16
Tsa' cha' ch'ojyi Jesús
(Mt. 28.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
Che' bʌ tsa' ñumi jini q'uin che' mi' c'ajob i yo, María ch'oyol bʌ ti Magdala, yic'ot Salomé, yic'ot María i ña' Jacobo, tsi' mʌñʌyob xojocña bʌ ts'ac cha'an mi' majlel i boñob. Wen seb to ti jini ñaxan bʌ q'uin ti semana tsa' majliyob ti' yotlel ch'ujlelʌl che' pasemix q'uin. Tsi' pejcayob i bʌ: ¿Majqui mi caj i selc'ubeñonla loq'uel xajlel am bʌ ti' ti' i yotlel ch'ujlelʌl? che'ob.
Che' bʌ tsi' yilayob, tsi' q'ueleyob selc'ubilix loq'uel jini xajlel. Wen colem jini xajlel. Che' bʌ tsa' ochiyob ti' yotlel ch'ujlelʌl, tsi' q'ueleyob ch'iton winic buchul ti' ñoj, lʌpʌl i cha'an tam bʌ i pislel wen sʌsʌc bʌ. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al. Jini winic tsi' subeyob: Mach la' cha'len bʌq'uen. Woli la' sajcan Jesús ch'oyol bʌ ti Nazaret jini tsa' bʌ ch'ijle ti cruz. Tsa'ix ch'ojyi. Mach wʌ'ix an. Q'uelela i yajñib ba' tsi' ñolchocoyob. Cucula, subenla xcʌnt'añob i cha'an yic'ot Pedro woli' majlel Jesús i pijtañetla ti Galilea. Ya'i mi caj la' q'uel che' bajche' tsi' subeyetla, che'en. Jini x'ixicob tsa' loq'uiyob majlel ti ajñel ba'an i yotlel ch'ujlelʌl come tsiltsilñayob ti bʌq'uen. Ma'anic chuqui tsi' subeyob yaño' bʌ come woliyob ti bʌq'uen.
Jesús tsa' tsictiyi ti' wut María ch'oyol bʌ ti Magdala
(Mt. 28.9‑10; Jn. 20.11‑18)
Che' bʌ tsa' ch'ojyi Jesús ti sʌc'ajel ti ñaxan bʌ q'uin ti semana, tsa' ñaxan tsictiyi ti' wut María ch'oyol bʌ ti Magdala. Jiñʌch tsa' bʌ chocbenti loq'uel wuctiquil xiba ti' pusic'al ti' p'ʌtʌlel Jesús. 10 Jini María tsa' majli i suben jini xcʌnt'añob tsa' bʌ i pi'leyob ti xʌmbal Jesús. Woliyob ti uq'uel, ch'ijiyemob i pusic'al. 11 Che' bʌ tsi' yubiyob cha' cuxulix Jesús, q'uelelix i cha'an jini x'ixic, ma'anic tsi' ñopbeyob i t'an.
Cha'tiquil xcʌnt'añob tsi' q'ueleyob Jesús
(Lc. 24.13‑35)
12 Ti wi'il tsa' tsictiyi Jesús ti' wut cha'tiquil woli bʌ i cha'leñob xʌmbal majlel ti bij. Mach che'ic tsi' pʌsʌ i bʌ bajche' ti ñaxan. 13 Jini cha'tiquil tsa' majli i subeñob yaño' bʌ winicob, pero ma'anic tsi' ñopbeyob i t'an ja'el.
Jesús tsi' subeyob majlel ti subt'an xcʌnt'añob
(Mt. 28.16‑20; Lc. 24.36‑49; Jn. 20. 19‑23; Hch. 1.6‑8)
14 Ti wi'il tsa' tsictiyi Jesús ti' wut jini junlujuntiquil che' buchulob ti' t'ejl mesa. Jesús tsi' yʌ'leyob cha'an i tsʌtslelob i pusic'al cha'an ma'anic tsi' ñopoyob. Come ma'anic tsi' ñopbeyob i t'an jini tsa' bʌ i q'ueleyob Jesús che' bʌ tejchemix ch'ojyel. 15 Jesús tsi' subeyob: Cucula ti pejtelel pañimil. Subenla jini wen t'an pejtelel winicob x'ixicob. 16 Jini mu' bʌ i ñop mu' bʌ i ch'ʌm ja' mi caj i coltʌntel. Jini mach bʌ anic mi' ñop mi caj i yʌjq'uel ti tojmulil. 17 Mi' caj ti tsictiyel i yejtal c p'ʌtʌlel ti jini mu' bʌ i ñopob: Tij c'aba' mi caj i chocob loq'uel xibajob. Mi' cajelob ti t'an ti yan tac bʌ t'an. 18 Mi caj i chucob lucum. Mi an chuqui tac mi' japob am bʌ i venenojlel, ma'anic mi caj i yubiñob wocol. Mi caj i yʌc'ob i c'ʌb ti xc'amʌjelob. Mi caj i lajmelob. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Tsa' pʌjyi letsel ti panchan Jesús
(Lc. 24.50‑53; Hch. 1.9‑11)
19 Lac Yum Jesús che' bʌ tsa' ujti i subeñob jini t'an, tsa' pʌjyi letsel ti panchan. Tsa' buchle ti' ñoj Dios. 20 Jini junlujuntiquil tsa' majliyob. Tsi' cha'leyob subt'an ti pejtelel lum. Lac Yum tsi' tem cha'le e'tel yic'otob. Tsi' pʌsʌ i yejtal tac i p'ʌtʌlel ti' tojlelob che' bʌ tsi' cha'leyob sub t'an.