PABLO TI' TS'IJBU JUN CHA'AN JINI AÑO' BɅ TI FILIPOS
1
An ti cʌchol Pablo mi' ts'ijbubeñob jun ochemo' bʌ ti' t'an Dios ya' ti Filipos
Joñon Pablojon quic'ot Timoteo ajtroñelon lojon i cha'an Jesucristo. Mi lojon c ts'ijbubeñetla ili jun pejtyelel ochemet bʌ la ti' t'an Dios yic'ot ajcʌñʌtya ochemo' bʌ ti' t'an Dios yic'ot diáconojob ya' ti lum Filipos bʌ i c'aba'. I cha'añet bʌ la Dios. Mi la' tyem ajñel yic'ot Cristo Jesús.
La' ajniquetla ti yutslel i pusic'al Dios yic'ot i ñʌch'tyʌlel tyʌlem ti Dios lac Tyat yic'ot lac Yum Jesucristo.
I yoración Pablo cha'an ochemo' bʌ ti' t'an Dios
Ti jujunyajlel che' mij c'ajtisañetla, mic suben Dios wocox i yʌlʌ cha'añetla.
Che' mic cha'len oración ti c'ajacña bʌ coj mic bele' pejcʌbeñetla Dios ti la' pejtyelel.
Como c'ʌlʌ wajali che' ñac ti la' ñaxan ubi i t'an Dios c'ʌlʌ wale iliyi ti la' wen cotyʌyon ti' pucol jini wen t'an.
Cujil isujm cha'an Dios tsa' bʌ queji i cha'len wen bʌ toñel ti la' pusic'al mi quej i ts'ʌctisan majlel jini toñel c'ʌlʌ jintyo ya' bʌ mi cha' tyʌlel Jesucristo.
Chʌ'ʌch yom mic bej c'ajtisʌbeñetla che' bajche' jini como mic wen p'untyañetla. Como chʌncol lac motin ubin i yutslel i pusic'al Dios mi wʌ' añon ti cʌchol o mi mach wʌ añon ti cʌchʌl cha'an mic wen tsictisʌbeñob i t'an Dios cha'an mic subeñob yoque melelʌch.
Como Dios yujil isujm bajche' i yonlel mic p'untyañetla ti la' pejtyelel. Mic p'untyañetla che' bajche' mi' wen p'untyañonla Jesucristo.
Mij c'ajtiben Dios cha'an mi más oc'an la' p'untyaya yic'ot cha'an mi oc'an cabʌl la' ña'tyʌbal yic'ot cha'an mi la' más ña'tyan bajche' yom ajniquetla.
10 Mij c'ajtiben Dios cha'an mi la' ña'tyan bajche' yom mi la' bele' yajcan jini más wen bʌ la' pensal. Che' jini ch'ujbiyix ajniquetla ti tyoj. Ma'an majch ch'ujbi i tyajetla ti t'an che' mi cha' tyʌlel Cristo.
11 Che' jini Jesucristo mi yʌq'ueñetla la' cha'len wen bʌ la' cha'libal. Che' jini, ti la' cha'libal chʌncol la' wʌc' ti q'uelol yic'ot ti' subol i ñuclel Dios.
Che' cuxulon tyo mic chʌc cha'liben i toñel Cristo
12 Hermañujob, com mi la' ch'ʌm'en isujm cha'an pejtyelel jini wocol tsa' bʌ c ñusʌ ti yʌc'ʌ ti utsi pujquel jini wen bʌ t'an cha'an laj cotyʌntyel.
13 Che' jini, pejtyelel soldadojob mu' bʌ i cʌñʌtyan i yotyot ñuc bʌ i ye'tyel yic'ot pejtyelel yaño' bʌ, mi' lu' ña'tyañob cʌchʌlon cha'an ti caj mic ch'ujbin Cristo tic pusic'al.
14 Cha'an ti yubiyob cʌchʌlon lʌc'ʌl ti pejtyelel hermañujob ti xuc'leyob i pusic'al ti lac Yum. Más ch'ejlob wale iliyi chʌncol i subob majlel i t'an Dios. Mach'añobix i bʌq'uen.
15 Melel an jini mu' bʌ i sube' i t'an Cristo cha'an bajñel mich'ob ti' pusic'al che' mi' q'uelob bajche' mi' c'ʌñon Dios. Yom jach i tyechob periyal. Pero an yaño' bʌ mi' sube' majlel cha'an mi' mulan i yʌc' ti ubintyel i t'an Dios.
16 An cha'tiquil uxtiquil mi' subob i t'an Cristo cha'an jach yom i chan isañob i bʌ. Cha'chajp i pensal. Yom jach i yʌq'ueñon c más ñusan wocol wale che' cʌchʌlon.
17 Pero yaño' bʌ mi' sube' i t'an Cristo cha'an mi' p'untyañon. Yujilob isujm wʌ' añon ti cʌchol cha'an ti caj mic sube' yoque melelʌch jini wen bʌ t'an cha'an laj cotyʌntyel.
18 Pero ma'an chʌ bʌ mi' cha'len mi ti jump'ej i pusic'al mi' subob, mi ti cha'chajp i pusic'al mi' subob Cristo. C'ajacña coj che' chʌncol i sujbel Cristo. Más c'ajacña tyo coj mi quej cubin.
19 Cujil isujm weñʌch mi quej i yujtyel quic'ot cha'an ti caj la' woración yic'ot cha'an ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Jesucristo chʌncol bʌ i cotyañon tic wocol.
20 Pero jini com bʌ ti pejtyelel c pusic'al jiñʌch cha'an ma'an mi quej c quisnin pero cha'an wen ch'ejl mic sube' i t'an Dios wale iliyi yic'ot ti bele' q'uin. Mach'an chʌ bʌ mi' cha'len mi cuxulon mi sajtyemon. Jini jach com mi más ajq'uel ti ñuc Cristo cha'an ti caj joñon.
21 Mi cuxulon mic chʌc cha'liben i toñel Cristo. Mi ti sajtiyon más c'otyajax che' jini como mic majlel ti' tyojlel Cristo.
22 Pero mi más jal tyo cuxulon más jal tyo mic cha'liben i toñel lac Yum. Mach cujila baqui bʌ yom mic yajcan.
23 Wocol mic ña'tyan mi yom mic yajcan sajtyel, o yom mic yajcan cha'an bej cuxul mi cajñel. Che' bajche' cha'chajp c pensal mi cubin. Com c sajtyel cha'an mic majlel ti' tyojlel Cristo como jiñʌch más wen bʌ mi cubin.
24 Pero cha'an la' wenlel más yom che' cuxulon tyo cha'an mic bej cotyañetla.
25 Cujil isujm cha'an más wen cha'añetla che' cuxulon tyo cha'an mi la' más xuc'chocon la' bʌ ti lac Yum, cha'an mi' más oc'an c'ajacña bʌ la' woj cha'an ti la' ch'ujbi Jesús. Jin cha'an cujil isujm jal tyo bej cuxulon.
26 Che' mic cha' c'otyel ya' ba' añetla más tijicña mi quej la' wubin ti Cristo Jesús. Mi quej la' suben wocox i yʌlʌ Dios cha'an Dios ti' loc'sʌyon ti cʌchol.
27 Pero ma'an chʌ bʌ mi' cha'len mi an chʌ bʌ mic tyumbentyel. Yom jach ajniquetla ti tyoj che' bajche' yom che' ochemonla ti' t'an Cristo. Che' jini mi ti tyʌliyon j q'ueletla, mi ma'an ti tyʌliyon, pero com cubin cha'an xuc'uletla ti lac Yum. Ti jump'ej la' pusic'al mi la' motin cha'len wersa cha'an mi la' yoque ch'ujbin jini t'an cha'an laj cotyʌntyel.
28 Mach yom mi la' bʌc'ñan jini mu' bʌ i contrajiñetla. Che' jini yoque tsiquil mi quej i yubiñob cha'an mach'añobix i cotyʌntyel ti Cristo. Mi quej i majlelob ti xot'mulil. Pero che' ma'an mi la' bʌc'ñañob, tsiquilʌch je'el añʌch la' cotyʌntyel tyʌlem ti Dios.
29 Pero cha'an ti' ñusʌ wocol Cristo cha'añetla tsa'ix aq'uentiyetla mach jinic jach cha'an mi la' ch'ujbin Cristo, pero cha'an mi la' ñusan wocol cha'an ti' caj je'el.
30 Wale lajal añʌch lac wocol. Tsa'ix la' wilʌ bajche' tic ñusʌ wocol ti yambʌ ora. Chʌncox la' wubin bajche' chʌncol tyo c ñusan c'ʌlʌ wale iliyi.