19
Pablo ya' ti Efeso
Che' ñac ya' tyo an ti Corinto jini Apolos, Pablo ti ñumi majlel ti witsowits tyac. C'ʌlʌl ti c'oti ti Efeso. Ya' ti' tyaja cha'tiquil uxtiquil ochemo' bʌ ti' t'an Dios.
Pablo ti' c'ajtibeyob: ¿Tsa'ix ba ochi ti la' pusic'al Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios che' ñac ti la' ch'ujbi Jesús? Che' ti' c'ajtibeyob Pablo. Jiñob ti' jac'ʌyob: Mi tsa'ic lojon cubi mi an Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios. Che' ti' jac'ʌyob.
Che' jini Pablo ti' c'ajtibeyob: ¿Chuqui ti ch'ʌm ja' ti la' ch'ʌmʌ? che'en. Jiñob ti' jac'ʌyob: Jini ch'ʌm ja' tsa' bʌ i yʌc'ʌ Juan, che'ob.
Pablo ti' subeyob: Juan ti yʌc'ʌ ti ch'ʌm ja' quixtyañujob cha'an i señʌjlel tsa'ix i cʌyʌyob i mul. Pero Juan ti' subeyob je'el yom i ch'ujbiñob jini tyal tyo bʌ ti i pat. Jiñʌch jini Cristo tsa' bʌ i yajcʌ Dios. Jiñʌch jini Jesús. Che' ti yʌlʌ Juan, che' Pablo.
Che' ñac ti yubiyob i t'an Pablo, ti' ch'ʌmʌyob ja' cha'an tsiquil ti' ch'ujbiyob lac Yum Jesús.
Che' ñac ti yʌc'ʌ i c'ʌb Pablo ti' pam i jol, jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios ti ochi ti' pusic'alob. Ti quejiyob ti t'an ti yan tyac bʌ t'an. Ti' subuyob t'an che' bajche' ti yʌq'ueyob i sube' Dios.
Che' bajche' doce winicob ti pejtyelelob.
C'ʌlʌl uxp'ej uw ti bele' ochi Pablo ti i templo israelob ba' uts'at ti' cha'le subt'an. Ti' wen sube quixtyañujob cha'an i yumintyel Dios.
Pero juntiquil cha'tiquil ti mich'ʌ cha'an mach yom i ch'ujbiñob. Tsucul t'an ti i subeyob i t'an Dios ti' tyojlel quixtyañujob. Che' jini Pablo ti loq'ui majlel ya' ba'añob. Ti' pʌyʌyob majlel ochemo' bʌ ti' t'an Dios ya' ti jump'ej escuela i cha'an bʌ Tiranno bʌ i c'aba' bʌ winic. Ya' ti' subeyob i t'an Dios ti jujump'ej q'uin.
10 Chʌ'ʌch ti' bej cha'le c'ʌlʌl cha'p'ej jab cha'an pejtyelelob ya' bʌ chumulob ti pañimil Asia bʌ i c'aba' ti yubiyob i t'an lac Yum Jesús. Chʌ'ʌch israelob je'el yic'ot mach bʌ israelob ti yubiyob.
11 Dios ti yʌq'ue i pʌse' ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel Pablo.
12 Jinic tyo an i p'ʌtyʌlel jini cajchilʌl yic'ot i pislel tsa' bʌ i tyʌlʌ Pablo. Che' ñac ti' ch'ʌmʌyob majlel ya' ba'an xc'am'añob ti' c'ʌñʌyob ti lajmel. Je'el ti loc'sʌbentiyob xiba ti' pusic'al quixtyañujob.
13 Pero ya'an cha'tiquil uxtiquil israelob mu' bʌ i lu' ñumel majlel ti lum tyac. Jiñob mi' loc'san xiba ti i pusic'al quixtyañujob. Yom i c'ʌñob i c'aba' lac Yum Jesús. Jin cha'an ti' subeyob jini xibajob: Mic xiq'ue' loq'uel ti i p'ʌtyʌlel Jesús jiñʌch jini mu' bʌ i sube' Pablo. Che' ti yʌlʌyob.
14 Chʌ'ʌch ti' cha'leyob jini siete yalobilob juntiquil israel bʌ winic Esceva bʌ i c'aba'. Ñuc bʌ cura jini Esceva.
15 Pero che' ñac che' ti' cha'le jini sietejob, jini xiba ti yʌlʌ: Ubibil c cha'an i c'aba' Jesús. Cʌñʌ c cha'an majchqui jini Pablo pero jatyetla, ¿majchetquila? Che' ti yʌlʌ jini xiba.
16 Jini winic am bʌ xiba yic'ot ti tijp'i i chuc jini sietejob. Ti ganarintiyob. Che' jini, chacalob lojweñob ti puts'iyob jini sietejob.
17 Pejtyelelob ya' bʌ chumulob ti Efeso, israelob yic'ot mach bʌ israelob, ti yubiyob bajche' ti ujti. Ti' wen bʌc'ñʌyob. Ti subeyob i ñuclel lac Yum Jesús.
18 Cabʌlob je'el tsa' bʌ i ch'ujbiyob Jesús ti tyʌliyob i subob jini mach bʌ wen ti' cha'leyob ti yambʌ ora.
19 Cabʌl jini tsa' bʌ i cha'leyob wujt ti' ch'ʌmʌyob tyʌlel i jun tyac. Ya' ti' puluyob ti' cantyʌlelob i wut ti pejtyelelob. Che' ñac ti' ña'tyʌyob bajche' i tyojol pejtyel jun tyac, ti loq'ui i tyojol che' bajche' cincuenta mil pesos.
20 Chʌ'ʌch ti' bej pucu majlel i t'an lac Yum. Ti wen tsictiyi añʌch i p'ʌtyʌlel.
21 Che' ñac ti ujti jini, Pablo ti chʌc alʌ ti' pusic'al cha'an yom majlel ti jula' ti Macedonia yic'ot ti Acaya. Yom c'ʌlʌl majlel ti Jerusalén. Ti yʌlʌ je'el ya' bʌ mi quejel i loq'uel majlel ti Jerusalén wersa yom majlic c'ʌlʌl ti lum Roma bʌ i c'aba'.
22 Ya' tyo ti poj cʌyle ti Asia jini Pablo pero ti' xiq'uiyob majlel ti Macedonia cha'tiquil mu' bʌ i cotyan ti toñel, Timoteo yic'ot Erasto bʌ i c'aba'.
Jini ju'upojolo' bʌ ya' ti Efeso
23 Ti jim bʌ ora ti quejiyob ti ju'lʌpojlʌmiyel ti caj i t'an Dios.
24 Juntiquil Demetrio bʌ i c'aba' ti tyeche jini ju'lapojla bʌ t'an. Jini yujil bʌ niq'ui melol ti plata. Mi' mel i saj loc'om i templo jini melel bʌ i dios Diana bʌ i c'aba'. Cabʌl ti' cha'leyob ganar jini tsa' bʌ i cha'le lajal bʌ toñel yic'ot.
25 Jini Demetrio ti' much'quiyob pejtyelel jini lajalo' bʌ i toñel yic'ot jiñob ts'itya' lajalo' bʌ i toñel. Ti' subeyob: Pi'ʌlob, la' wujil isujm cha'an iliyi lac toñel mu' bʌ lac niq'ui mel ma'an chʌ bʌ tyo más yom lac cha'an.
26 Pero che' bajche' chʌncol la' wilan, chʌncol la' wubin, jini Pablo bej chʌncol yʌle' mach Diosic jini melel bʌ dios tyac mu' bʌ i mel quixtyañujob. Cabʌlix quixtyañujob ti' ch'ujbibeyob i t'an. Mach wʌ'ic jach wʌ' ti Efeso pero lʌc'ʌl yomox i tyaj ti pettyelel Asia ti' ch'ujbiyob.
27 Ti' bej cha'le t'an jini Demetrio. Ti yʌlʌ: Bʌbʌq'uen che' jini, ame yʌq'ueñonla lac sʌt lac choñoñel. C'o'ojlʌch je'el ma'ix mi quej i chʌc q'uelob ti ñuc quixtyañujob jini i templo Diana. Chʌ'ʌch che' jini muc' jachix i wajleñob i ñuclel jini melel bʌ dios mu' bʌ i ch'ujbin pejtyelelob wʌ' ti Asia yic'ot ti pejtyel mulawil. Che' ti yʌlʌ Demetrio.
28 Che' ñac jini much'quibilo' bʌ ti yubiyob ili t'an ti quejiyob i wen mich'an. C'am ti' cha'leyob t'an. Ti yʌlʌyob: Ñoj ñuc Diana i dios efesojob. Che' ti yʌlʌyob ti c'am bʌ t'an.
29 Cabʌl bajche' ti ujti t'an ti pejtyel ili lum. Ti' chucuyob cha'tiquil ch'oyolo' bʌ ti Macedonia mu' bʌ i pi'len ti xʌmbal Pablo, Gayo yic'ot Aristarco bʌ i c'aba'ob. Ti' tyujc'ʌyob majlel c'ʌlʌl ti jump'ej colem otyot ba' mi' much'quiñob i bʌ quixtyañujob.
30 Pablo yom ochel i pejcan quixtyañujob ya'i. Pero jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios ma' ti yʌc'ʌyob majlel.
31 Yic'ot cha'tiquil uxtiquil año' bʌ ye'tyel uts bʌ yic'ot Pablo ti' xiq'ui ti wersa subentyel cha'an mach ochic ya'i.
32 Yoque ju'upojolobjax ya' ba' much'quibilob quixtyañujob. Ojlilob chʌncox i yʌle' junchajp bʌ i sujmlel, ojlil yambʌ i sujmlel. Lʌc'ʌl yom i taj ti pejtyelelob ma' ti' saj ña'tyʌ chʌ bʌ och much'quibilob ya'i.
33 Jini israelob ti' chucuyob juntiquil Alejandro bʌ i c'aba'. Ti' wa'chocoyob ti' tyojel quixtyañujob. Che' jini cha'tiquil uxtiquil ya' bʌ ba'añob ti' wen subeyob Alejandro i sujmlel chucoch ju'lapojlawob. Che' jini Alejandro ti' pʌs'eyob i c'ʌb cha'an i señʌjlel mi cʌyob i t'an. Yom i cotyan ti' t'an jini chʌncol bʌ i ts'a'q'uejlel.
34 Pero che' ñac ti' ña'tyʌ pejtyel quixtyañujob che' israel bʌ winic jini Alejandro, c'ʌlʌl cha'p'ej ora ti c'am bʌ t'an junlajal ti yʌlʌyob: Ñoj ñuc Diana i dios efesojob, che'ob.
35 Jini secretario ti' tiq'ui quixtyañujob cha'an lajmic ti t'an. Che' ñʌch'ʌlix quixtyañujob jini secretario ti yʌlʌ: Pi'ʌlob wʌ' ti Efeso, pejtyel mulawil yujil isujm an ti lac wenta wʌ' ti ili lum cha'an mi lac cʌñʌtyan i templo jini ñuc bʌ dios Diana yic'ot i loc'om tsa' bʌ yajli jubel ti panchan.
36 Ma'an majch ch'ujbi yʌle' mi lot jach. Ñʌch'i'la. Mach la' niq'ui mel jini max tyo bʌ la' wen pensali.
37 Como jini winicob tsa' bʌ la' pʌyʌyob tyʌlel wʌ'i mach'an chʌ bʌ ti' tyumbe templo. Ma'an ti wajleyob jini melel bʌ la' dios.
38 Mi an chʌ bʌ ti' tyumbetla Demetrio yic'ot jini mu' bʌ ti troñel yic'ot, an la' jueces. An i q'uinilel mi yʌc' melojel. Ch'ujbi majliquetla la' mel la' bʌ ya' ba'an am bʌ ye'tyel.
39 Pero mi añob yambʌ i mul mi la' wʌle', yom mi la' mele' ti' tyojlel pejtyel quixtyañujob bajche' mi' xic'onla am bʌ ye'tyel.
40 Bʌbʌq'uen ame majchic i subonla ti ñuc bʌ ye'tyel jini tsa' bʌ ujti sajmʌl ame mi lolon ubin chʌncol lac ts'a'q'uel. Mach'an bajche' ch'ujbi lac jac' mi ti c'ajtibentiyonla chʌ bʌ och ju'upojolonla. Chʌ'ʌch ti yʌlʌ jini secretario.
41 Che' ñac ti ujti yʌle' che' bajche' jini ti' xiq'uiyob sujtyel.