14
Pablo yic'ot Bernabé ya' ti Iconio
Ya' ti jini lum Iconio bʌ i c'aba' Pablo yic'ot Bernabé ti ochiyob ti i templo israelob. C'otyajax ti' wen cha'leyob subt'an. Che' jini cabʌl quixtyañujob, israelob yic'ot mach bʌ israelob ti' ch'ujbiyob i t'an Dios.
Pero jini israelob mach'ʌ ba'an ti' ch'ujbiyob i t'an Dios ti' ñijcʌyob jini mach bʌ israelob cha'an mi' ts'a'q'uel jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios.
Ts'itya' jal ti cʌyleyob Pablo yic'ot Bernabé. Ti jump'ejlob i pusic'al chʌc c'ajalob i cha'an Dios. Wen ch'ejl ti' cha'leyob subt'an. Ti' wen subeyob quixtyañujob cha'an i p'untyaya Dios. Dios ti yʌq'ueyob i pʌs ñuc bʌ i p'ʌtyʌlel cha'an tsiquilʌch tyʌlem ti Dios jini i t'añob.
Mach junlajal i pensal ili quixtyañujob ya' ti ili lum. Lamital ti' lajayob i t'an yic'ot israelob. Jini yambʌ lamital yic'ot jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel.
Jini mach bʌ israelob ti' lajayob i t'añob yic'ot israelob yic'ot año' bʌ ye'tyel cha'an mi' ts'a'q'uelob yic'ot cha'an mi' julob ti tyun jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel.
Pero Pablo yic'ot Bernabé ti yubiyob bajche' chʌncol i lajob i t'an ili quixtyañujob. Jin cha'an ti puts'iyob ti jini pañimil Licaonia bʌ i c'aba'. Ya' ti ochiyob ti lum tyac Listra yic'ot Derbe bʌ i c'aba' yic'ot yambʌ lʌc'ʌl tyac bʌ lum.
Ya'i ti' wen subeyob je'el bajche' mi lac tyaj laj cotyʌntyel ti Jesús.
Pablo ti jujli ti tyun ya' ti Listra
Ya' ti Listra an juntiquil winic mach bʌ ch'ujbi i cha'len xʌmbal. Bele' buchul jach. C'ʌlʌl che' ñac ti ch'ocʌ ma'an i c'ʌjñibal yoc. Mach'an ba' bʌ ora ti' cha'le xʌmbal.
Chʌncol i wen ñʌch'tyʌben i t'an Pablo jini winic. Pablo ti' ch'uj q'uele. Ti' ña'tyʌ ti' pusic'al cha'an ili c'am bʌ yi ti' ch'ujbi ti' pusic'al cha'an ch'ujbiyʌch i lajmel.
10 Che' jini ti' pejcʌ Pablo jini winic. Wa'i, che'en. Jini winic ti tijp'i wa'tyʌl. Ti queji ti xʌmbal.
11 Che' ti yilʌyob chʌ bʌ ti' cha'le Pablo, jini quixtyañujob ti quejiyob ti c'am bʌ t'an ti t'an Licaonia. Ti yʌlʌyob: Tsa'ix jubi tyʌlel diosob che' yilal bajche' quixtyañu. Che' ti yʌlʌyob.
12 I c'aba' i diosob jiñʌch Júpiter yic'ot Mercurio. Jin cha'an ti yotsʌbeyob i c'aba' Bernabé ti Júpiter yic'ot i c'aba' Pablo ti Mercurio. Chʌ'ʌch ti yotsʌbeyob i c'aba' Pablo como jini ti' más cha'le t'an.
13 Ya' ti ti' jini lum an i templo i dios Júpiter bʌ i c'aba'. Juntiquil cura i cha'an bʌ ili templo ti' pʌyʌ tyʌlel cha'cojt uxcojt tyat wacax. Ti' ch'ʌmʌ tyʌlel je'el cabʌl nich pimel. Jini quixtyañujob yic'ot jini cura yomob i tsʌnsan jini wacax cha'an tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Pablo yic'ot Bernabé. Chʌ'ʌch bajche' jini yom i ch'ujutisañob.
14 Che' ñac jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel Pablo yic'ot Bernabé ti' ch'ʌm'e isujm chʌ bʌ chʌncol i melob ili quixtyañujob, ti queji i bajñel tsil i pislel. Ti ñoj oniyix chʌ'ʌch ti' cha'leyob cha'an i señʌjlel mach saj wen mi yilan bajche' chʌncol i mel quixtyañujob. Ajñel ti ochiyob ya' ba'añob. Ti c'am bʌ t'an ti yʌlʌyob.
15 Pi'ʌlob. Mach yom la' cha'len che' bajche' jini. Winicon lojon je'el lajal che' bajche'etla. Ti tyʌliyon lojon cha'an mi lojon c subeñetla yom la' cʌy jini lolom jach bʌ. Yom la' ch'ujbin cuxul bʌ Dios. Jiñʌch jini tsa' bʌ i mele pejtyel lum yic'ot chan yic'ot colem ja' tyac yic'ot pejtyel chʌ bʌ tyac an.
16 Ti ñoj oniyix Dios ti yʌq'ueyob i mel bajche' jach yom quixtyañujob.
17 Pero Dios ti' chʌc cha'le wen tyac bʌ cha'an mi' tsictisan Diosʌch. Mi yʌq'ueñonla ja'al. Mi yʌq'ueñonla i wen colel lac pʌc'ʌb. Mi yʌq'ueñonla chʌ bʌ yom cha'an la cuch'el yic'ot mi yʌq'ueñonla c'ajacña bʌ la coj.
18 Aunque che' ti yʌlʌ Bernabé yic'ot Pablo wocol ti' mʌctyʌbe quixtyañujob cha'an mach'an mi' tsʌnsañob tyat wacax cha'an tsʌnsʌbil bʌ i majtyan cha'an mi' ch'ujutisañob.
19 Che' jini ti c'oti israelob ch'oyolo' bʌ ti Antioquía yic'ot ya' ti Iconio. Jiñob ti queji i wen pejcañob quixtyañujob jintyo jini quixtyañujob ti quejiyob i ts'a'q'uelob Bernabé yic'ot Pablo. Che' jini ti' juluyob ti tyun Pablo. Ti' tsʌnsʌ ti' lolon ña'tyʌyob. Ti' tyujc'ʌyob loq'uel ya' ti ti' lum ba' ti' cʌyʌyob.
20 Jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios ti' much'quiyob i bʌ ya' ti' t'ejl Pablo ya' ba' tyots'ol. Che' jini ti tyejchi. Ti cha' ochi ya' ti lum. Ti yijc'ʌlel Pablo yic'ot Bernabé ti loq'uiyob majlel cha'an mi majlelob ya' ti Derbe.
21 Ya'i ti' wen sube quixtyañujob bajche' mi' tyajob i cotyʌntyel ti Jesús. Cabʌl ti' ch'ujbiyob cha'an ti caj i t'an. Che' jini Pablo yic'ot Bernabé ti cha' sujtiyob ya' ti Listra yic'ot ya' ti Iconio yic'ot ya' ti Antioquía.
22 Ya' ba' ti ñumiyob ti' wen tsictisʌbeyob i t'an Dios jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios. Ti' subeyob cha'an mi' wen xuc'chocoñob i pusic'al ti' t'an Dios. Ti' subeyob cha'an ochicob ti i yumintyel Dios añʌch cha'an i wersa ñusañob wocol. Chʌ'ʌch ti yʌlʌyob Bernabé yic'ot Pablo.
23 Ya' ti jujump'ej templo ti' wa'chocoyob ancianojob cha'an i ch'ʌm i ye'tyel ti templo. Che' jini ti' cha'leyob oración yic'ot ti' poj cʌyʌyob uch'el. Che' jini ti yʌlʌyob: La' i chʌc cotyañetla lac Yum jini tsa' bʌ la' ch'ujbi ti pejtyel la' pusic'al. Che' ti yʌlʌyob.
Pablo yic'ot Bernabé ti cha' sujti ti Antioquía
24 Ti ñumi ti pejtyelel pañimil Pisidia bʌ i c'aba'. Ti c'otiyob ya' ti jini yambʌ pañimil Panfilia bʌ i c'aba'.
25 Ti' cha'leyob subt'an ya' ti jini lum Perge bʌ i c'aba'. Che' jini ti loq'uiyob majlel cha'an mi c'otyel ya' ti yambʌ lum Atalia bʌ i c'aba'.
26 Ya'i ti ochiyob ti barco. Ti sujtiyob ti Antioquía. Jiñʌch ba' ti ñaxan loq'uiyob majlel ti subt'an ñumel. Ti jim bʌ q'uin che' ñac ti ñaxan loq'uiyob majlel pejtyel jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios ti' wen cha'leyob oración cha'an mi' c'ajtiben Dios i cotyañob ti subt'an ñumel. Wale, che' jini, ujtyem ili i toñel. Ti cha' juliyob.
27 Che' ñac ti c'otiyob ya' ti Antioquía ti' wen much'quiyob i bʌ ti pejtyel ochemo' bʌ ti' t'an Dios. Pablo yic'ot Bernabé ti' subeyob pejtyel bajche' ti' mele Dios yic'otyob, bajche' Dios ti' nijcʌbeyob i pusic'al jini mach bʌ israelob cha'an i yochel ti' t'an Dios je'el.
28 Mero jal ti cʌyle Pablo yic'ot Bernabé ya' yic'ot jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios.