GALATAS
1
Pablojon, apóstolon. Mach chocbilonic majlel i cha'an winicob mi ti' p'ʌtʌlelic winic. Chocbilon majlel i cha'an Jesucristo yic'ot Dios lac Tat tsa' bʌ i teche ch'ojyel Jesús ba'an chʌmeño' bʌ. Joñon quic'ot pejtelel hermanojob wʌ' bʌ añob wolic ña'tañet lojon xñopt'añet bʌ la mu' bʌ la' tempan la' bʌ ya' ti Galacia. La' aq'uentiquetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo. Tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel cha'an lac mul che' bajche' yom Dios lac Tat cha'an mi' loc'sañonla ti' p'ʌtʌlel jontolil am bʌ ti pañimil wʌle. La' sujbic i ñuclel ti pejtelel ora. Amén.
Ma'anic yambʌ Wen T'an
Woli' toj sajtel c pusic'al come maxto anic ora tsa' la' ñopo, pero wʌle wolix la' cʌy Dios tsa' bʌ i pʌyʌyetla ti' yutslel i pusic'al Cristo. Woli la' cha' sutq'uin la' bʌ cha'an mi la' ñop yambʌ t'an. Ma'anic yambʌ wen t'an. An winicob woli bʌ i tic'lañetla cha'an yomob i socben i wen t'an Cristo. La' junyajlel chojquic ti Dios majqui jach mi' sub yambʌ t'an mach bʌ lajalic bajche' jini wen t'an tsa' bʌ c subu lojon, mi ángel tilem bʌ ti panchan o mi joñon lojon mu' bʌ c sub yambʌ t'an, la' chojquicon lojon. Che' bajche' tsac subeyet lojon ti yambʌ ora wolic cha' subeñetla. Mi an majch mi' subeñetla yambʌ wen t'an yilal mach bʌ jinic tsa' bʌ lac ñopo, la' chojquic jini winic ti Dios. 10 ¿Woli ba c sajcan c ñuclel ti' tojlel winicob, o ti' tojlel Dios? ¿Woli ba c cha'len chuqui uts'at cha'an mi' q'ueloñob ti ñuc winicob? Muq'uic c mel chuqui uts'at cha'an mi' q'ueloñob ti ñuc winicob, mach i winiconic Cristo.
I ye'tel Pablo cha'an jini Wen T'an
11 Com c subeñetla hermanojob, mach ch'oyolic ti winicob jini wen t'an tsa' bʌ c subu. 12 Ma'anic tsi' yʌq'ueyoñob winicob. Mach cʌntesʌbilonic i cha'an winicob. Jesucristo tsi' pʌsbeyon i sujmlel. 13 Tsa'ix la' wubi bajche' tsac ñopbeyob i costumbre israelob. Ma'anic i p'isol bajche' tsac tic'la i cha'año' bʌ Dios mu' bʌ i tempañob i bʌ. Tsac ñopo c jisañob. 14 Ti pejtelel i costumbre israelob ñumen bʌxon bajche' c pi'ʌlob. Ñumen bʌxon ti' subol i t'an c ñojte'elob. 15 Dios tsi' yajcayon che' maxto anic tsa quila pañimil. Tsi' pʌyʌyon ti' yutslel i pusic'al 16 che' bʌ tsi' pʌsbeyon i Yalobil. Tsi' yʌc'ʌ ti tsictiyel i Yalobil ti joñon che' bajche' yom i pusic'al cha'an mic sub Cristo ti' tojlel jini mach bʌ i cʌñʌyobic Dios. Che' jini ma'anic tsaj c'ajtibe winicob i sujmlel jini wen t'an. 17 Ma'anic tsa' majliyon ti Jerusalén ba'an jini ñaxan bʌ apóstolob, pero tsa' majliyon ti Arabia. Tsa' cha' tiliyon ti Damasco.
18 Che' ñumenix uxp'ejl jab, tsa' letsiyon majlel ti Jerusalén cha'an mij cʌn Pedro. Ya' tsa' jaleyon jo'lujump'ejl (15) q'uin yic'ot Pedro. 19 Ma'anic tsaj q'uele yambʌ apóstol, cojach Jacobo i yijts'in lac Yum. 20 Awilan, ti' tojlel Dios mach c lotic jini woli bʌ c ts'ijbubeñetla. 21 Ti wi'il tsajniyon ti tejclum tac ya' ti Siria yic'ot ti Cilicia. 22 Ti jim bʌ ora maxto cʌmbilonic i cha'an año' bʌ ti Cristo mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Judea. 23 Tsa' jach i yubiyob chuqui woli' yʌlob yaño' bʌ: Jini tsa' bʌ i tic'layonla ti yambʌ ora wolix i sub jini wen t'an tsa' bʌ i lon ñopo i jisan, che'ob. 24 Tsi' q'ueleyob i ñuclel Dios ti joñon.