6
Yom i q'uel ti ñuc i yum jini lolon yajtoñel jach bʌ cha'an mach wajlentic Dios mi i t'anic Dios mu' bʌ laj cʌn ti cʌntisa.
Mi ochem ti' t'an Dios i yum jini ajtoñel je'el más yom i q'uel ti ñuc i yum, como hermañujʌch ti jini mu' bʌ lac ch'ujbin. Pero más tyo yom i cotyan cha'an ochem ti' t'an Dios je'el. Como lajalʌch p'untyʌbil bʌ hermañu chʌncol bʌ i cotyan. Cʌntisañob ili t'an. Xic'beñob cha'an lu' ch'ujbibentic.
C'ajacña i yoj jini mu' bʌ i ch'ujbin Dios
Mi an majch mi' cʌntisan ti lot bʌ cʌntisa mach'ʌ lajal yic'ot jini wen bʌ cʌntisa i cha'an bʌ lac Yum Jesucristo yic'ot jini mu' bʌ laj cʌntisañob
chʌncol jach i lolon bajñel chan isan i bʌ. Mach'an chʌ bʌ yujil. Wersa yom jach i lolon cha'len t'an cha'an i sujmlel t'an tyac. Muc' jach i tyeche' cabʌl t'an. Como jini t'an tyac muc' jach bʌ i tyejchben i mich'q'uelol chʌ bʌ tyac i cha'año' bʌ yaño' bʌ yic'ot periyal. Mi' wajleñob i bʌ. Mach'an mi' ch'ujbibeñob i bʌ i t'an.
Mi' tyech cabʌl periyal mach'ʌ ba'an i yujtibal yubil. Como mach wen bajche' mi' ña'tyañob. Mach ch'ujbi i cʌñob i sujmlel. Mi' lolon ña'tyan i ch'ujbibentyel Dios junchajbʌch bajche' ch'ujbi i ganarin tyaq'uin. Loq'uenix ba'añob jini mu' bʌ i cha'leñob che' bajche' jini.
Tsiquil ricojʌch jini mu' bʌ i ch'ujbin Dios pero che' jasʌlʌch am bʌ i cha'an mi yubin.
Como mach'an chʌ bʌ ti lac ch'ʌmʌ tyʌlel wʌ' ti ili mulawil. Che' je'el mach'an chʌ bʌ mi quej lac ch'ʌme' majlel.
Pero mi añʌch la cuch'el, lac pislel uts'atyʌch añonla.
Pero jini yom bʌ yajñel ti más chumul mi chʌc ilpusic'lentyel. Mi chujquel ti yac yubil cha'an ti lolon mulʌntyel chʌ bʌ jach mu' bʌ i yʌsan. Mi yʌq'uen i ñusan wocol. Mi quej i más ajñel ti simaronlel. Mi quej i yʌq'uen i xot'mulil.
10 Como i mulʌntyel tyaq'uin mi tyech pejtyel simaronlel. An jini tsa'ix bʌ i cʌyʌyob i ch'ujbin Dios cha'an yomob i tyajob cabʌl i tyaq'uin. Tsa'ix i yʌc'ʌyob i bʌ i yilan cabʌl wocol ti' caj.
Weñʌch mi yajñel jini mu' bʌ i ch'ujbin Dios
11 Pero jatyet i winiquet Dios, ma' ma' wotsan a bʌ ti pejtyel jini mulil tyac. Tsʌclen chʌ bʌ wen. Cha'len chʌ bʌ yom Dios. Wen ch'ujbin. Cha'len p'untyaya. Cuchu wocol ti uts'at. Ajñen ti pec'.
12 Cha'len wersa a wen ch'ujbin. Chʌc chucu yubil jini a cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel. Ti yajcʌyet Dios cha'an a tyaj a cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel. Tsa'ix a tsictisʌ ti' tyojelob cabʌlob bajche' ma' wen ch'ujbin Dios.
13 Wale mic xiq'uet como mi' q'uelonla Dios mu' bʌ i yʌq'uen i cuxtyʌlel pejtyel chʌ bʌ yes an yic'ot Jesucristo tsa' bʌ i wen subu i bʌ ti Yalobil Dios ti' wut Poncio Pilato.
14 Mic xiq'uet a wen ch'ujbiben c'ʌlʌ jintyo mi cha' tyʌlel lac Yum Jesucristo jini mu' bʌ c subeñet. Mach a q'uextyan ili mandar cha'an mach'an bajche' ch'ujbi i tyajetyob ti t'an.
15 Tsa'ix i wʌ yajcʌ i yorojlel Dios che' mi quej i tyʌlel Jesús. Como jiñʌch jini cojach bʌ jini ñoj uts'at bʌ Dios. Jiñʌch jini ñoj p'ʌtyʌl bʌ Dios. Jiñʌch i Rey ti pejtyel reyob. Jiñʌch i Yum ti pejtyel yumʌlob.
16 Jin jach i bajñel Dios mach ch'ujbi sajtic. Mi yajñel ti' sʌclel. Mach'ʌ ba'an majchqui ch'ujbi i lʌc'ben i sʌclel. Mach'an majch ch'ʌjbi i yilan. I cha'añʌch pejtyel i ñuclel yic'ot i p'ʌtyʌlel cha'an ti pejtyelel ora. Amén.
17 Xiq'uiyob jini año' bʌ cabʌl chʌ bʌ an i cha'an wʌ' ti mulawil cha'an mach i chan isan i bʌ. Mach yom i lolon ña'tyan uts'at an cha'an ti caj cabʌl i tyaq'uin. Como mach'an mi jalejel. Pero yomʌch i ña'tyañob i yajñel ti wen che' mi' ch'ujbin Dios. Jiñʌch jini cuxul bʌ mu' bʌ i yʌq'ueñonla i yonlel pejtyel chʌ bʌ yom lac cha'an.
18 Xiq'uiyob i melob pejtyel chʌ bʌ wen. La' i tyajob yoque i ricojlel cha'an ti cabʌl wen bʌ i cha'libal. Yom tyʌlem ti' pusic'al i yʌq'ueñob i majtyan. Yom i cotyañob yaño' bʌ je'el.
19 Che' jini añʌch cabʌl chʌ bʌ lotyol i cha'an yubil cha'an jini tyal tyo bʌ q'uin. Mi' chʌc chuque' yubil je'el i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.
Cojix bʌ xic'oñel cha'an Timoteo
20 Timoteo, cʌñʌtyan pejtyel jini t'an tsa' bʌ otsʌnti ti a wenta. Mach a ñʌch'tyan cabʌl t'an tyac i cha'an jach bʌ mulawil. Mach'an i c'ʌjnibal. Mach a ñʌch'tyan jini mu' bʌ lolon ale' wen yujil i ña'tyʌntyel mi yʌl, pero mach melelic an i ña'tyʌbal.
21 An jini chʌncol bʌ i ch'ujbin jini mu' bʌ i lolon yʌle' wen yujilob. Jin cha'an tsa'ix i cʌyʌ i ch'ujbin Dios. La' ajnic i yutslel Dios a wic'ot. Amén.