20
Ti cha' tyejchi loq'uel Jesús
(Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Lc. 24.1-12)
Che' ic' tyo ti ñaxan* bʌ q'uin ti semana María ch'oyol bʌ ti Magdala ti majli ti muconibʌl. Ti yilʌ loc'sʌbilix jini tyun i mʌjquil i ti' muconibʌl.
Che' jini ti majli ti ajñel ba'an Simón Pedro yic'ot yambʌ ajcʌnt'an i cha'an Jesús mu' bʌ i wen p'untyʌntyel ti Jesús. María ti' subeyob: Tsa'ix i ch'ʌmʌyob majlel i bʌc'tyal Jesús lac Yum ya' ti muconibʌl. Mach cujila baqui ti yʌc'ʌyob. Che' ti yʌlʌ María.
Che' jini Pedro yic'ot yambʌ ajcʌnt'an i cha'an Jesús ti loq'uiyob majlel. Ti majliyob ti muconibʌl.
Jini cha'tiquilob ti majliyob ti motin ajñel pero jini yambʌ más ajñel ti majli. Ñaxan ti c'oti ya' ti muconibʌl.
Ti cotle i yojch'on ti malil. Ti yilʌ ya'an i bʌjq'uil Jesús pero mach'an ti ochi ti mal.
Ti jumuc'lel ti c'oti Simón Pedro. Ti ochi ti mali muconibʌl. Ti yilʌbe i bʌjq'uil Jesús je'el ya' ti' cʌyʌ.
Ti yila ya'an i mosil i jol Jesús. Bʌlʌl. Parte an. Pʌquilʌbil.
Che' jini ti ochi je'el jini yambʌ ajcʌnt'an tsa' bʌ ñaxan c'oti ti muconibʌl. Ti yilʌbe i bʌjq'uil. Ti' ch'ujbi cha'an tsa'ix tyejchi loq'uel Jesús ba'an sajtyemo' bʌ.
Como max tyo i ch'ʌm'eyob isujm jini Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios cha'an mi quejel i tyejchel loq'uel Jesús ba'an sajtyemo' bʌ.
10 Che' jini, ti sujtiyob ti yotyot jini cha'tiquil ajcʌnt'añob i cha'an Jesús.
Ti tsictiyi Jesús ba'an María ch'oyol bʌ ti Magdala
(Mr. 16.9-11)
11 Pero María ti cʌyle ya' ti pat muconibʌl. Che' chʌncol ti uq'uel ti cotle i q'uele' i mal muconibʌl.
12 María ti yilʌ cha'tiquil ajtoñel i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan. Xojol i cha'an sʌsʌc bʌ i pislel. Buchulob ya' ba' ti' sʌts'choconti Jesús. Juntiquil an ti' tyojel i jol. Yambʌ juntiquil an ti' tyojel ba'an i yoc.
13 Jini ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan ti' c'ajtibe María: ¿Chucoch muq'uet ti uq'uel? che'ob. María ti' jac'ʌ: ¿Chucoch ti la' pʌyʌ majlel jini c Yum? Mach cujil isujm baqui ti la' wʌc'ʌ, che'en.
14 Ujtyel jach tyo i yʌlbal ti' sutqui i bʌ. Ti' q'uele ya'an Jesús. Pero mach'an ti' ña'tyʌ mi Jesús.
15 Che' jini Jesús ti' sube: ¿Chucoch muq'uet ti uq'uel? ¿Majchqui ma' sʌclan? che'en.
María ti' lolon pensali jiñʌch ajcʌñʌtya pʌc'ʌbʌl. Ti' sube: Mi jatyet ti a ch'ʌmʌ majlel i bʌc'tyal, subeñon baqui ti a wʌc'ʌ cha'an mic ch'ʌme' majlel, che'en.
16 Che' jini Jesús ti' sube: María, che'en. Ti' sutqui i bʌ i suben ti hebreo t'an: Raboni, che'en. Yom i yʌle' Maestro.
17 Jesús ti' sube: Mach yom a tyʌlon como max tyo letson ya' ba'an c Tyat, pero suben quermañujob cha'an mi quej c letsel ya' ba'an c Tyat, la' Tyat je'el, c Dios, la' Dios je'el, che'en.
18 Che' jini María ch'oyol bʌ ti Magdala ti majli i suben ajcʌnt'añob i cha'an Jesús cha'an tsa'ix i yilʌ lac Yum yic'ot ti' subeyob tsa' bʌ subenti je'el.
Jesús ti tsictiyi ba'an ajcʌnt'añob i cha'an
(Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-49)
19 Ti jin jach bʌ q'uin ti ñaxan* bʌ q'uin ti semana much'quibilob ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti ic'an. Ñup'ul i ti' otyot tyac cha'an i bʌc'ñan israelob año' bʌ i ye'tyel. Ti ochi Jesús ya' ti xinil ba'añob. Ti yʌq'ueyob saludo. Ti yʌlʌ: La' ñʌch'lec la' pusic'al, che'en.
20 Che' ñac Jesús ti ujti i yʌle' jini, ti' pʌs'eyob i c'ʌb yic'ot i ch'i'lat. C'ajacña i yoj ti yubiyob ajcʌnt'añob i cha'an che' ñac ti yilʌyob cha'an lac yumʌch.
21 Jesús ti' cha' subeyob: La' ñʌch'lec la' pusic'al. Como c Tyat ti panchan ti' chocoyon tyʌlel. Chʌ'ʌch mic choquetla majlel je'el, che'en.
22 Che' jini, ti' wujtyʌyob. Ti' subeyob: Ch'ʌmʌla Ch'ujul bʌ c Ch'ujlel, che'en.
23 Jesús ti' subeyob: Che' mi la' ñusʌben i mul juntiquil quixtyañu ñusʌbilix i mul. Mi mach'an mi la' ñusʌben i mul an tyo ti' mul, che'en.
Tomás ti yilʌ lac Yum
24 Pero Tomás, jiñʌch juntiquil i docejlel ajcʌnt'añob i cha'an Jesús mu' bʌ i pejcʌntyel ti Lut mach'an ya'an che' ñac ti c'oti Jesús.
25 Ti wi'il yambʌ ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti' subeyob Tomás: Ti lojon quilʌ lac Yum, che'ob. Pero Tomás ti' subeyob: Mi mach'an mi quilʌben i lojweñal ti lawux am bʌ ti' c'ʌb, mi mach'an mi cotsan c yal c'ʌb ti lojweñal ti' ch'i'lat mach mic ch'ujbin mi tsa'ix tyejchi loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ, che'en.
26 Che' ti ñumi ocho q'uin ti cha' much'quiyob i bʌ ajcʌnt'añob i cha'an Jesús. Jim bʌ ora ya'an Tomás je'el. Che' jini, aunque ñup'ul i ti' tyac otyot ti ochi Jesús. Ti wa'le ti xiñilob. Ti yʌq'ueyob saludo. Ti' subeyob: La' ñʌch'lec la' pusic'al, che'en.
27 Che' jini, ti' sube Tomás: Otsan a yal c'ʌb tij c'ʌb ba' lojwem. Q'uele j c'ʌb. Choco tyʌlel a c'ʌb. Otsan wʌ' tic ch'i'lat. Mach yom bej cha'chajb a pusic'al. Ch'ujbiñon joñʌñʌch. Che' ti subenti Tomás.
28 Che' jini, Tomás ti' jac'ʌ: C Yum, c Dios, che'en.
29 Jesús ti' sube: Tomás, wale ma' ch'ujbiñon cha'an ti a wilʌyon. Tijicñayob jini mu' bʌ i ch'ujbiñoñob che' max tyo ti yilʌyon. Che' ti yʌlʌ Jesús.
Jiñʌch chʌ bʌ och ti ts'ijbunti ili jun
30 Tsa' tyo i pʌsʌ cabʌl yan tyac bʌ ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel Jesús ti' tyojlel ajcʌnt'añob i cha'an mach'ʌ ba'an ts'ijbubil ti ili jun.
31 Pero ti ts'ijbunti tyac ili cha'an la' ch'ujbin cha'an jiñʌch yajcʌbil bʌ i cha'an Dios jini Jesús yic'ot cha'an i Yalobilʌch Dios. Cha'an che' mi la' ch'ujbin Jesús añix la' cuxtyʌlel mu' bʌ i yʌq'ueñonla.