ÑAXAN BɅ JUN TSA' BɅ I TS'IJBU PABLO CHA'AN JINI AÑO' BɅ TI TESALÓNICA
1
Pablo yic'ot i pi'ʌlob mi' ts'ijbubeñob jini ochemo' bʌ ti' T'an Dios
Joñon Pablojon. Quic'ot Silvano quic'ot Timoteo mic ts'ijbubeñet lojon ili jun ochemet bʌ la ti' t'an Dios mu' bʌ la' much'quin la' bʌ ya' ti lum Tesalónica bʌ i c'aba'. Chʌncol la' tyem ajñel la' wic'ot Dios lac Tyat yicot lac Yum Jesucristo. La' ajniquetla ti yutslel i pusic'al yic'ot i ñʌch'tyʌlel Dios lac Tyat yic'ot lac Yum Jesucristo.
Ajpʌsoñelob jini ya' bʌ año' bʌ ti Tesalónica cha'an bajche' yom mi lac ch'ujbin
Mic chʌc suben lojon wocox i yʌlʌ Dios cha'an pejtyeleletla. Mic chʌc c'ajtisañetla ti lojon coración.
Mij c'ajtisañet lojon ti' tyojlel Dios lac Tyat bajche' ti la' cha'le toñel cha'an ti la' wen ch'ujbi Dios. Mij c'ajtisan bajche' ti la' wen cotyʌyob cha'an ti la' wen p'untyʌyob yic'ot mij c'ajtisan bajche' chʌncol la' wen pijtyan lac Yum Jesucristo.
Hermañujob, Dios mi' p'untyañetla. La cujil isujm tsa'ix i yajcʌyetla.
Che' ñac ti lojon c subetla jini t'an cha'an laj cotyʌntyel mach tic t'anic jach pero cha'an ti' p'ʌtyʌlel Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios tic subetla. Tic subetla je'el cha'an ti lojon c ña'tyʌ ñoj melelʌch ili t'an. La' wujilʌch isujm bajche' ti ajniyon lojon ya' ba' añetla cha'an la' wenlel.
Ti queji la' tsʌclebeyon lojon bajche' mi lojon c cha'len. Ti la' tsʌclʌ bajche' ti' cha'le lac Yum je'el. Aunque ti la' wen ñusʌ wocol pero tijicñayetla ti la' ch'ujbi jini t'an. Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios ti yʌq'uet la' tijicñʌyel.
Che' jini ti queji i tsʌcleñob bajche' mi la' cha'len je'el pejtyel chʌncol bʌ i ch'ujbiñob Dios ya' ti pañimil Macedonia yic'ot Acaya bʌ i c'aba' tyac.
Che' jini, ti la' wʌc'ʌ ti cʌjñel i t'an lac Yum. Mach ya'ic jach ti Macedonia yic'ot ti Acaya pero ti la' wʌc'ʌ ti cʌjñel ti yan tyac bʌ pañimil je'el. Tsa'ix yubiyob bajche' chʌncol la' wen ch'ujbin Dios. Wale che' jini mach c'ʌñʌlix lojon c subeñob.
Pero jiñob mi cha' alob bajche' ti la' wotsʌyon lojon ti uts'at ya' ba' añetla che' ñac ti c'otiyon lojon ti jula'. Mi cha' alob bajche' ti la' cʌyʌ la' ch'ujutisan jini melel jach bʌ dios tyac cha'an la' tsʌclen Dios. Mi yʌlob bajche' ti queji la' yumin jini yoque cuxul bʌ Dios.
10 Mi yʌlob je'el bajche' chʌncol la' pijtyan i cha' tyʌlel Jesús ti panchan. I yalobilʌch Dios jini Jesús. Dios ti cha' tyeche loq'uel Jesús ba'an sajtyemo' bʌ. Jesús mi' cotyañonla loq'uel ti' mich'lel Dios mu' bʌ quej i tyʌlel.