5
Mʉja, ñʉjevʉ, põecʉ cʉbebi majicʉ aipijãravʉa jaʉrõre aru aipe vaiquíyede maje jabocʉ Jesús ʉ̃i daquiye jipocare. Que baru toivaiye jaʉbevʉ ñʉjare diede. Mʉjavacari coreóvaivʉbu me maje jabocʉ Jesús copaidacʉyʉre ijãravʉi põeva ne corebede, ʉ̃i copaidaquinʉmʉre majibedeca yópe ñavaipõecʉ daiyepe ñamine põeva ne corebedeca. Põeva, yópe arĩ, coyʉrĩdurãjarama ne bajumia: “Caino cãrijimene d̶aivʉ. Yéde jidʉbevʉ maja”, arĩdurãjarama. Aru ne nópe coyʉrĩduiyedeca, cũiná bíjarãjarama na. Ñájini bʉ́rãjarama maumejiena. Aru dupini majibenajarama na diede jocarĩ. Ñájinajarama na yópe ico jʉed̶ocʉvacod̶o maumejiena ãmei ijiéde ñájiyepe põed̶are d̶acod̶o mamajicʉre.
Ʉbenita mʉja, ñʉjevʉ, mʉjacapũravʉ Jʉ̃menijicʉre coreóvabevʉ ãmevʉ mʉja. Aru ãmeina teivʉ ãmevʉ mʉja nápe, Jesúre jʉ abevʉ, ñeminoi cʉrivʉpe. Que baru mʉje coreóvaiye boje maje jabocʉ Jesús dacʉyʉre, ʉ̃ cuavabecʉyʉme mʉjare ʉ̃i copaidaiyede ijãravʉi, yópe ñavaipõecʉ ʉ̃i cuavaiyepe cʉ̃ramicavʉre. Caivʉ mʉja Jesúre jʉ aivʉ majidivʉpe d̶aivʉbu cainʉmʉa põeva ne jã́inoi mʉje d̶aiyede, mʉje coreóvaiye boje Jʉ̃menijicʉre. Que baru caivʉ mʉja miad̶ároi cʉrivʉ jãravʉcavʉpebu. Maja Jesúre jʉ aivʉ d̶abevʉ cainʉmʉa majibevʉpe, ne coreóvabe boje Jʉ̃menijicʉre põeva ne jã́iyede maje d̶aiyede. Que baru ñamicavʉ aru ñeminocavʉ máre ãmevʉ maja. Que baru dápiabenajarevʉ maja nápe, Jesúre jʉ abevʉpe. Cãivʉpebu na. Quénora dápiarãjarevʉ maja me apʉrivʉpe, me oaburĩ coreivʉ maje bajure. Ñaminecabu ina cãivʉ ne cãiyede. Aru ñaminecabu ina pacoteivʉ ne pacoteiyede. Ʉbenita majacapũravʉ coateivʉbu ina ñamicavʉre jarʉvarĩ. Aru ñeminoi cubevʉ maja. Quénora jãravʉcavʉtamu maja. Aru miad̶ároi cuivʉbu maja.
Que baru me d̶aicõjeiye jaʉvʉ maje bajure. Maje jʉ aiye Jʉ̃menijicʉre jaʉvʉ majare aru maje ʉe apevʉre máre. Yópe d̶arĩ taoivʉbu maja nópe churarava ne taoiyepe ne bajure jãjaricaje doicajeque. Aru jaʉvʉ majare maje napini coreiye Jʉ̃menijicʉi mead̶aquiyede. Nópe d̶arĩ taoivʉbu maja yópe churarava ne taoiyepe ne jipobʉre jãjaribo moiboque. Que baru Jʉ̃menijicʉ epebebi majare ñájine d̶acʉyʉ. Quénora epeibi majare maje jabocʉ Jesucristoi mead̶aquiyepe ayʉ, ñájimemuri ãmenaque. 10 Jesús yaidéjamed̶a majare boje, maje cʉrãjiyepe ayʉ ʉ̃́que cainʉmʉa. Ina apʉrivʉ cãreja aru ina yaivʉ bácavʉ máre ʉ̃i copaidaquiyede caivʉ maja cũinátʉrʉ cʉrãjaramu ʉ̃́que cainʉmʉa. 11 Que baru parʉre d̶ajarã mʉja pʉeno baju cainʉmʉa, mʉje baju jʉ aiyede Jesúre parʉrõ nʉre d̶aquiyepe aivʉ. Aru cad̶atejarã cainʉmʉa mʉje bajumia, nopedeca mʉje d̶are nʉiyepe caride.
Pablo ʉ̃i majicaino Jesúre jʉ aipõevare aipe d̶aiye jaʉrõre náre
(Fil 4.4, 6; Col 4.2-7)
12 Mʉja, ñʉjevʉ, ñʉja jẽniaivʉbu parʉrõreca mʉjare, mʉje pued̶arãjiyepe aivʉ ina memecaivʉre maje jabocʉ Jesúre mʉje jẽneboi. Nárecabu maje jabocʉ Jesúi epeimara, jabotenajivʉ aru majicarãjivʉ máre. Aru buenajivʉbu mʉjare aipe d̶aiye jaʉrõre, mʉje d̶arãjiyepe aivʉ mearo maje jabocʉ Jesús ʉ̃i jã́inoi. 13 Que baru pued̶ajarã náre. Aru pare ʉjarã náre, ne cad̶ateiye boje mʉjare. Cʉjarã mʉja cãrijimevʉva mʉjevʉque.
14 Mʉja, ñʉjevʉ, ñʉja jẽniaivʉbu parʉrõreca, mʉje d̶arãjiyepe aivʉ yópe mʉjare jaʉéde. Majicajarã ina memeiyʉbevʉre, ne memenajiyepe aivʉ. Torojʉre d̶ajarã ina jidʉrivʉre, ne jidʉbenajiyepe aivʉ. Cad̶atejarã ina chĩoivʉre, ne torojʉre d̶arãjiyepe aivʉ ne ũmei. Aru napijara caivʉre.
15 Apecʉ ʉ̃i ãmeno d̶aru cũinácʉ mʉjacacʉre, d̶abejacʉrĩ ãmeno ʉ̃́re copʉ. Quénora cainʉmʉa napini dápiajarã mʉje d̶arãjiyede mearore mʉje bajumia aru caivʉ põevaque máre.
16 Torojʉjarã mʉja mʉje ũmei. 17 Aru ʉetʉbevʉva coyʉjarã Jʉ̃menijicʉque. 18 Aipe vaiye vaijárõri mʉjare. Cainʉmʉa torojʉede jíjarã Jʉ̃menijicʉre. Jʉ̃menijicʉ ʉbi maje nópe d̶aiyede, maje jʉ aiye boje ʉ̃́re.
19 Ñai Espíritu Santore maucʉvabejarã mʉja ʉ̃i d̶aiyʉrõre mʉjaque. 20 Jʉ̃menijicʉi yávaiyede coyʉcaiyedeca jápiaiyʉbevʉpe tebejarã mʉja. 21 Caiyede me jã́ri coreóvajarã mʉja. Aru coreóvarĩburu yóboi, d̶ajarã caiye méne. 22 Ʉbenita d̶abejarã caiye ãmene.
23 Jʉ̃menijicʉvacari, cãrijimenoque cʉre d̶ayʉ põevare, cʉre d̶ajacʉrĩ mʉjare caivʉ meara baju. Aru corejacʉrĩ mʉjare coapa caivʉ, mʉje decocʉre, mʉje ũmene, aru mʉje bajure máre, mʉje boropatebenajiyepe aivʉ maje jabocʉ Jesucristoi copaidaquijãravʉ baquinói. 24 Jʉ̃menijicʉ cutuibi mʉjare ʉ̃ jina márajivʉva. Aru cainʉmʉa d̶ayʉbe yópe ʉ̃i aiye báquepedeca. Que baru ʉ̃́vacari mearo d̶acacʉyʉme mʉjare.
Pablo ʉ̃i meaicõjeino Tesalónicacavʉre
25 Mʉja, ñʉjevʉ, jẽniajara Jʉ̃menijicʉque ñʉjare. 26 Meaicõjeivʉbu ñʉja caivʉ mʉja Jesúre jʉ aipõevare. Me jacoyʉjarã mʉja mʉjevʉre, mʉje jivare nuri, mʉje Jʉ̃menijicʉ jina mae boje. 27 Maje jabocʉ Jesús ʉ̃i jã́inoi yʉ jã́ri boroteicõjeivʉ mʉjare iyoca paperayocare caivʉ mʉjevʉ Jesúre jʉ aipõevare. 28 Me cʉjarã mʉja maje jabocʉ Jesucristo ʉ̃i mearo d̶acaiye bojecʉbeda ʉ̃i me boje. Quénoramu.