4
Pedro yic'ot Juan ti' tyojlel año' bʌ i ye'tyel
Chʌncol tyo i pejcañob quixtyañujob Pedro yic'ot Juan che' ñac ti tyʌliyob curajob i cha'an bʌ israelob yic'ot i yumob policía i cha'an bʌ templo ya' ti Jerusalén yic'ot jumujch' winicob saduceojo'* bʌ i c'aba'.
Ti' mich'q'ueleyob Pedro yic'ot Juan como chʌncox i cʌntisañob quixtyañujob. Chʌncox i subeñob cha'an Jesús ti tyejchi loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ. Chʌncol i yʌlob cha'an tsiquilʌch, che' jini, mi quej i tyejchelob yaño' bʌ ba'an sajtyemo' bʌ je'el.
Ti' chucuyob. Ti yotsʌyob ti cʌchol jintyo ti yijc'ʌlel. Mach ch'ujbi i wa' yʌc'ob ti melojel como iq'uix quejel.
Pero cabʌl tsa' bʌ yubiyob i t'an jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel ti' ch'ujbiyob. Che' jini ti oc'ʌyob jintyo anix lʌc'ʌl jop'ej mil che' winicob jach ti tsijquiyob.
Ti yijc'ʌlel ti' much'quiyob i bʌ ya' ti Jerusalén jini israelob año' bʌ ñuc bʌ ye'tyel, yic'ot xñoxo' bʌ año' bʌ ye'tyel yic'ot ajcʌntisajob cha'an i mandar Moisés.
Ya'an je'el ñoj ñuc bʌ cura Anás bʌ i c'aba' yic'ot Caifás je'el, yic'ot Juan, Alejandro yic'ot pejtyelel i pi'ʌlob jini ñoj ñuc bʌ cura.
Jiñob ti' xiq'uiyob i pʌy tyʌlel Juan yic'ot Pedro ya' ba'añob. Ti' c'ajtibeyob: ¿Majchiqui ti yʌq'uetla ti la' wenta cha'an mi la' cha'len che' bajche' chʌncol la' niq'ui cha'len? ¿Baqui ti la' tyaja i p'ʌtyʌlel lajmisaya? Che' ti' c'ajtibeyob.
Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios am bʌ ti' pusic'al Pedro ti yʌq'ue i jaq'ue'. Ti yʌlʌ: Jatyetla, yumʌlet bʌ la, jatyetla, xñoxet bʌ la am bʌ la' we'tyel wʌ' ti lac lumal.
Chʌncol la' c'ajtibeñon lojon bajche' ti ujti, bajche' ti lajmisʌnti ili mach bʌ mejl i nijcan i yoc.
10 Mux c subeñetla che' jini, cha'an mi' lu' ña'tyan pejtyel israelob. Ili winiqui wʌ' ba'an wʌ'i ti lajmisʌnti cha'an ti caj ti lojon j c'ʌñʌ i p'ʌtyʌlel Jesucristo ch'oyol bʌ ti Nazaret. Jiñʌch jini tsa' bʌ la' tsʌnsʌ ti cruz, tsa' bʌ i tyeche loq'uel Dios ba'an sajtyemo' bʌ.
11 Jiñʌch jini Jesús tsa' bʌ i tyaja ti t'an ts'ijbubil bʌ i t'an Dios ba' mi yʌle': Jiñʌch jini wen bʌ tyun yubil tsa' bʌ la' wa'choco xmel tyun bʌ otyotyetla. Pero jini tyun ti ochi bajche' oy ti xujc' otyot.
12 Mach'an yambʌ ba' ch'ujbi lac tyaj laj cotyʌntyel. Dios ma' ti yʌc'onla yambʌ ti pejtyelel mulawil ba' mi lac tyaje' laj cotyʌntyel. Cojach ti Jesús. Che' ti yʌlʌ.
13 Jini am bʌ ye'tyel ti yilʌyob wen ch'ejl ti' cha'leyob t'an Pedro yic'ot Juan. Tyoj bʌc'ñʌjel ti yubiyob como yujilob isujm mach'an ti cabʌl ochiyob ti q'uel jun mi añobic ye'tyel. Ti' ña'tyʌyob che' i pi'ʌlobʌch ti xʌmbal Jesús che' ñac wʌ' tyo an ti mulawil Jesús.
14 Mach'an chʌ bʌ ch'ujbi i yʌlob ti' contra Pedro yic'ot Juan como ya' wa'al yic'otyob jini tsa' bʌ c'oq'uisʌnti.
15 Ti' xiq'uiyob loq'uel ba'añob. Ti queji i bajñel pejcañob i bʌ jini año' bʌ ye'tyel.
16 Ti yʌlʌyob: ¿Chuquiyes mi quejel lac tyumben ili winicob? Tisquilʌch tsa'ix i pʌsʌyob ñuc bʌ i p'ʌtyʌlel. Lu' yujilob isujm ili wʌ' bʌ chumulob ti Jerusalén. Mach ch'ujbi la cʌl mi lot.
17 Pero cha'an mach chʌc p'ojlic ili t'an ba'an quixtyañujob, la' lac wen tic'ob cha'an ma' mi' chʌc subeñob t'an cha'an jini Jesús. Che' ti yʌlʌyob año' bʌ i ye'tyel.
18 Che' jini ti' cha' pʌyʌyob tyʌlel Pedro yic'ot Juan. Ti' wen tiq'uiyob cha'an ma'an mi' chʌc cha'len subt'an mi cʌntisa cha'an jini Jesús.
19 Pero Pedro yic'ot Juan ti' jac'beyob: ¿Bajche'qui yom mi lojon c cha'len mi la' wʌl? ¿Yom ba mi lojon cac'ben i t'an Dios o mi lojon cac'beñet la' t'an jatyetla?
20 Mach ch'ujbi lojon cʌy c sub jini tsa' bʌ lojon quilʌ, tsa' bʌ lojon cubi. Che' ti' jac'ʌyob Pedro yic'ot Juan.
21 Jini ñuc bʌ curajob i cha'an israelob yic'ot xñoxob am bʌ ye'tyel ti' tiq'uiyob. Ti' coloyob. Ma'an chʌ bʌ ti tyumbeyob cha'an chʌncox i bʌc'ñañob quixtyañujob como jiñob chʌncox i q'uelob ti ñuc Pedro yic'ot Juan. Ti pejtyelel quixtyañu chʌncox i subob i ñuclel Dios cha'an jini tsa' bʌ ujti.
22 Jini winic tsa' bʌ lajmisʌnti ñumenix ti cuarenta i jabilel.
Ochemo' bʌ ti' t'an Dios mi' c'ajtibeñob Dios i ch'ejlel
23 Che' ñac ti cojliyob Pedro yic'ot Juan ti sujtiyob majlel ya' ba'an ochemo' bʌ ti' t'an Dios. Ti' subeyob pejtyel tsa' bʌ subentiyob ti ñuc bʌ curajob yic'ot jini yaño' bʌ año' bʌ ye'tyel.
24 Che' ñac jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios ti yubiyob pejtyel bajche' ti ujti, ti jump'ejlob jach i pusic'al ti' cha'leyob oración. Ti yʌlʌyob: C Yum, jatyet Dioset. Ti a mele chan yic'ot mulawil. Ti a mele colem ja' tyac yic'ot pejtyel yan tyac bʌ.
25 C Yum, jatyet ti Ch'ujul bʌ a Ch'ujlel ti a cha'le t'an ti' ti' David jini ajtroñel a cha'an, jini lojon c yum ti ñoj oniyix. Ti yʌlʌ:
Lu' mich'ob pejtyel jini mach bʌ israelobic.
Chʌncol i chʌc lolon pensaliñob jini mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal.
26 Jini yumʌlob ti mulawil yic'ot ñuco' bʌ ye'tyel ti' much'quiyob i bʌ
cha'an mi' contrajiñob Dios yic'ot Cristo jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios.
Che' ti' tyajayob ti t'an ti oración ts'ijbubil bʌ i t'an Dios bajche' ti yʌlʌ David ti ñoj oniyix.
27 Ti oración ti bej alʌyob: Ñoj melelʌch wʌ' ti ili bʌ lum ti' much'quiyob i bʌ Herodes yic'ot Poncio Pilato yic'ot israelo' bʌ yic'ot jini mach bʌ israelob. Ti' lu' much'quiyob i bʌ ti' contra Jesús jini ch'ujul bʌ a walobil, jiñʌch jini tsa' bʌ a yajcʌ cha'an lojon cajcotyayaj.
28 Che' jini chʌ'ʌch ti lu' ts'ʌctiyi pejtyel tsa' bʌ a wʌ alʌ mi quej i wersa ujtyel.
29 Wale, C Yum, q'uele bajche' chʌncox i jop' i bʌc'tisañon lojon. Pero ajtroñelon lojon a cha'an, c Yum. Cotyañon lojon cha'an wen ch'ejl mi lojon c sub a wen t'an.
30 Pʌsʌ a p'ʌtyʌlel cha'an lajmicob xc'am'añob. Pʌsʌ ñuc tyac bʌ a p'ʌtyʌlel cha'an ti' p'ʌtyʌlel Jesús jini ch'ujul bʌ a walobil. Chʌ'ʌch ti' cha'leyob oración jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios.
31 Che' ñac ti ujtiyob ti oración ti' nijcʌ Dios jini otyot ba' much'quibilob. Ti bujt'iyob i pusic'al jujuntiquil ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios. Ch'ejl ti' bej subuyob i t'an Dios. Ma' sajlicob i bʌq'uen.
Junlajal añob chʌ bʌ an tyac i cha'an
32 Jump'ej jach i pusic'al, jump'ej jach i pensal pejtyel jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios. Ma'an majch ti yʌlʌ mi i bajñel i cha'an chʌ bʌ an i cha'an. Tyem i cha'añobʌch ti pejtyelelob.
33 Dios ti bej yʌq'ueyob cabʌl i p'ʌtyʌlel ti subt'an jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel. Ti' chʌc subuyob cha'an ti tyejchi loq'uel Jesús ba'an sajtyemo' bʌ. Ti pejtyelel tsa' bʌ i ch'ujbiyob ti' pusic'al i t'an Dios ti aq'uentiyob i yutslel i pusic'al Dios.
34-35 Ma'an majch mach'ʌ ba'an chʌ bʌ an i cha'an, como jini am bʌ i lum, am bʌ yotyot ti' choñoyob. Ti' ch'ʌmʌ tyʌlel i tyojol. Ti yʌq'ue yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel. Ti' t'oxbeyob cha'an jasʌl chʌ bʌ an i cha'an jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios.
36 Ya'an yic'otyob juntiquil winic ch'oyol bʌ ti jump'ej saj lum joyol bʌ ti ja' Chipre bʌ i c'aba'. José i c'aba' jini winic. I jiñʌjlel Levita jini José. Jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel mi' pejcan José ti Bernabé. I sujmlel i c'aba' ti lac t'an mi yʌl jini mu' bʌ i cha' tijicnisʌbeñonla lac pusic'al.
37 Jini José ti' choño i lum. Ti' ch'ʌmbeyob tyʌlel i tyojol. Ti yʌq'ue ti' wenta yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel.