16
Cha'an jini tyaq'uin tsa' bʌ i much'quiyob cha'an hermañujob
Wale, cha'an jini ofrenda chʌncol bʌ la' much'quiben cha'an hermañujob, com mi la' cha'len che' bajche' tic subeyob ochemo' bʌ ti' t'an Dios ba'ic jach añob ya' ti pañimil Galacia bʌ i c'aba'.
Ti jujump'ej ñaxan bʌ q'uin ti semana jujuntiquiletla yom mi la' parte lot tyaq'uin ti la' wotyot. Jiñʌch bajche' yonlel ti la' ganari tyaq'uin mi la' loc'san ts'itya' cha'an ofrenda. Jini on bʌ ti ganari más mero on yom i yʌc'. Jini mach'ʌ on ti' ganari, más ts'itya' jach yom i yʌc'. Che' jini ma'ix mi la' wersa much'quin ba' bʌ ora mij c'otyel.
Che' mij c'otyel mi quejel j choque' majlel ti Jerusalén jini hermañujob mu' bʌ la' yajcan. Mi quejel cʌq'ueñob jun cha'an i ch'ʌmob majlel yic'ot jini tyaq'uin chʌncol bʌ la' much'quin cha'an mi yʌq'ueñob jini hermañujob ya'i.
Ch'ujbiyic c majlel quic'ot, mic majlel quic'ot jini mu' bʌ quejel la' choque' majlel.
Ba' yom i majlel Pablo
Che' mic majlel cula'añetla, ñaxan com ñumel ti pañimil Macedonia bʌ i c'aba'. Che' jini ti wi'il mij c'otyel ya' ba' añetla.
C'o'ojl che' mij c'otyel ya' ba' añetla mic jalejel o mi ya' mic ñusan yorojlel tsʌñal ya' ba' añetla. Cha'an che' jini ch'ujbi la' tsʌcleñon majlel baqui jach mic majlel.
Como mach comic jach poj q'ueletla che' mic ñumel. Com cʌytyʌl ya' ba' añetla. Mi che' yom Dios mij cʌytyʌl ya'i.
Pero mu' tyo j cʌytyʌl ti lum Efeso bʌ i c'aba' jintyo ñumenix q'uin Pentecostés* bʌ i c'aba'.
Como cabʌl yom i yubiñob i t'an Dios ya'i pero an je'el cabʌl j contrajob.
10 Mi ti c'oti Timoteo aq'uen i tyaj i tijicñʌyel ya' ba' añetla. Mi' cha'liben i troñel lac Yum je'el che' lajal bajche' mic cha'len.
11 Mach yom mi la' p'aje' jini Timoteo. Pero cotyanla cha'an mi cha' loq'uel majlel ti ñʌch'tyʌlel i pusic'al cha'an mi cha' julel wʌ' ba'añon. Como chʌncox c pijtyan Timoteo je'el che' mi julel yambʌ hermañujob.
12 Tic xiq'ui la quermañu Apolos cha'an mi majlel i jula' añetla je'el yic'ot jini yambʌ hermañujob. Pero max tyo yom i majlel wale iliyi. Che' ch'ujbiyiqui mu' tyo i c'otyel.
Cojix bʌ saludo tyac
13 Yom bej p'ixiletla. Yom bej xuc'uletla. Ajñenla bajche' wen bʌ quixtyañu. Yom p'ʌtyʌletla ti lac Yum.
14 Pejtyelel chʌ bʌ jach mi la' cha'len, cha'lenla ti la' p'untyaya.
15 Wale hermañujob, la' wujil isujm cha'an jini año' bʌ ti yotyot Estéfanas ñaxan ti' ch'ujbiyob i t'an Dios ya' ti pañimil Acaya bʌ i c'aba'. Tsa'ix i yʌc'ʌ i bʌ i cha'len cotyaya cha'an hermañujob ti lac Yum.
16 Mic subeñetla cha'an yom mi la' ch'ujbiben i t'añob yic'ot je'el majchical jach mu' bʌ ti troñel ti cotyaya yic'ot jini muc'ob ti yambʌ wen bʌ troñel.
17 Tijicñayon cha'an tsa'ix juli Estéfanas, Fortunato yic'ot Acaico wʌ' ba'añon. Jini ti' cotyʌyoñob como mach'an ti mejli la' cotyañon cha'an ñajt añetla.
18 Tsa'ix i ñuc isʌbeyon c pusic'al yic'ot la' cha'an je'el. Yom mi la' q'uel ti ñuc quixtyañujob bajche' añob.
19 Jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios mu' bʌ i much'quiñob i bʌ ya' ti pañimil Asia bʌ i c'aba' mi' chocbeñetla tyʌlel saludos. Aquila yic'ot yijñam Priscila bʌ i c'aba' yic'ot jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios mu' bʌ i much'quiñob i bʌ ti yotyot mi' wen chocbeñetla tyʌlel saludos cha'an ti lac Yum.
20 Ch'ʌmʌla jini saludos chʌncol bʌ i chocob tyʌlel pejtyel hermañujob. Aq'uen la' bʌ saludos che' bajche' mi la' bele' cha'len.
21 Pablojon, mic chocbeñetla tyʌlel ili saludo ts'ijbubil bʌ tij c'ʌb.
22 Mi an majch mach'an mi' p'untyan lac Yum Jesucristo la' chojquic ti Dios. La' tyʌlic lac Yum ti ora.
23 La' i yʌq'ueñetla i yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo.
24 Mic chocbeñetla tyʌlel t'an cha'an c subeñetla mic lu' p'untyañetla ti Cristo Jesús. Amén.