23
Che' jini Pablo ti' ch'uj q'uele jini año' bʌ ye'tyel ti Junta Suprema. Ti yʌlʌ: Pi'ʌlob, c'ʌlʌl ti coliyon c'ʌlʌl wale iliyi ma'an chʌ bʌ mi saj al c pusic'al ti' tyojlel Dios.
Jini ñoj ñuc bʌ cura, Ananías bʌ i c'aba', ti' xiq'ui ya' bʌ wa'alob ti' t'ejl Pablo cha'an mi mʌc jajts'iben i ti' Pablo.
Pablo ti yʌlʌ: Dios mi quej i jats'et, cha'chajp bʌ a pensal. Wʌ' buchulet cha'an ma' melon bajche' an ti xic'ojel am bʌ ye'tyel. Pero che' ti a wʌc'ʌyon ti jats'ol chʌncol a ts'a'q'uel jini xic'ojel, che'en.
Jini ya' bʌ añob ti yʌlʌyob: ¿Chucoch che' ma' pejcan jini ñoj ñuc bʌ cura i cha'an Dios bajche' jini? Che' ti yʌlʌyob.
Pablo ti' jac'ʌ: Pi'ʌlob, ma'an tic ña'tyʌ mi jini ñoj ñuc bʌ cura. Como mi yʌl ti' Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios: Mach yom mi la' mich' tyaj ti t'an ñuc bʌ yumʌl ti la' lumal. Che' mi yʌl ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios, che'en Pablo.
Pablo ti queji i ña'tyan cha'an lamital ya' bʌ añob ti Junta Suprema mi' ch'ujbiñob bajche' mi' ch'ujbin saduceojob. Yambʌ lamital mi' ch'ujbiñob bajche' mi' ch'ujbin fariseojob. Parte bajche' mi' pensaliñob. Jin cha'an Pablo ti yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Pi'ʌlob, fariseojon. Fariseo bʌ winic c tyat je'el. Chʌncol c mel c bʌ cha'an mic ch'ujbin mi quej i cha' tyejchel sajtyemo' bʌ. Che' ti yʌlʌ Pablo.
Che' ñac che' ti yʌlʌ Pablo bajche' jini, jini fariseojob yic'ot saduceojob i bajñelob ti quejiyob ti cabʌl tsʌts bʌ t'an. Che' jini ti' t'oxoyob i bʌ.
Jini saduceojob mi yʌlob ma'ix mi quej i cha' tyejchel sajtyemo' bʌ. Mi yʌlob je'el ma'an ajtroñel i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan, yic'ot ma'an i ch'ujlel quixtyañujob. Pero jini fariseojob mi lu' ch'ujbiñob pejtyel che' bajche' jini.
Pejtyelelob ti quejiyob ti c'am bʌ t'an. Cha'tiquil uxtiquil fariseojo' bʌ ajcʌntisajob cha'an i xic'ojel am bʌ ye'tyel ti wa'leyob. Ti yʌlʌyob: Mach'an ti' cha'le mach bʌ wen ili winic. C'o'ojlʌch juntiquil ajtroñel i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan mi i ch'ujlel juntiquil quixtyañu ti' pejcʌ. Ma'an mi quej lojon j contrajin Dios. Che' ti yʌlʌyob.
10 Yoque tsʌts ti' pejcʌyob i bʌ fariseojob yic'ot saduceojob. Jini ñuc bʌ soldado ti queji ti bʌq'uen. Mi' bʌc'ñan ame anic chʌ bʌ i tyumbeñob Pablo. Che' jini ti' xiq'ui tyʌlel soldadojob cha'an mi' wersa pʌy loq'uel Pablo ya' ba' añob. Ti' cha' pʌyʌyob majlel ti yotyot soldadojob.
11 Ti yambʌ ac'bʌlel ti' pʌsʌ i bʌ lac Yum ba'an Pablo. Ti yʌlʌ: Pablo, ch'ejlisan a bʌ. Bajche' ti a sube quixtyañujob cha'añon wʌ' ti Jerusalén chʌ'ʌch je'el mi quej a wersa cha'len ya' ti Roma. Che' ti yʌlʌ Jesús.
Ti' lajayob i t'an cha'an i tsʌnsañob Pablo
12 Ti yijc'ʌlel cha'tiquil uxtiquil israelob ti' lajayob i t'an cha'an mi' tsʌnsañob Pablo. Ti' wa'chocoyob i t'an. Ti' ch'ʌcʌyob i bʌ. Ti yʌlʌyob: La' i yʌq'ueñonla lac ñusan tsʌts bʌ wocol Dios mi ti uch'iyonla che' max tyo ti lac tsʌnsʌ Pablo. Che' ti yʌlʌyob.
13 Ñumen ti cuarenta winicob tsa' bʌ i lajayob i t'an.
14 Che' jini ti majliyob ya' ba'an ñuc bʌ curajob yic'ot jini año' bʌ ye'tyel ti i templo israelob: Ti' subeyob: Tsa'ix lojon cʌlʌ lojon c t'an cha'an ma'ix mi lojon c ts'in quejel ti uch'el jintyo mi lojon c ñaxan tsʌnsan Pablo.
15 Wale jatyetla yic'ot yaño' bʌ año' bʌ ye'tyel ti Junta Suprema mi la' c'ajtiben jini ñuc bʌ soldado cha'an i pʌye' tyʌlel Pablo ijc'ʌl wʌ' ba' añetla. Mi la' lolon cha'len che' bajche' la' wom la' más xuc'ul lu' c'ajtiben i sujmlel pejtyel jini tsa' bʌ ujti. Joñon lojon chajpʌbilon lojon cha'an mi lojon c tsʌnsan che' max tyo c'ot, che'ob.
16 Pero jini yalobil i chich Pablo ti yubi bajche' chʌncol i cha'leñob. Ti majli ya' ti yotyot soldadojob cha'an mi' suben Pablo.
17 Che' jini Pablo ti' pʌyʌ i pejcan juntiquil capitán. Ti' sube: Pʌyʌ majlel ili alob ba'an ñuc bʌ soldado. An chʌ bʌ mi' suben. Che' ti yʌlʌ Pablo.
18 Jini capitán ti' pʌyʌ majlel ba'an jini ñuc bʌ soldado. Ti yʌlʌ: Jini xcʌchol bʌ Pablo ti' xiq'uiyon cha'an c pʌy tyʌlel wʌ' ba'añet jini alob. An chʌ bʌ mi' subeñet. Che' ti yʌlʌ jini capitán.
19 Jini ñuc bʌ soldado ti' chucbe i c'ʌb jini alob. I bajñel jach ti' pʌyʌ majlel. Ti' c'ajtibe: ¿Chuquiyes a wom a subeñon? Che' ti yʌlʌ.
20 Che' jini ti queji i yʌle' jini alob: Jini israelob chʌncol bʌ i contrajin Pablo tsa'ix i lajayob i t'an cha'an mi' c'ajtibeñetyob cha'an ma' pʌy majlel Pablo ijc'ʌl ya' ba'añob ti Junta Suprema. Mi quej i lolon cha'leñob che' bajche' yom i más xuc'ul c'ajtibeñob i sujmlel pejtyelel jini tsa' bʌ ujti.
21 Pero mach ma' jaq'ue'. Como más ti cuarenta winicob chʌncol i mucul pijtyan ya' ti bij. Tsa'ix i wa'chocoyob i t'an cha'an ma'ix mi quej i cha'leñob uch'el jintyo mi' tsʌnsañob Pablo. Wale chajpʌbilobix. Chʌncol jachix i pijtyañob a t'an. Che' ti yʌlʌ jini alob.
22 Jini ñuc bʌ soldado ti' sube jini alob: Ma' ma' saj suben yambʌ quixtyañu cha'an ti a subon, che'en. Che' ti yʌlʌ jini ñuc bʌ soldado. Che' jini ti' xiq'ui sujtyel jini alobi.
Mi' pʌyob majlel Pablo ya' ba'an ñuc bʌ yumʌl Félix bʌ i c'aba'
23 Jini ñuc bʌ soldado ti' pʌyʌ tyʌlel cha'tiquil capitán cha'an mi' pejcañob. Ti' subeyob cha'an mi' xic'ob soldadojob cha'an i chajpañob i bʌ cha'an loq'uicob majlel ya' ti Cesarea ti a las nueve ti ac'bʌlel. Doscientojob mi quej i majlelob ti yoc. Setentajob c'ʌchʌlo' bʌ mi majlel yic'ot doscientojob ye'elo' bʌ i lanza.
24 Ti' xiq'uiyob je'el cha'an mi' chajpañob caballo tyac mu' bʌ i c'ʌchtyan majlel Pablo. Ti' xiq'uiyob cha'an mi' wen cʌñʌtyañob cha'an ma'an chʌ bʌ mi' tyumbeñob ti bij c'ʌlʌl mi c'otyel ya' ba'an ñuc bʌ yumʌl Félix bʌ i c'aba.
25 Ti' choco majlel jun yic'otyob mu' bʌ i yʌle':
26 Ñuquet bʌ yumʌl Félix. Joñon Claudio Lisiason. Mic chocbeñet tyʌlel saludos.
27 Jini israelo' bʌ winicob ti' chucuyob ili winic. Colel i tsʌnsañob. Che' ñac ti cubi cha'an romano bʌ winic tsajniyon quic'ot soldadojob. Tij colo ti' c'ʌbob jini chʌncol bʌ i jop' i tsʌnsañob.
28 Cha'an com cubin chʌ bʌ och mi' jop'beñob i mul tic pʌyʌ majlel ba'an am bʌ ye'tyel ti Junta Suprema.
29 Tic ña'tyʌ, che' jini, cha'an ti caj i mandar tyac israelob chʌncol i jop'beñob i mul Pablo. Pero mach'an chʌ bʌ och i tsʌnsañob mi anic chʌ bʌ och mi yotsañob ti cʌchol.
30 Pero che' ñac ti subentiyon cha'an ti' lajayob i t'an cha'an mi' tsʌnsan Pablo, wʌ' tic wa' xiq'ui tyʌlel. Tic subeyob je'el jini chʌncol bʌ i jop'beñob i mul Pablo cha'an mi tyʌlel ya' ba'añet je'el cha'an mi' subeñetyob chʌ bʌ i mul Pablo. Che' ti yʌlʌ ti' jun jini ñuc bʌ soldado.
31 Jini soldadojob ti' cha'leyob che' bajche' ti xijq'uiyob. Ti' pʌyʌyob majlel ti ac'bʌlel c'ʌlʌl ti Antípatris.
32 Ti yijc'ʌlel jini soldadojob tsa' bʌ majliyob ti yoc ti cha' sujtiyob ti yotyot soldadojob. Jini c'ʌchʌlo' bʌ ti' bej pʌyʌ majlel Pablo.
33 Che' ti c'otiyob ti Cesarea ti yʌq'ueyob jun jini ñuc bʌ yumʌl. Ti yʌq'ue ti' wenta Pablo je'el.
34 Che' ñac ti ujti i q'uele' jun jini ñuc bʌ yumʌl ti' c'ajtibe baqui ch'oyol Pablo. Che' ñac ti yubi ch'oyol ti Cilicia ti yʌlʌ:
35 Mux cʌq'ueñet a mel a bʌ che' mi tyʌlel chʌncol bʌ i jop'beñetyob a mul. Che' ti yʌlʌ jini ñuc bʌ yumʌl. Che' jini ti' xiq'ui ti wen cʌñʌtyʌntyel Pablo ya' ti colem otyot ba' mi buchtyʌl ti' melojel jini ñuc bʌ yumʌl Herodes bʌ i c'aba'.