Salmos
1
Jini tyoj bʌ yicꞌot simaroñoꞌ bʌ
Tijicña jini quixtyañu machꞌʌ baꞌan miꞌ chaꞌlen xʌmbal yicꞌot simaroñoꞌ bʌ chaꞌan miꞌ jacꞌbeñob i tꞌan,
Jini machꞌʌ baꞌan mi waꞌtyʌl tiꞌ bijlel xmulilob,
Jini machꞌʌ baꞌan mi buchtyʌl yicꞌot xwajleyajob.
Ili quixtyañu miꞌ tyaj i tijicñʌyel tiꞌ mandar lac Yum.
Miꞌ bej ñaꞌtyan chʌ bʌ yom lac Yum ti qꞌuiñil yicꞌot ti acꞌbʌlel.
Lajalʌch jini quixtyañu bajcheꞌ tyeꞌ pʌcꞌʌl bʌ ti tiꞌ cuxul bʌ paꞌ muꞌ bʌ i yʌcꞌ i wut cheꞌ ti yorojlel.
I yopol jini tyeꞌ mach yujil pꞌajtyel.
Pejtyel chʌ bʌ miꞌ mel jini quixtyañu weñʌch mi yujtyel.
Mach cheꞌic jini simaron bʌ quixtyañu.
Lajalobʌch bajcheꞌ i sujl trigo muꞌ bʌ i wejlan majlel icꞌ.
Jin chaꞌan machꞌan mi quej i qꞌuejlelob ti tyoj tiꞌ yorojlel melojel. Jini xmulilob machꞌan mi quej i yochelob yaꞌ baꞌ miꞌ muchꞌquiñob i bʌ jini tyojoꞌ bʌ.
Como lac Yum miꞌ cʌñʌtyan jini tyojoꞌ bʌ tiꞌ bijlel.
Pero i bijlel jini simaroñoꞌ bʌ mi yʌcꞌob ti jilel.