JUN TSA' BɅ I TS'IJBU JUDAS
1
Judas ti' ts'ijbubeyob jun jini tsa' bʌ i pʌyʌ Dios cha'an i ch'ujbiñob
Joñon Judason. Ajtroñelon i cha'an Jesucristo ti pejtyelel c pusic'al. I yijts'iñon Jacobo. Mic ts'ijbubeñetla ili jun tsa' bʌ pʌjyiyetla ti Dios lac Tyat cha'an mi la' ch'ujbin cha'an ajcotyaya lac cha'an Cristo yic'ot cha'an mi la' wajñel ti i cha'añetla ti junyajlel. Cʌñʌtyʌbiletla ti Jesucristo como mi la' tyem ajñel la' wic'ot.
La' bej más oq'uisʌbentiquetla cabʌl i yutslel i pusic'al Dios yic'ot i ñʌch'tyʌlel yic'ot i p'untyaya Dios.
Jini mu' bʌ ti lot bʌ cʌntisa
(2 Pedro 2.1-17)
P'untyʌbilet bʌ la hermañujob, ti pejtyelel c pusic'al com c ts'ijbubeñetla ti cubi cha'an laj cotyʌntyel. Pero wale c'ʌjnibal mic wa' ts'ijbubeñetla cha'an mic subeñetla cha'an la' cha'len wersa cha'an jini ts'ʌcʌl bʌ yom mi ch'ujbintyel. Jiñʌch jini t'an tsa' bʌ junyajlel aq'uentiyob i cha'año' bʌ Dios.
Como cha'an ti' lotiyetla tsa'ix i lolon otsʌ i bʌ la' wic'ot cha'tiquil uxtiquilob che' bajche' jini tsa'ix bʌ wʌ tyajle ti t'an ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios c'ʌlʌ oniyix bajche' mi quejel i xot'e' i mul. Simaroñob. Cha'an yujil isujm uts Dios, mi' lolon ac' i bʌ ti melol chʌ bʌ bajñel yom i tsucul pusic'al. Mach'an mi' ch'ujbiñob cha'an Diosʌch jini cojach bʌ lac Yum yic'ot lac Yum Jesucristo.
Com c cha' c'ajtisʌbeñetla aunque la' wujilix isujm lac Yum ti' ñaxan pʌyʌyob loq'uel ya' ti pañimil Egipto bʌ i c'aba' pejtyelel jini israelob, pero ti wi'il ti' jisʌyob mach bʌ ba'an ti' ch'ujbiyob cha'an Dios mi quej i bej cotyan.
An ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan tsa' bʌ i cʌyʌyob i chumlib ba'an Dios che' ñac ti' cʌyʌyob i melob che' bajche' yom Dios. Dios ti yotsʌ ti cʌchol ti ic't'ojñal. Cʌchʌl ti cadena yubil c'ʌlʌ jintyo ba' bʌ ora mi tyʌlel jini ñuc bʌ q'uin che' mi quejel i cha'len melojel Dios.
Che' je'el lajal ti' cha'leyob i tsuculel jini año' bʌ ti Sodoma* yic'ot Gomorra bʌ i c'aba'ob yic'ot jini yambʌ lum tyac ya' bʌ an lʌc'ʌl ya' ba'añob. Lajal ti' cha'leyob bajche' jini ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan tsa' bʌ i cha'le i tsuculel. Ti' cha'leyob i tsuculel jini mach bʌ ba'an ba' bʌ ora mi' cha'leñob. Jini año' bʌ ti Sodoma yic'ot Gomorra mi cʌytyʌl ti ajpʌsoñel che' bajche' ti jili ti c'ajc. Chʌ'ʌch mi quej i yujtyel ti pejtyelel mu' bʌ i ñusañob wocol ti c'ajc ti caj i mul. Jiñʌch c'ajc mach bʌ ba'an mi yajpel.
Chʌ'ʌch je'el ili xlot bʌ ajcʌntisajob. Mi' ñaxan bajñel pensalin chʌ bʌ ti simaronlel yom i cha'leñob cha'an mi' bibi'sañob i bʌ ti i tsuculel. Mi' mich'q'uel i p'ʌtyʌlel i t'an lac Yum. Mi' wajlen jini año' bʌ i ñuclel.
Jini ñoj ñuc bʌ ajtroñel i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan Miguel bʌ i c'aba' che' ti' contra i bʌ yic'ot jini xiba ti' cʌlʌx pejcʌyob i bʌ cha'an i bʌc'tyal Moisés. Pero mach'an ti' chan isʌ i bʌ jini Miguel cha'an i yʌl'en jini xiba. Tsa' jach i yʌlʌ: La' i tiq'uet lac Yum. Che' yʌlol jini xiba.
10 Pero jini xlot bʌ ajcʌntisajob mi' lolon tyaje' ti mach bʌ wen bʌ t'an chʌ bʌ jach mach bʌ ba'an mi' ch'ʌmbeñob isujm. Pero aunque an jini mu' bʌ i bajñel cʌñob quixtyañu che' bajche' mi bajñel cʌn animal, pero jiñʌch jini mu' bʌ i pʌye' majlel ba' mi majlel i ñusan wocol ti caj i mul.
11 P'ump'uñob. Mi quejel i ñusan wocol como tsa'ix i tsʌcle majlel i cha'libal Caín tsa' bʌ i cha'le i simaronlel. Cha'an jach wersa yom i ganarin tyaq'uin, ti junyajlel yʌc'ʌyob i bʌ i lotin quixtyañujob che' bajche' ti' cha'le ti ñoj oniyix jini Balaam bʌ i c'aba' je'el. Mi quej i jilelob cha'an chʌ'ʌch mi' contrajiñob Dios che' bajche' Coré tsa' bʌ tsʌnsʌnti cha'an ti' cha'le contrajiya ti' tyojlel Moisés.
12 Quisintic bajche' mi' cha'len jini xlot bʌ ajcʌntisajob. Mi' motin cha'len uch'el la' wic'ot che' mi la' motin cha'len uch'el ba' mi tsictiyel mi la' p'untyan la' bʌ. Wen tijicña mi' cha'len uch'el la' wic'ot. Como mach'an mi' saj cha'len bʌq'uen che' mi' cha'len jini uch'el. Lajalob xlot bʌ ajcʌntisajob bajche' ajcʌñʌtya tiñʌme' mu' jach bʌ i lolon bajñel cʌñʌtyañob i bʌ. Lajalob bajche' tyocal mu' jach bʌ i pʌjyel majlel ti ic' mach bʌ ba'an mi yʌc' ja'el. Lajalob bajche' tye' tyac mach bʌ ba'an mi' yʌc' i wut ti yorojlel. Junyajlel tyʌq'uinix yubil. Tsa'ix bojqui loq'uel yubil.
13 Lajalob jini xlot bʌ ajcʌntisajob bajche' bʌbʌq'uen bʌ witslaw bʌ ja' ti mar che' mi yʌc' bibajax bʌ i lojc. Jini quisintic bʌ i cha'libal lajal bajche' jini bibajax bʌ i lojc ja'. Lajalob jini xlot bʌ ajcʌntisajob bajche' ec' tyac tsa'ix bʌ i sʌtyʌ i bijlel yubil. Tsa'ix wʌ ajli mi quej i ñusan wocol jini xlot bʌ ajcʌntisajob ti ic't'ojñal cha'an ti bele' ora.
14 Che' je'el Enoc bʌ i c'aba' jiñʌch i sietejlelix bʌ i jiñʌjlel Adán. Ti' tyajayob ti t'an jini quixtyañujob. Ti yʌlʌ cha'an ti xijq'ui ti Dios i yʌle' jini Enoc: Ti quilʌ lac Yum ti tyʌli yic'ot ti mil ti mil i cha'año' bʌ.
15 Ti tyʌli cha'an i melob ti pejtyelel quixtyañujob yic'ot cha'an i choc majlel ba' mi' ñusan wocol ti pejtyel jini simaroño' bʌ cha'an ti caj pejtyelel mach bʌ wen bʌ tsa' bʌ i cha'leyob yic'ot cha'an ti pejtyelel mach bʌ wen bʌ t'an tsa' bʌ i yʌlʌyob ti' contra Dios. Che' ti yʌlʌ Enoc.
16 Jini xlot bʌ ajcʌntisa mi' bej cha'len t'an cha'an mach'an mi' mulan chʌ bʌ mi yujtyel. Mi' bej ale' chʌ bʌ jach mi yujtyel. Muc' jach i bej sʌclan bajche' mi' mel chʌ bʌ yom i bajñel tsucul pusic'al. Mi' chan isan i bʌ ti i t'an. Mi' lolon suben ti wen bʌ t'an quixtyañu cha'an jach yom mi' bajñel tyaj i ñuclel ti caj.
Lac xic'ol cha'an bajche' yom mi yajñel ochemo' bʌ ti' t'an Dios
17 Pero jatyetla p'untyʌbilet bʌ la quermañujob, c'ajtisanla chʌ bʌ ti yʌlʌ jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel i cha'an lac Yum Jesucristo.
18 Ti' subeyetla: Ti jini cojix bʌ q'uin tyac mi quej i yajñel quixtyañujob muc' jach bʌ i wajlen i cha'an tyac bʌ Dios. Mi quej i bajñel ajñel bajche' mi' mulan i cha'len ti tsucul bʌ i pusic'al.
19 Jin xlot bʌ ajcʌntisa mi yʌq'uen i t'oxob i bʌ hermañujob. Mi' cha'leñob chʌ bʌ jach yom i bajñel i pusic'al. Ma'ix Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios yic'otyob.
20 Pero jatyetla p'untyʌbilet bʌ la quermañujob, xuc'chocon la' bʌ ti jini ch'ujul bʌ t'an mu' bʌ la' ch'ujbin. Cha'lenla oración cha'an ti i p'ʌtyʌlel Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios la' wic'ot.
21 Bej ajñenla ti i p'untyaya Dios. Bej pijtyanla i yorojlel che' mi yʌq'ueñonla laj cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel ti lac Yum Jesucristo cha'an ti i p'untyaya.
22 Cotyan ti la' t'an jini max tyo ba'an mi' wen ch'ujbin.
23 Cotyan yaño' bʌ che' bajche' mi chʌncol la' chuque' loq'uel ti c'ajc yubil. P'untyanla cha'an la' cotyan, pero xuc'uletla. Cha'lenla bʌq'uen ame mi' bibi'tisañetla i pislel yubil ti mach'ʌ wen bʌ i cha'libal.
Cojix bʌ t'an
24 Dios jini cojach bʌ am bʌ i ña'tyʌbal, Ajcotyayajʌch lac cha'an. An i p'ʌtyʌlel cha'an i cʌñʌtyañetla cha'an mach'an mi la' yajlel ti mulil. Añʌch i p'ʌtyʌlel cha'an i yʌq'ueñetla ti i tyojlel che' ma'ix sajlic la' mul. C'ajacña la' woj mi la' wubin ti' tyojlel c'otyajax bʌ i ñuclel.
25 La' tsictiyic i c'otyajlel yic'ot i ñuclel yic'ot i p'ʌtyʌlel yic'ot i wersajlel i t'an Dios cha'an ti lac Yum Jesucristo, am bʌ c'ʌlʌ ti ñoj oniyix, am bʌ wale iliyi yic'ot ti pejtyelel ora. Amén.