2
Jesús ti' lajmisʌ winic mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal yoc i c'ʌb
(Mt. 9.1-8; Lc. 5.17-26)
Jesús ti cha' ochi ya' ti Capernaum. Ti queji i yubiñob quixtyañu che' ya'an ti otyot.
Ti queji i wa' much'quiñob i bʌ. Ma' ti lu' ochiyob mi jinic tyo ti' ti' otyot. Che' jini, Jesús ti queji i subeñob i t'an Dios.
Che' jini, chʌntiquil winic ti' pʌyʌyob tyʌlel ya' ba'an Jesús juntiquil winic mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal yoc i c'ʌb.
Pero ma' ti mejliyob ti ochel yic'otyob ti' mal como cʌlʌx an quixtyañu. Pamacña i jol jini otyot. Ti letsiyob i loc'sʌbeñob i xʌñil jini otyot cha'an tyocol ba' mi yotsañob jini c'am bʌ. Che' jini, ti' ju'sʌbeyob i yab jini c'am bʌ.
Che' ti yilʌ Jesús chʌncol i ch'ujbin ti' pusic'al, ti queji ti t'an. Ti' sube jini c'am bʌ: Calobil, ñusʌbilix a mul, che'en.
Ya' buchul cha'tiquil uxtiquil ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob. Chʌncol i yʌlob ti' pusic'al:
¿Chucoch che' mu' ti t'an ili winic? Chʌncol jach i cuy i bʌ ti Dios. Ma'an majch ch'ujbi i ñusʌbeñonla lac mul, sólo jin jach Dios che'ob ti' pusic'al jini ajcʌntisajob.
Pero Jesús ti' ña'tyʌ chʌ bʌ yes chʌncol yʌlob ti' pusic'al. Ti' subeyob: ¿Chucoch che' chʌncoletla ti t'an ti la' pusic'al bajche' jini?
¿Baqui bʌ más wocol mic suben mi la' wʌl jini c'am bʌ? ¿Más wocol ba mic suben ñusʌbilix a mul? ¿Más wocol ba mic suben, tyejchenix, ch'ʌmʌx majlel a wab, cha'lenix xʌmbal? Che' ti yʌlʌ Jesús.
10 Yʌ'ʌch mi la' wilan añʌch c p'ʌtyʌlel cha'an mic ñusʌbeñob i mul año' bʌ ti mulawil Joñon i Pi'ʌlon Quixtyañujob, che' ti yʌlʌ Jesús. Jesús ti' sube jini winic mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal yoc i c'ʌb:
11 Mic subeñet: Tyejchen, ch'ʌmʌx majlel a wab, cucux ti a wotyot, che'en.
12 Ti wa' tyejchi. Ti' ch'ʌmʌ majlel i yab. Ti loq'ui ya' ba'añob. Che' jini, tsijc' che'ob i pusic'al quixtyañujob. Ti' subeyob i ñuclel Dios. Ti yʌlʌyob: Ma' ba' la quila che' bajche' iliyi, che'ob.
Jesús ti' pʌyʌ majlel Leví
(Mt. 9.9-13; Lc. 5.27-32)
13 Jesús ti cha' majli ti' ti' colem joyol bʌ ja'. Che' ñac ti' much'quiyob i bʌ ba'an Jesús ti pejtyelel quixtyañujob, ti' cʌntisʌyob.
14 Che' ñac ti ñumi Jesús ti yilʌ ya' an winic Leví bʌ i c'aba' i yalobil Alfeo. Buchul ti ye'tyel i ch'ʌm tyojoñel. Jesús ti' sube: Tsʌcleñon majlel, che'en. Che' jini ti tyejchi. Ti' tsʌcle majlel Jesús.
15 Ti' cha'le uch'el Jesús ti yotyot Leví. Ya' buchulob je'el yic'ot Jesús yic'ot ajcʌnt'añob i cha'an cabʌl año' bʌ ye'tyel cha'an i ch'ʌmol tyojoñel yic'ot yambʌ xmulilob. Como cabʌl tsa' bʌ i tsʌcleyob tyʌlel.
16 Jini ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob yic'ot fariseojob* ti yilʌyob chʌncol ti we'el Jesús yic'otyob tsa' bʌ i lolon alʌyob más año' bʌ i mul yic'ot xch'ʌm tyojoñelob. Che' jini, ti queji i subeñob ajcʌnt'añob i cha'an Jesús: ¿Bajche'qui isujm che' mi' pi'len ti we'el xch'ʌmob tyojoñel yic'ot yambʌ xmulilob? che'ob.
17 Che' ñac ti yubi Jesús, ti' subeyob: Jini c'oc'o' bʌ mach i c'ʌjnibal ts'ʌcʌntyel, jin jach c'amo' bʌ yom ts'ʌcʌntyel. Mach'an ti tyʌliyon c pʌyob jini mu' bʌ i lolon alob mach'an i mul. Ti tyʌliyon c pʌyob jini mu' bʌ i ña'tyan an i mul. Che' ti' cha'le lajoñel Jesús.
Ti' c'ajtibeyob Jesús i sujmlel cha'an i ch'ajbʌntyel uch'el
(Mt. 9.14-17; Lc. 5.33-39)
18 Ti' cha'leyob ch'ajb* cha'an mu' bʌ i c'uxob jini tsa' bʌ i cʌmbeyob i t'an Juan yic'ot fariseojob*. Junyaj che' muc'ob ti ch'ajb cha'tiquil uxtiquil ti tyʌliyob ba'an Jesús. Ti' c'ajtibeyob: ¿Chucoch mi' cha'leñob ch'ajb jini tsa' bʌ i cʌmbeyob i t'an Juan yic'ot tsa' bʌ i cʌmbeyob i t'an fariseojob pero mach'an mi' cha'leñob ch'ajb jini ajcʌnt'añob a cha'an? che'ob.
19 Jesús ti' jac'ʌ: ¿Mu' ba i cha'leñob ch'ajb cha'an mu' bʌ i c'uxob, mu' bʌ i japob jini mu' bʌ i tyʌlelob i q'uel q'uiñejel che' mi yujtyel ñujpuñel che' ya' tyo an yic'otyob ajñujpuñel? Mach'an mi' poj cʌyob uch'el che' ya' tyo an ajñujpuñel.
20 Pero tyal tyo i yorojlel mi' pʌjyel loq'uel ajñujpuñel ti' tyojlel quixtyañujob. Che' jini, mi quejel i ch'ajbañob i bʌ ti yan tyo bʌ q'uin, che' ti yʌlʌ Jesús.
21 Ti yambʌ lajoñel ti yʌlʌ: Mach yom c'ʌjñel tsiji' bʌ pisil cha'an i lʌjwe' tsuculix bʌ i pislel. Muc' jach i cha' tsijlel loq'uel jini tsijib tyo bʌ che' mi com'an. Che' jini más colemix mi loq'uel i tsijlemal. Che' ti yʌlʌ Jesús.
22 Ti yambʌ lajoñel ti yʌlʌ: Mach yom cojlic ochel ti tsucul pʌchij bʌ yajnib vino che' chʌncol tyo i mejlel jini vino bʌ lembal. Como jini vino mi yʌc' ti tyojmel jini tsucul pʌchij bʌ yajnib. Che' jini, mi bejquel. Mi' tyojmel yajnib. Mi yotsañob tsijib vino ti tsijib tyo bʌ yajnib. Che' ti yʌlʌ Jesús.
Jini ajcʌnt'añob ti' tyuc'beyob trigo che' ti yorojlel c'aj oj
(Mt. 12.1-8; Lc. 6.1-5)
23 Ti jump'ej i q'uinilel c'aj* oj ti ñumi majlel Jesús ti' mal trigojol yic'ot ajcʌnt'añob i cha'an. Jini ajcʌnt'añob ti' tyuc'uyob i wut jini trigo che' bʌ bajche' arroz yilal che' ti ñumiyob.
24 Che' jini, fariseojob ti queji i subeñob Jesús: ¿Chucoch mi' cha'len tiq'uil bʌ che' ti q'uinilel c'aj oj? che'ob.
25 Jesús ti' jac'beyob: ¿Mach'a ba'an ti la' q'uele ya' ti jun bajche' ti' cha'le David ti ñoj oniyix che' ñac ti yubiyob wi'ñal David yic'ot i pi'ʌlob?
26 Che' ñac ñuc bʌ cura i cha'an israelob jini Abiatar bʌ i c'aba', David ti ochi ti' templo Dios. Ti' c'uxu jini waj tsa' bʌ ajq'ui ti mesa tsa' bʌ i yʌq'ueyob ti' majtyan Dios. Tiq'uil cha'an ma' majch mi' c'uxe' jini waj, jin jach am bʌ i ye'tyel ti' templo Dios mi' c'uxe'. David ti' c'uxu. Ti yʌq'ue i pi'ʌlob. Che' ti yʌlʌ Jesús.
27 Che' je'el ti' subeyob: Cha'añobʌch i wenlel quixtyañujob ti ajq'ui i q'uinilel c'aj oj. Mach'an ti ajq'ui quixtyañujob ti mulawil cha'an i más ac'ob ti ñuc i q'uinilel c'aj oj.
28 Jin cha'an joñoñʌch i Pi'ʌlon Quixtyañujob an tic wenta cʌle' chʌ bʌ yom ujtic ti i q'uinilel c'aj oj. Che' ti yʌlʌ Jesús como i yʌc'bal.