Colosenses
Mamabʉinore coyʉiyebu Pablo bácʉ ʉ̃i toivaicõjeiye báquede paperayocare Colosas ãmicʉriĩmarocavʉ Jesúre jʉ aipõevare. Pablo bácʉ judíovacacʉ bácʉvacari, Jesús ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimʉ marejaquémavʉ, coyʉcʉyʉ ʉ̃i yávaiye méne judíova ãmevʉre, judíova ne jʉ abe boje ʉ̃i coyʉiyede. Lucas bácʉ coyʉrejaquemavʉ Pablo bácʉi borore Hch 7:57-8:1, 9:1-31, 13:1-28:31. Ʉbenita Pablo bácʉ aipiyede nʉmecʉvacari Colosas ãmicʉriĩmaroi, toivaicõjeiyʉrejaquemavʉ ʉ̃́re toivacaipõecʉ bácʉre náre, ʉ̃i ʉe boje náre (2:1-5) aru Épafras bácʉi coyʉiye báque boje Pablo bácʉre Colosacavʉ ne borore (1:7-8). Javede toivaicõjenejaquemavʉ pʉcayoca ʉ̃i paperayocare Tesalónica ãmicʉriĩmarocavʉre, aru pʉcayoca ʉ̃i paperayocare Corinto ãmicʉriĩmarocavʉre, ʉ̃i paperayocare Galacia ãmicʉrijoborõcavʉre, aru ʉ̃i paperayocare Roma ãmicʉriĩmarocavʉre máre. Apevʉ ne dápiaiyepe, javede toivaicõjenejaquemavʉ ʉ̃i paperayocare Filipos ãmicʉriĩmarocavʉre. Toivaicõjenejaquemavʉ yóbecʉriyoca ʉ̃i paperayocare ãniʉjʉ bácarõre 60 d.C., ʉ̃i cʉede ãmeina teivʉre jẽni jacoiñami Roma ãmicʉriĩmaroi, cũináyocare Éfeso ãmicʉriĩmarocavʉre, apeyocare Colosas ãmicʉriĩmarocavʉre, aru apeyocare Filemón mácʉre. Tíquico bácʉ nʉvarejaquemavʉ iyoca yóbecʉriyocare cũinátʉrʉ ʉ̃i nʉiyede Roma ãmicʉriĩmarore pʉ Asia ãmicʉrijoborõi. Pablo bácʉ coyʉrejaquemavʉ ʉ̃́re toivacaipõecʉ bácʉre aipe ʉ̃i toivacaquiye báquede diyocare.
Diyocaque Pablo bácʉ d̶aicõjenejaquemavʉ Jesúre jʉ aipõevare yópe náre jaʉéde ne cʉe boje Jesucristoque cũinávʉpe (3:1-4:6). Coyʉrejaquemavʉ náre Cristorã, caiyede cʉed̶ayʉ bácʉre aru cʉre d̶ayʉre máre, que baru parʉcʉre caivʉ pʉeno (1:15-23) aru cũinácʉra mead̶aiye majicʉre ʉ̃́re jʉ aivʉre d̶abevʉva yópe bueipõeva borocʉrivʉ ne d̶aicõjeniduiyepe (2:6-23).
1
Pablo ʉ̃i meaicõjeino Colosacavʉre
1-2 Yʉ, Pablo, aru majecʉ Timoteo máre ʉ̃i jʉ aiye boje Jesucristore meaicõjeivʉbu mʉjare, Colosas ãmicʉriĩmarocavʉ Jʉ̃menijicʉi põevare. Yʉ́bu Jesucristoi yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimaracacʉ. Yʉ toivaicõjeivʉ apecʉre iyoca paperayocare mʉjare, ñʉjevʉre, Jesucristore jʉ aivʉre, ʉ̃i ʉrõpe d̶aivʉre, aru cʉrivʉre ʉ̃́que dajocabevʉva cũinávʉpe. Majepacʉ Jʉ̃menijicʉ, mearo d̶acajacʉrĩ mʉjare bojecʉbeda ʉ̃i me boje. Aru torojʉrĩ cʉre d̶ajacʉrĩ mʉjare cãrijimevʉva.
Pablo ʉ̃i jẽniaino Jʉ̃menijicʉque Jesúre jʉ aipõevare
(Ef 1.7; 6.12; Col 4.12; Flm 23)
Torojʉede jívʉbu ñʉja Jʉ̃menijicʉre, ñai maje jabocʉ Jesucristoi pacʉre, cainʉmʉa ñʉje jẽniaiye coapa Jʉ̃menijicʉque mʉjare boje. Jápiaivʉbu ñʉja mʉje jʉ aiyede Jesucristore aru ʉrivʉre máre caivʉ ina Jʉ̃menijicʉi põevare. Que baru torojʉede jívʉbu Jʉ̃menijicʉre mʉjare boje. Javede mʉja jápiarejaquemavʉ iye yávaiyede jãvene, Jesús ʉ̃i yávaiye méne. Mʉje jápiaiyede diede, jápiarejaquemavʉ iye borore Jʉ̃menijicʉi mearo d̶acaquiyede mʉjare cavarõ mearo ʉ̃i cʉrõi. Mʉje napini coreiye boje iye Jʉ̃menijicʉi mearo d̶acaquiyede mʉjare, mʉja jʉ aivʉbu Jesucristore aru ʉrivʉbu caivʉ ina Jʉ̃menijicʉi põevare. Yópe mʉje jápiaiyepe iye Jesús ʉ̃i yávaiye méne, nopedeca obedivʉ põeva apenoa joborõacavʉ máre jápiad̶ama diede. Que baru caijãravʉa apevʉ põeva jʉ ad̶ama diede. Aru pʉeno baju mearo d̶ad̶ama, ne jʉ aiye boje diede. Aru quédeca vaidéjaquemavʉ mʉjare. Mamarʉmʉre mʉje jápiaiyede iye Jesús ʉ̃i yávaiyede jãvene pʉ caride máre, coreóvaivʉbu mʉja jãve Jʉ̃menijicʉ mearo d̶acayʉre bojecʉbeda, ʉ̃i pʉeno meacʉ baju boje. Que baru caijãravʉa apevʉ mʉjacavʉ jʉ ad̶ama diede. Diede bueibi ñʉje ʉmʉ Épafras. Ñai Épafrarecabe, memecayʉ Jesucristore ñʉjaque, coreóvare d̶ayʉ bácʉ mʉjare iye Jʉ̃menijicʉi mearo d̶acaiyede põevare bojecʉbeda. Que teni cad̶ateyʉ ñʉjare memecaibi Jesucristore. Ʉ̃ coyʉibi ñʉjare aipe ñai Espíritu Santo ʉre d̶ayʉre mʉjare caivʉ Jʉ̃menijicʉi põevare.
Que baru ñʉje jápiaiye boje mʉje borore, coyʉivʉbu mʉjare Jʉ̃menijicʉque máre. Ñʉje jápiaiyede mʉje borore coyʉrĩ bʉ́carã mʉjare Jʉ̃menijicʉque. Aru caride máre coyʉre nʉivʉbu mʉjare Jʉ̃menijicʉque. Jẽniaivʉbu ʉ̃́que ʉ̃i coreóvare d̶aiyede mʉjare jãve caino yo ʉ̃i ʉrõre, mʉje d̶arãjiyepe aivʉ yópe ʉ̃i ʉrõpe. Que baru jẽniaivʉbu Jʉ̃menijicʉque, mʉje cʉvarãjiyepe aivʉ majié caiyede aru coreóvaiye méne mʉje ũmeque. 10 Jẽniaivʉbu diede, mʉje d̶arãjiyepe aivʉ yópe ina Jʉ̃menijicʉ jina ne d̶aiyepe, Jʉ̃menijicʉi torojʉquiyepe aivʉ mʉjaque cainʉmʉa. Pʉeno baju jẽniaivʉbu Jʉ̃menijicʉque mʉje mearo d̶arãjiyepe aivʉ yópe ʉ̃i ʉrõpe aru mʉje coreóvarãnʉrajiyepe aivʉ Jʉ̃menijicʉre pʉeno baju caijãravʉa. 11 Aru pʉeno baju jẽniaivʉbu Jʉ̃menijicʉque, ʉ̃i parʉre d̶aquiyepe aivʉ mʉjare mʉje ũmei ʉ̃i majié pʉeno baju parʉéque ʉ̃i jã́d̶ovaiyede põevare, mʉje napinajiyepe aivʉ mʉje ñájinajiyede cainʉmʉa torojʉrivʉ mʉje ũmei. 12 Aru pʉeno baju jẽniaivʉbu Jʉ̃menijicʉque, mʉje torojʉede jínajiyepe aivʉ majepacʉ Jʉ̃menijicʉre, ʉ̃i cʉvare d̶aiye boje mʉjare iye mʉje cʉvarõ coapa, ʉ̃i mearo d̶acaquiyede ʉ̃i põevare cavarõ mearo ʉ̃i cʉrõ miad̶ároi.
Maje cʉe cãrijimevʉva Jʉ̃menijicʉque Jesúi yaiye báque boje
(Jn 1.1–3.18; Hch 26.23; Ef 1.22-23; 2.16; 4.15; 6.12; He 1.2-3; Ap 1.5)
13 Jʉ̃menijicʉ mead̶aibi majare ñai abujuvai jabocʉi jaboteino ñeminore jocarĩ. Que baru epeibi majare maje jabocʉva mamacʉre, ʉ̃i ʉmʉre. 14 Ñai mamacʉre bojed̶are d̶aibi majare, ʉ̃ jina marajiyépe ayʉ. Que baru ãrʉmeteibi maje ãmeina teiyede. 15 Ñai mamacʉ cũinátʉrʉbe jípacʉ Jʉ̃menijicʉque. Aru põeva jã́ri bʉojarejaquemavʉ Jesucristore. Ʉbenita jã́ri bʉojabenama Jʉ̃menijicʉre. Ñai mamacʉ parʉcʉ caivʉ pʉeno cʉrejaquemavʉ jípacʉque caiyede cʉed̶aquiye jipocare. 16 Ʉ̃́recabe Jʉ̃menijicʉi caiyede cʉed̶are d̶aimʉ mácʉ. Ʉ̃́recabe cʉed̶ayʉ bácʉ caijĩene cavarõ mearo ʉ̃i cʉrõquede, aru joborõquede máre, aru caijĩene maje jã́iyede aru maje jã́mene máre. Que baru cʉed̶arejaquemavʉ caivʉ ina jabovare, aru pʉrʉcʉvarivʉre, cõjeivʉre, aru parʉrivʉre máre cavarõ mearo ʉ̃i cʉrõcavʉre. Que teni Jʉ̃menijicʉ ʉ̃́re cʉed̶are d̶arejaquemavʉ caiyede. Aru cʉed̶are d̶acarejaquemavʉ caiyede ʉ̃́re boje, ñai mamacʉ caivʉ ne mearore jímʉ maquiyépe ayʉ. 17 Cristorecabe caivʉ ne jipocacacʉ. Ʉ̃́recabe cʉcʉ caiyede cʉed̶aquiye jipocare. Aru ʉ̃́recabe Jʉ̃menijicʉi caiyede mautede d̶are d̶aimʉ, caiye cʉquiyepe ayʉ me. 18 Maja ʉ̃́re jʉ aivʉ caiyajuboa põeyajuboacavʉ ʉ̃i bajupe paivʉbu. Aru ʉ̃́vacari, maje jipobʉpe páyʉ, maje jabocʉbe, majare d̶aicõjeñʉ. Ʉ̃́recabe cʉre d̶ayʉ jãve caivʉ ina ʉ̃́re jʉ aivʉre ne bajure aru ne ũmene máre, ʉ̃i nacajaiye báque boje yainore jarʉvarĩ caivʉ jipocai, jabotecʉyʉ parʉcʉ caivʉ apevʉ pʉeno cainʉmʉa.
19 Jʉ̃menijicʉvacari beorejaquemavʉ cʉcʉre mamacʉque yópe ʉ̃i baju ʉrõpe. Que baru Cristorecabe jã́d̶ovañʉ jãve aipe ãrojacʉre jípacʉ Jʉ̃menijicʉre. Aru Jʉ̃menijicʉpe páyʉ matʉiye cojʉvʉ jípacʉre. 20 Jʉ̃menijicʉ cãrijimene d̶aiyʉrejaquemavʉ caivʉre ʉ̃́que. Aru ména cʉre d̶aiyʉrejaquemavʉ caiyede máre. D̶aiyʉrejaquemavʉ diede mamacʉque, caivʉ ne mearore jímʉ maquiyépe ayʉ. Que baru mamacʉi jive meiye báque boje ʉ̃i yaiye báquede jocʉcʉjaravena, Jʉ̃menijicʉ cãrijimene d̶arejaquemavʉ caivʉre ʉ̃́que, caivʉ ijãravʉcavʉre aru caivʉ cavarõ mearocavʉre máre. Aru caiye ijãravʉquede aru caiye cavarõ mearoquede máre ména cʉre d̶arejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ.
21 Aru mʉjacapũravʉ javede ãmeina dápiaivʉ barejaquémavʉ aru ãmenore d̶aivʉ barejaquémavʉ. Que baru Jʉ̃menijicʉre coreóvabevʉva maucʉvarivʉ barejaquémavʉ mʉja. 22 Ʉbenita caride Jʉ̃menijicʉ cãrijimene d̶arĩ yóvare d̶aibi mʉjare ʉ̃́que. Nópe d̶arejaquemavʉ mamacʉi yaiye báquede ʉ̃i baju. Nópe d̶acarejaquemavʉ mʉjare, d̶acʉyʉ meara yópe ʉ̃i ʉrõpe, ye ãmeno cʉbequino mʉjare, aru põeva ne boro coyʉrĩ ad̶arĩ bʉojabenajino mʉje borore, ʉ̃i ecovaquiyede mʉjare ʉ̃i yebai. 23 Nópe vaiquíyebu mʉje d̶aiye boje yópe d̶aiye jaʉépe. Jaʉvʉ mʉjare mʉje jʉ are nʉiye Jesús ʉ̃i yávaiye méne, “¿Jãve márica?” arĩ dápiabevʉva. Aru jaʉvʉ mʉjare mʉje napini corede nʉiye maje cʉrãjiyede Jʉ̃menijicʉque cainʉmʉa yópe mʉje napini coreni bʉiye báquepe mʉje mamarʉmʉ jápiaiyede iye Jesús ʉ̃i yávaiye méne. Iye yávaiye méne obedivʉ põeva cainoa joborõacavʉ jápiad̶ama. Aru yʉ́vacari, Pablo, Jʉ̃menijicʉre memecayʉ, coyʉyʉbu diede.
Pablo Jesús ʉ̃i memecaicõjeimʉ ʉ̃́re jʉ aipõevare
(Ef 3.2; Ap 3.14-22)
24 Caride torojʉvʉ yʉ ji ũmei ji ñájiyede mʉjare boje. Que teni bʉojaivʉ yʉ ji ñájiquiye jaʉrõre yʉre ji baju, cad̶atecʉyʉ ina caiyajuboa põeyajuboacavʉ Jesúre jʉ aivʉre. Ji ñájiyebu yópe Cristoi ñájiye báquepe ina caiyajuboacavʉ ʉ̃́re jʉ aivʉre boje. Jesucristoi bajupe paivʉbu na. 25 Yʉrecabu Jʉ̃menijicʉi epeimʉ, corecʉyʉ aru cad̶atecʉyʉ mʉjare. Que baru memecayʉrecabu ina caiyajuboa põeyajuboacavʉ Jesúre jʉ aivʉre, coreóvare d̶acʉyʉ mʉjare caiye iye Jʉ̃menijicʉi yávaiye méne. 26 Javede Jʉ̃menijicʉ jã́d̶ovamenejaquemavʉ iye yávaiye méne, caivʉ ina põeva javecavʉ bácavʉ ne majibenajiyepe ayʉ. Ʉbenita caride jã́d̶ovaimi diede ʉ̃i põevare, ne majinajiyepe ayʉ. 27 Jʉ̃menijicʉ ʉbi mʉje majinajiyepe ayʉ mʉja judíova ãmevʉ ʉ̃i pʉeno baju mearo d̶acaimara márajivʉre ʉrarõ ʉ̃i pʉeno baju mearo d̶aiyeque. Que baru jã́d̶ovaimi diede. Iyebu yávaiye jã́d̶ovame máque põevare jipocamia: Cristo cʉbi cũinávʉpe majaque. Que baru torojʉrĩ maje ũmei napini coreivʉbu maja yo mearo maje cʉvarãjinore cavarõ mearo Jʉ̃menijicʉi cʉrõi.
28 Que baru ñʉja coyʉivʉbu Cristoi borore caivʉre. Coyʉivʉbu caivʉre parʉrõreca aipe d̶aiye jaʉrõre náre. Aru caivʉre majicaivʉbu ʉ̃i majiéque. Nópe d̶acaivʉbu ñʉja caivʉ cʉrivʉre Jesucristoque cũinávʉpe, ne cʉrãjiyepe aivʉ meara baju jaʉbeda yópe Jʉ̃menijicʉi ʉrõpe, ñʉje eare darãjiyepe aivʉ náre Jʉ̃menijicʉ yebai. 29 Que baru yʉ pʉeno baju memeñʉmu pʉ ʉetʉyʉvacari. Que d̶are d̶aibi yʉre Cristo ʉ̃i majié parʉéque.