16
Timoteo mi' pi'len majlel ti xʌmbal Pablo yic'ot Silas
Pablo yic'ot Silas ti c'otiyob ya' ti ili lum tyac Derbe yic'ot Listra bʌ i c'aba'. Ya' ti' tyaja juntiquil ochem bʌ ti' t'an Dios Timoteo bʌ i c'aba'. Israel bʌ x'ixic i ña' pero ochem ti' t'an Dios. Griego bʌ winic i tyat.
Pejtyel ochemo' bʌ ti' t'an Dios ya' ti Listra yic'ot ya' ti Iconio ti' q'ueleyob ti ñuc Timoteo.
Pablo yom i pʌy majlel Timoteo ti toñel yic'ot, pero ñaxan ti yʌq'ue ti tsepol i pʌchʌlel cha'an ma' mi' lolon cha'leñob cabʌl lolon t'an israelob ya' ba' mi quej i majlelob. Como pejtyelel israelob ya'i yujilob isujm cha'an griego bʌ winic i tyat Timoteo. Jini griegojo' bʌ winicob mach'an mi yʌq'uen i ch'ʌm tsep pʌchʌlel i yalobilob.
Ya' ti pejtyel jini lum tyac ba' ti ñumi Pablo yic'ot Silas yic'ot Timoteo ti' wen subeyob ochemo' bʌ ti' t'an Dios pejtyel tsa' bʌ i yʌlʌ jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel yic'ot ancianojob ya' ti Jerusalén.
Chʌ'ʌch bajche' jini ti wen xuc'chocobentiyob i pusic'al jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios. Ti jujump'ej q'uin ti oc'ʌyob.
Che' bajche' ti ñajal Pablo ti yilʌ juntiquil winic ch'oyol bʌ ti Macedonia
Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios ma'an ti yʌq'ueyob i cha'leñob subt'an ya' ti pañimil Asia bʌ i c'aba'. Jin cha'an ti t'uñuyob ñumel ti yambʌ pañimil tyac Frigia yic'ot Galacia bʌ i c'aba'.
Che' ñac ti c'otiyob ya' ti' ti' pañimil Misia bʌ i c'aba' ti' lolon ña'tyʌyob mi quej i yochelob ti yambʌ pañimil Bitinia bʌ i c'aba'. Pero jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Jesús ma'an ti yʌc'ʌ ochel.
Che' jach ti ñumiyob c'ʌlʌl ya' ti' ti' Misia. Ti c'otiyob ti lum Troas bʌ i c'aba' ya' ti' ti' colem ja'.
Che' ñac ya' tyo añob ya'i, ti jump'ej ac'bʌlel Pablo ti yilʌ che' bajche' ti ñajal juntiquil winic am bʌ ti pañimil Macedonia bʌ i c'aba'. Wa'al jini winic. Chʌncol i pejcan ti wocol t'an. Ti yʌlʌ: Wʌ' ma' tyʌlel ti Macedonia cha'an ma' cotyañon lojon. Che' ti yʌlʌ jini winic.
10 Che' ñac ti yilʌ Pablo che' bajche' ti ñajal jini winic am bʌ ti Macedonia, ora jach tic chajpʌ lojon c bʌ cha'an mi lojon c majlel ya'i. Joñon Lucason tsa' bʌ c ts'ijbu ili jun ti majliyon quic'otyob como ti lojon c ña'tyʌ Dios chʌncol i chocon lojon majlel ya'i cha'an mi lojon c subeñob bajche' mi' tyajob i cotyʌntyel.
Pablo yic'ot Silas ya' ti lum Filipos bʌ i c'aba'
11 Ya' ti Troas ti ochiyon lojon ti barco. Tyoj ti majliyon lojon ya' ti lum joyol bʌ ti ja' Samotracia bʌ i c'aba'. Ti yijc'ʌlel ti c'otiyon lojon ya' ti lum Neápolis bʌ i c'aba'.
12 Ya'i ti loq'uiyon lojon ti barco. Ti majliyon lojon ti lum Filipos bʌ i c'aba'. Jiñʌch más ñuc bʌ lum ti Macedonia ti' tyojel paso' q'uin. An ti' wenta romanojob. Ya' ti cʌyleyon lojon cha'pej uxp'ej q'uin.
13 Ti jump'ej q'uin che' i q'uinilel c'aj oj ti loq'uiyon lojon majlel ti' ti' jini lum. Ti buchleyon lojon ya' ti' ti' ja' ba' mi' bele' much'quiñob i bʌ quixtyañujob ti oración. Ti lojon c sube i t'an Dios jini x'ixicob tsa' bʌ c'otiyob.
14 Lidia i c'aba' jini juntiquil tsa' bʌ c'oti. Ch'oyol bʌ ti lum Tiatira bʌ i c'aba'. Xchon pisil jini Lidia. Mi' chon c'otyajax bʌ chʌccojam bʌ pisil. Jini Lidia mu' bʌ i ch'ujutisan Dios chʌncol i wen ñʌch'tyan i t'an Dios bajche' ti' subu Pablo. Che' jini lac Yum ti' nijcʌbe i pusic'al cha'an i ña'tyan chʌ bʌ ti yʌlʌ Pablo.
15 Ti' ch'ʌmʌ ja' jini Lidia yic'ot pejtyelel año' bʌ ti yotyot. Ti wi'il ti wocol t'an ti' subeyon lojon: Mi jatyetla mi la' ña'tyan yoque melelʌch ochemon ti' t'an Dios a wocolic mi la' tyʌlel ti poj jijlel ti cotyot. Wersa ti' subon lojon c majlel. Che' jini ti lojon c jac'be i t'an.
16 Jump'ej q'uin che' ñac chʌncol lojon c majlel ya' ba' i tyʌlel ti lojon c cha'le oración ti lojon c tyaja juntiquil xc'alʌl an yic'ot xiba ti' pusic'al. Jini xiba am bʌ ti' pusic'al ti yʌq'ue i lu' niq'ui ña'tyan chʌ bʌ yes mi quej i yujtyel. Moso jini xc'alʌl. Jini i yumob ti' ganariyob cabʌl tyaq'uin como mi' c'ajtibeñob i tyojol cha'an i subeñob quixtyañujob chʌ bʌ yes mi quej i yujtyel.
17 Jini xc'alʌl ti queji i tsʌcleñon lojon majlel yic'ot Pablo. Ti c'am bʌ t'an ti yʌlʌ: Iliyi winicob jiñʌch mu' bʌ i cha'liben i troñel Dios mach'ʌ ba'an i p'isol i ñuclel. Chʌncol i subeñetla bajche' mi la' tyaj la' cotyʌntyel. Che' ti yʌlʌ jini xc'alʌl.
18 Chʌ'ʌch ti' bej cha'le cha'p'ej uxp'ej q'uin. Pablo mach yomox i chʌc ubin. Ti queji i ts'itya' mich'q'uel. Jin cha'an ti' sutqui i wut i q'uel jini xc'alʌl. Ti' pejcʌ jini xiba. Ti yʌlʌ: Cha'an ti' p'ʌtyʌlel Jesucristo mic xiq'uet loq'uel ti ili xc'alʌli che'en. Ora jach ti loq'ui jini xiba.
19 Pero che' ñac ti' ña'tyʌ i yum x'calʌl che' mach ch'ujbix i chʌc ganariñob tyaq'uin cha'an ti jini xc'alʌl ti' chucuyob Pablo yic'ot Silas. Ti' pʌyʌyob majlel ba'an año' bʌ ye'tyel ya' ba' mi' cha'len melojel.
20 Jini tsa' bʌ i pʌyʌyob majlel ti' pejcʌ año' bʌ ye'tyel. Ti yʌlʌ: Jini israelo' bʌ winicob chʌncol i wen nijcañob quixtyañujob wʌ' ba' añonla.
21 Chʌncol i cʌntisan quixtyañujob bajche' ñʌmʌl i bele' cha'leñob israelob. Pero mach yom mi la cubin. Mach yom lac cha'len bajche' mi' cʌntisañob como romanojonla. Che' ti yʌlʌyob.
22 Che' jini pejtyel quixtyañujob ti queji i contrajiñob Pablo yic'ot Silas. Jini año' bʌ ye'tyel ti' xiq'ui i jochbeñob i pislel cha'an mi yʌc'beñob ti tye'.
23 Che' ñac ti ujti i wen ac'beñob ti yotsʌyob ti cʌchol. Jini am bʌ ye'tyel ti' xiq'ui ajcʌñʌtya cʌchonibʌl cha'an mi' wen cʌñʌtyañob.
24 Che' ñac ti yubi ili t'an, jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl ti yotsʌyob ti más tyam bʌ cʌchonibʌl. Ti' ñet'beyob yoc ti tabla melel yic'ot cha'p'ej ba' tyocol ba' mi yotsan yoc.
25 Che' bajche' ti xiñil ac'bʌlel chʌncolob ti oración yic'ot chʌncol i c'ʌyob Dios Pablo yic'ot Silas. Jini yambʌ xcʌcholob chʌncol i ñʌch'tyañob.
26 Ti saj ora jach ti ñumi yoque p'ʌtyʌl bʌ i yujquel lum. Ti' wen nijcʌ pejtyel cʌchonibʌl c'ʌlʌl ti' chujquil. Ti bajñel jajmi pejtyel i ti' tyac cʌchonibʌl. Ti lu' tijqui i cadeñajlel tyac pejtyel cʌchʌlo' bʌ.
27 Ti p'ixi jini ajcʌñʌtya cʌchoñibʌl. Che' ñac ti yilʌ che' lu' jamʌlix pejtyel i ti' tyac cʌchonibʌl ti' ch'ʌmʌ i machit cha'an i bajñel tsʌnsan i bʌ como ti' lolon ña'tyʌ cha'an ti puts'iyob pejtyel xcʌcholob.
28 Pero Pablo ti' cha'le c'am bʌ t'an. Ti yʌlʌ: Mach a tyʌc'lan a bʌ. Wʌ'ʌch lu' añon lojon, che'en.
29 Jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl ti' c'ajti c'ajc. Ti ochi ti ajñel ya' ba'an Pablo yic'ot Silas. Tsitsiña ti bʌq'uen ti ñocle ya' ti yeba yoc Pablo yic'ot Silas.
30 Che' jini ti' pʌyʌyob loq'uel ti cʌchonibʌl. Ti' c'ajtibeyob: Winicob, ¿chuquiyes yom c cha'len cha'an mic tyaj j cotyʌntyel? che' ti yʌlʌ.
31 Pablo yic'ot Silas ti' jac'ʌyob: Ch'ujbin lac Yum Jesucristo. Che' jini mi quej a tyaj a cotyʌntyel, jatyet yic'ot jini año' bʌ ti a wotyot. Che' ti' jac'ʌ Pablo yic'ot Silas.
32 Che' jini ti' subeyob i t'an lac Yum pejtyelel jini año' bʌ ti yotyot ajcʌñʌtya cʌchonibʌl.
33 Aunque ac'bʌlelix, ti jini jach bʌ ora jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl ti' pocbeyob i lojwel tyac. Che' jini ti' wa' ch'ʌmʌyob ja' jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl yic'ot pejtyelel año' bʌ ti yotyot.
34 Che' jini ti' pʌyʌyob ochel ti yotyot Pablo yic'ot Silas. Ti yʌq'ueyob i yuch'el. Wen c'ajacñayob i yoj jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl yic'ot año' bʌ ti yotyot como ti' ch'ujbiyob Dios.
35 Che' yomox sʌc'an jini año' bʌ ye'tyel ti' xiq'ui majlel policíajob ti cʌchonibʌl cha'an mi' subeñob ajcʌñʌtya cʌchonibʌl cha'an i colob Pablo yic'ot Silas.
36 Jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl ti' sube Pablo: Jini año' bʌ ye'tyel ti' xiq'uiyon cha'an mij coletla. Wale ch'ujbiyix loq'uiquetla ti libre. Che' ti yʌlʌ jini ajcʌñʌtya cʌchonibʌl.
37 Pero Pablo ti' subeyob jini policíajob: Joñon lojon romanojon lojon. Ti' tyojlelob quixtyañujob ti yʌc'beyon lojon ti tye' che' ñac ma'an ti saj yʌc'on lojon c mel lojon c bʌ. Ti yotsʌyon lojon ti cʌchonibʌl. Wale yomob i mucul loc'sañon lojon. Mach chʌ'ic yom. La' tyʌlicob i bajñel loc'sañon lojon. Che' ti yʌlʌ Pablo.
38 Jini policíajob ti sujtiyob. Ti' wen subeyob jini año' bʌ ye'tyel pejtyel chʌ bʌ ti yʌlʌ Pablo. Jini año' bʌ ye'tyel ti quejiyob ti bʌq'uen che' ñac ti yubiyob cha'an romanojob Pablo yic'ot Silas.
39 Jini año' bʌ ye'tyel ti majliyob ya' ti cʌchonibʌl. Ti' c'ajtibeyob Pablo yic'ot Silas cha'an mi' ñusʌbeñob pejtyelel jini tsa' bʌ ujti. Che' jini ti' pʌyʌyob loq'uel ti cʌchonibʌl. Ti' c'ajtibeyob cha'an loq'uicob ti jini lum.
40 Che' ñac ti loq'ui ti cʌchonibʌl Pablo yic'ot Silas ti majliyob ti yotyot Lidia. Ti cha' pejcʌyob ochemo' bʌ ti' t'an Dios. Ti ñuc isʌbeyob i pusic'al. Che' jini ti loq'uiyob majlel.