3
Pejcʌbeñon lojon lac Yum
Wale hermañujob, mic subeñetla pejcʌbeñon lojon lac Yum cha'an machic ba'an jal mi c'otyel i t'an lac Yum ba'ical yic'ot cha'an mi' wen ch'ujbiñob che' bajche' ti la' ch'ujbi.
Pejcʌbeñon lojon lac Yum cha'an i cotyañon lojon che' mi' tyʌc'lañon lojon wen simaron bʌ quixtyañujob. Como mach'an mi' lu' ch'ujbiñob.
Pero xuc'ulʌch lac Yum. Mi' xuc'chocobeñetla la' pusic'al. Mi quej i cʌñʌtyañetla ti simaronlel.
Cujilʌch isujm cha'an ti lac Yum mi la' ch'ujbin. Mi quej tyo la' chʌc cha'len jini chʌncol bʌ c xiq'uetla la' cha'len.
La' i yʌq'ueñetla ti la' pusic'al lac Yum cha'an la' ña'tyan chʌncol i p'untyañetla Dios cha'an la' cha'len p'untyaya je'el. La' i yʌq'ueñetla la' ña'tyan la' cuch pejtyel wocol ti uts'at bajche' ti' ñusʌ Cristo je'el.
Yom mi lac cha'len toñel
Hermañujob, añʌch cha'an c xiq'uetla cha'an ti lac Yum Jesucristo cha'an ma' mi la' pi'len ti t'an ba'ical bʌ hermañu mach'ʌ yom toñel, mach'ʌ yom ajñel bajche' tij cʌntisʌyetla.
Como jatyetla la' wujil bajche' yom ajniquetla cha'an mi la' mele' bajche' ti lojon c pʌs'eyetla. Ti lojon c cha'le toñel che' ya' añon lojon quic'otyetla.
Mach'an ti lojon c cha'le uch'el che' mach'an ti lojon c tyojo. Pero ti lojon c cha'le toñel ti lojon j c'ʌb. Ti lojon c cha'le wersa ti q'uinil ti ac'bʌlel cha'an mach'an añon lojon ti la' wenta mi juntiquileticla.
Che' comiqui ch'ujbic j c'ajtibeñetla cha'an mi la' cotyañon lojon che' ya' añon ba' añetla pero ti lojon c cha'le toñel cha'an c pʌs'eñetla bajche' yom mi la' wajñel.
10 Como che' ya' tyo añon lojon ba' añetla ti lojon c subetla ili t'an: Jini mach'ʌ yom toñel mach yom mi yuch'ejel je'el. Chʌ'ʌch ti lojon c subetla.
11 Como mi cubin lojon cha'tiquil uxtiquiletla mach'an mi la' saj cha'len toñel. Jula' jach muq'uetla ti otyotyel. Ya'i mi la' wubin chʌ bʌ mi yʌjlel. Mi la' cha' majlel la' wʌle' mach'ʌ la' wentajic la' cha' ale'.
12 Che'et bʌ la bajche' jini mic xiq'uetla. Mic suben ti wocol t'an cha'an ti lac Yum Jesucristo cha'an mi la' cha'len toñel. Ñʌch'ʌletla yom mi la' cha'len toñel cha'an la' mʌc'lan la' bʌ.
13 Hermañujob mach yom lujb'aquetla la' mele' chʌ bʌ wen.
14 Mi anqui majch mach'ʌ yom i jac' jini t'an am bʌ ti ili jun, q'uelela majchqui. Che' jini ma' mi la' pi'len ti t'an cha'an mi' quisnin.
15 Pero ma' mi la' mich'q'uele'. Yom jach la' tyumbin bajche' juntiquil hermañu bʌ.
Cha'an i yutslel i pusic'al Jesucristo
16 La' ajnic ti ñʌch'ʌl la' pusic'al mu' bʌ i yʌq'ueñonla lac Yum am bʌ i ñʌch'tyʌlel ti bele' ora ti pejtyel chʌ bʌ tyac mi yujtyel. La' ajnic la' wic'ot lac Yum ti pejtyeleletla.
17 Pablojon mic ts'ijbubeñetla ili saludo tij c'ʌb. Chʌ'ʌch mic ts'ijbun.
18 La' ajniquetla ti yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo ti la' pejtyelel. Amén.