MATEO
1
I c'aba' tac i ñojte'el Jesucristo
(Lc. 3.23‑38)
Jiñʌch jun ba' ts'ijbubil i c'aba' tac i ñojte'el Jesucristo. Jesucristo loq'uem ti' p'olbal David yic'ot ti' p'olbal Abraham. I yalobil Abraham jiñʌch Isaac. I yalobil Isaac jiñʌch Jacob. I yalobilob Jacob jiñobʌch Judá yic'ot i yerañob. I yalobilob Judá yic'ot xTamar i yijñam Judá, jiñobʌch Fares yic'ot Zara. I yalobil Fares jiñʌch Esrom. I yalobil Esrom jiñʌch Aram. I yalobil Aram jiñʌch Aminadab. I yalobil Aminadab jiñʌch Naasón. I yalobil Naasón jiñʌch Salmón. I yalobil Salmón yic'ot xRahab, jiñʌch Booz. Jini xRahab i yijñam Salmón. I yalobil Booz yic'ot xRut jiñʌch Obed. Jini xRut i yijñam Booz. I yalobil Obed jiñʌch Isaí.
I yalobil Isaí jiñʌch David jini ñuc bʌ yumʌl. Salomón jiñʌch i yalobil David yic'ot i yijñam yambʌ winic i c'aba' Urías. I yalobil Salomón jiñʌch Roboam. I yalobil Roboam jiñʌch Abías. I yalobil Abías jiñʌch Asa. I yalobil Asa jiñʌch Josafat. I yalobil Josafat jiñʌch Joram. I yalobil Joram jiñʌch Ozías. I yalobil Ozías jiñʌch Jotam. I yalobil Jotam jiñʌch Acaz. I yalobil Acaz jiñʌch Ezequías. 10 I yalobil Ezequías jiñʌch Manasés. I yalobil Manasés jiñʌch Amón. I yalobil Amón jiñʌch Josías. 11 I yalobil Josías jiñʌch Jeconías yic'ot i yijts'iñob ti' yorajlel che' bʌ tsa' wersa pʌjyiyob majlel ti Babilonia.
12 Che' bʌ pʌjyemobix majlel ti Babilonia, tsi' yila pañimil i yalobil Jeconías, jiñʌch Salatiel. I yalobil Salatiel jiñʌch Zorobabel. 13 I yalobil Zorobabel jiñʌch Abiud. I yalobil Abiud jiñʌch Eliaquim. I yalobil Eliaquim jiñʌch Azor. 14 I yalobil Azor jiñʌch Sadoc. I yalobil Sadoc jiñʌch Aquim. I yalobil Aquim jiñʌch Eliud. 15 I yalobil Eliud jiñʌch Eleazar. I yalobil Eleazar jiñʌch Matán. I yalobil Matán jiñʌch Jacob. 16 I yalobil Jacob jiñʌch José i ñoxi'al María, tsa' bʌ i yʌc'ʌ ti pañimil alʌl i c'aba' Jesús, jiñʌch Cristo.
17 Che' jini, ti pejtelel i ñojte'elob Cristo c'ʌlʌl ti' yorajlel Abraham c'ʌlʌl ti David an chʌnlujunlajm (14) i ñojte'el. C'ʌlʌl ti' yorajlel David c'ʌlʌl che' bʌ tsa' pʌjyiyob majlel ti Babilonia an chʌnlujunlajm i ñojte'el. C'ʌlʌl che' bʌ tsa' pʌjyiyob majlel ti Babilonia c'ʌlʌl ti' yorajlel Cristo an chʌnlujunlajm i ñojte'el.
Tsi' yila pañimil Jesucristo
(Lc. 2.1‑7)
18 Che' bajche' jini tsi' yila pañimil Jesucristo. C'ajtibilix María, i ña' Jesús, i cha'an José. Che' maxto anic tsi' pi'leyob i bʌ, cʌntʌbil i cha'an alʌl cha'an Ch'ujul bʌ Espíritu. 19 Toj i pusic'al jini José, i ñoxi'al María. Mach yomic i yʌc' ti quisin. Jini cha'an tsi' ña'ta i mucu cʌy. 20 Che' bʌ woli' ña'tan ti' pusic'al, awilan, tsa' tsictiyi i yángel lac Yum ti' ñajal. Jini ángel tsi' yʌlʌ: José i yalobilet bʌ David, mach ma' bʌc'ñan a pʌy María cha'an a wijñam, come jiñʌch Ch'ujul bʌ Espíritu tsa' bʌ i yʌq'ue i yalobil María mu' bʌ caj ti tsictiyel. 21 Mi caj i yʌc' ti pañimil alʌ ch'iton. Yom ma' wotsʌben i c'aba' Jesús, come jini mi caj i coltan winicob x'ixicob i cha'año' bʌ cha'an mi' loq'uelob ti' p'ʌtʌlel i mul. Che' tsi' yʌlʌ jini ángel.
22 Che'ʌch tsa' ujti cha'an mi' ts'ʌctiyel i t'an lac Yum tsa' bʌ i yʌlʌ ti' yej x'alt'an: 23 “Awilan, mi caj i cʌntan alʌl juntiquil xch'oc maxto bʌ pi'lebilic. Mi caj i yʌc' ti pañimil ch'iton bʌ i yalobil. Mi caj i yotsʌbentel i c'aba' Emanuel”. An i sujmlel Emanuel ti lac t'an: Jiñʌch Dios la quic'ot.
24 Che' bʌ ch'ojyemix ti wʌyel, José tsi' cha'le che' bajche' tsi' sube ti mandar i yángel lac Yum. Tsi' pʌyʌ i yijñam. 25 Pero ma'anic tsi' pi'le jinto tsi' yila pañimil ch'iton bʌ i yalobil. Tsi' yotsʌbe i c'aba' Jesús.