2
Ñujpuñijel ya' ti Caná
Ti yuxp'ejlel q'uin woli' melob q'uiñijel cha'an ñujpuñijel ya' ti Caná ti Galilea. Ya'an i ña' Jesús. Tsa' pʌjyi majlel Jesús ja'el yic'ot xcʌnt'añob i cha'an ba' woli' melob q'uiñijel. Che' bʌ tsa' jili jini vino, i ña' Jesús tsi' sube i yalobil: Ma'anix i cha'añob vino, che'en. Jesús tsi' sube: X'ixic, ¿chuqui i ye'tel ma' tilel ba' añon? Max to i yorajlelic que'tel, che'en. I ña' tsi' sube xñusa vinojob: Laj melela chuqui mi' subeñetla, che'en.
Ya'an wʌcp'ejl colem bʌ i yajñib ja' melbil bʌ ti xajlel, come i tilelʌch judíojob mi' c'ʌñob ti pocoñel. Mi' yochel i bʌl cha'p'ejl uxp'ejl uc'um ti jujump'ejl. Jesús tsi' subeyob: Laj but'ula ti ja' jini wʌcp'ejl i yajñib ja', che'en. Tsi' but'uyob jinto che' laj pampaña tsa' cʌle. Tsi' subeyob: Luchuxla wʌle. Ch'ʌmʌla majlel ba'an xcʌntaya q'uin, che'en. Tsi' ch'ʌmʌyob majlel. Jini xcʌntaya q'uin tsi' mits'ti'a jini ja' tsa' bʌ pʌntʌyi ti vino. Mach yujilic baqui ch'oyol. Jini jach xñusa vinojob yujilob, come tsi' luchuyob ja'. Jini xcʌntaya q'uin tsi' pʌyʌ tilel jini winic woli bʌ ti ñujpuñijel. 10 Tsi' sube: I tilel mi' yʌc'ob wen bʌ vino ti ñaxan. Ti wi'il che' ñajobix xq'uiñijelob, mi' yʌq'ueñob jini mach bʌ yoque sumuquic. Pero jatet mach che'iqui tsa' cha'le. Tsa' loto jini wem bʌ. Wola' wʌc' ti wi'il, che'en.
11 Jesús tsi' mele jini ñaxan bʌ i yejtal i p'ʌtʌlel ya' ti Caná ti Galilea. Tsi' pʌsʌ i ñuclel. Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' ñopoyob Jesús. 12 Tsa' jubi tilel ti Capernaum Jesús yic'ot i ña' yic'ot i yijts'iñob yic'ot xcʌnt'añob i cha'an. Ya' tsa' jijliyob cha'p'ejl uxp'ejl q'uin.
Jesús tsi' chocoyob loq'uel ti Templo
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Lʌc'ʌlix i q'uiñilel Pascua mu' bʌ i melob judíojob. Jesús tsa' letsi majlel ti Jerusalén. 14 Tsi' taja xq'uex taq'uiñob yic'ot xchoñoñelob buchulob ya' ti Templo. Woli' choñob tat wacax yic'ot tiñʌme' yic'ot x'ujcuts. 15 Che' bʌ tsa' ujti i pʌculan lazo cha'an asiyal, Jesús tsi' chocoyob loq'uel ti Templo ti pejtelelob yic'ot tiñʌme' yic'ot tat wacax. Tsi' wejch'ubeyob i taq'uin xq'uex taq'uiñob. Tsi' ch'a' chocobeyob i mesa tac. 16 Jesús tsi' sube jini woli bʌ i choñob x'ujcuts: Ch'ʌmʌla majlel. Mach mi la' sutq'uin ti choñoñibʌl i yotot c Tat, che'en. 17 Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' cha' ña'tayob jini ts'ijbubil bʌ mu' bʌ i yʌl: “Mi caj c jisʌntel cha'an c bʌxlel ti a a wotot”. Che'ʌch ts'ijbubil.
18 Jini judíojob tsi' c'ajtibeyob: ¿Chuqui i yejtal a p'ʌtʌlel mu' bʌ caj a pʌsbeñon lojon cha'an jini e'tel woli bʌ a mel? che'ob. 19 Jesús tsi' jac'beyob: Jemela jini templo. Ti uxp'ejl q'uin mi caj c cha' wa'chocon, che'en. 20 Jini judíojob tsi' yʌlʌyob: Ti wʌcp'ejl i yuxc'al (46) jab tsa' mejli jini Templo. ¿Mu' ba caj a cha' wa'chocon ti uxp'ejl q'uin? che'ob. 21 Jesús tsi' laji i bʌc'tal che' bajche' Templo. 22 Jini cha'an che' bʌ tsa' tejchi ch'ojyel Jesús ba'an chʌmeño' bʌ, jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' ña'tayob jini t'an tsa' bʌ i yʌlʌ Jesús. Tsi' ñopoyob i Ts'ijbujel Dios yic'ot i t'an Jesús tsa' bʌ i yʌlʌ.
Yujil Jesús chuqui an ti' pusic'al winicob x'ixicob
23 Che' ya'an Jesús ti Jerusalén ti' q'uiñilel Pascua, cabʌl winicob x'ixicob tsi' ñopbeyob i c'aba' che' bʌ tsi' q'ueleyob i yejtal i p'ʌtʌlel tsa' bʌ i pʌsʌ. 24 Jesús ma'anic tsi' q'uele ti ñuc winicob x'ixicob, come tsi' laj cʌmbeyob i pusic'al. 25 Mach wersajic mi' subentel Jesús chuqui an ti' pusic'al winicob x'ixicob, come yujilʌch.