucu la' mʌctʌjib ti la' c'ʌb cha'an mi la' yʌpben i jalʌjb xiba woli bʌ ti lejmel i ñi'. Jini lac mʌctʌjib chucul bʌ ti la' c'ʌb, jiñʌch i ñopol Dios. 17 C'ʌcʌla i mʌctʌjib la' jol, jiñʌch la' coltʌntel. Chucula jini espada mu' bʌ i c'ʌn Espíritu cha'an mi' mel i ye'tel, jiñʌch i t'an Dios. 18 Cha'lenla oración ti pejtelel ora ti jini Espíritu. Yom mi la' chʌn c'ajtiben chuqui anto yom la' cha'an. Yom yʌxʌl la' wo cha'an mi la' chʌn taj ti oración pejtelel i cha'año' bʌ Dios.
19 Cha'lenla oración cha'añon ja'el, cha'an mi cʌq'uentel t'an ba' ora com c sub, cha'an ch'ejl mi cʌc' ti cʌjñel jini wen t'an mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora. 20 Come chocbilon tilel cha'an mic sub i t'an Dios. Jini cha'an cʌchʌlon ti cadena. C'ajtiben Dios cha'an ch'ejl mic sub jini wen t'an che' bajche' yom.
I yutslel i t'an
21 La quermano Tíquico, c'uxbibil bʌ hermano, xuc'ul bʌ x'e'tel i cha'an lac Yum, mi caj i laj subeñetla cha'an mi la' ña'tan bajche' añon yic'ot chuqui wolic mel. 22 Jini cha'an mic choc tilel ba' añetla cha'an mi la' ña'tan bajche' añon lojon cha'an mi' ñuq'uesʌbeñetla la' pusic'al.
23 La' aq'uenticob la quermanojob i ñʌch'tilel i pusic'al, yic'ot c'uxbiya, yic'ot i xuc'tilel i pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo. 24 La' aq'uenticob i yutslel i pusic'al pejtelelob mu' bʌ i c'uxbiñob lac Yum Jesucristo ti pejtelel ora.