7
Jesús ʉ̃i põevare apevʉre ãmecoroicõjemeno
(Mr 4.24; Lc 6.37-38, 41-42)
Jesús, yópe arĩ, buedejamed̶a náre cojedeca:
—“Ãmenatamu” arĩ, ãmecorobejarã mʉja apevʉre. Mʉje nópe aru, majepacʉ Jʉ̃menijicʉ ãmecororĩ, “Ãmenatamu mʉja” acʉyʉme mʉjare. Yópe mʉje ãmecoroiyepe apevʉre, nopedeca mʉjare ãmecorocʉyʉme Jʉ̃menijicʉ. Nópe mʉje apevʉre jíyepedeca, jícʉyʉme mʉjare Jʉ̃menijicʉ. Ʉrarõ ãmeina teino mʉje cʉvaru, ãmecoroiye jaʉbevʉ apevʉ quĩ́jino ãmeina teivʉre. Nópe d̶aiye yópe bájebu: Me jã́ivʉbu mʉja mʉjecʉ ʉ̃i docʉjĩe cʉrõre ʉ̃i yacorʉi. Ʉbenita jã́mevʉ mʉja mʉje ʉrarõ docʉcʉrõre mʉje yacorʉi. Aru jã́mevʉvacari mʉja ʉrarõ docʉcʉrõre mʉje yacorʉi, mʉjecʉre “¿Mi docʉjĩene ĩnaji mi cʉvaede mi yacorʉi?” arĩ bʉojabevʉ mʉja. ¡Jʉjovaivʉtamu mʉja! Mamarʉmʉ ĩjara mʉja mʉje ʉrarõ docʉcʉrõre mʉje yacorʉre. No yóboi mearo jã́ivʉta, ĩjara mʉjecʉ ʉ̃i docʉjĩene ʉ̃i cʉvaede ʉ̃i yacorʉi. Jʉ̃menijicʉi yávaiye pʉeno me bajure coyʉbejarã ina põeva ãmenare, diede jápiarĩ eabevʉre. Nópe d̶aru, yópe põeva ne jíjʉroepebu jiarʉare yavimivare. Jiarʉa méne aru ãmene máre coreóvabeni, copedini cũñaima náre jívʉre. Nopedeca ina põeva ãmena, Jʉ̃menijicʉi yávaiyede jápiaiyʉbevʉ, ãmed̶arãjarama mʉjare diede coyʉrĩduivʉre náre. Aru ji yávaiye méne, pʉeno bojecʉede põevare ne ũmei, buebejarã ina põeva ãmenare, diede jápiarĩ eabevʉre. Nópe d̶aru, yópe põeva ne dʉvajʉroepebu cʉ̃rajiboa bojecʉrijĩboa perla ãmicʉrijĩboare vã́riva ne jipocai. Nijiboare coreóvabeni, cʉrad̶aima nijiboare jobo jívʉi. Nopedeca ina põeva ãmena, ji yávaiye méne jápiaiyʉbevʉ, ãmed̶arãjarama mʉjare diede bueniduivʉre náre, arĩ buedejamed̶a Jesús.
Jesús ʉ̃i bueino aipe jẽniaiye jaʉrõre Jʉ̃menijicʉque aru aipe d̶aiye jaʉrõre apevʉre
(Lc 6.31; 11.9-13; Jn 14.13-14; 15.7, 16; 16.23-24; 1 Jn 3.21-22; 5.14-15)
Jesús coyʉrejamed̶a náre yópe:
—Jẽniare nʉjara Jʉ̃menijicʉque, aru jícʉyʉme mʉje jẽniainore ʉ̃́que. Vore nʉjara ʉ̃́re, aru earãjaramu. Mʉje órejare nʉiyede jedevacobei, Jʉ̃menijicʉ voacacʉyʉme mʉjare. Que baru caivʉ jẽniaivʉ Jʉ̃menijicʉque cʉvama ne jẽniainore. Caivʉ voivʉ ead̶ama ne voimʉre. Aru caivʉ órejaivʉre jedevacobei voaibi náre Jʉ̃menijicʉ, arĩ buedejamed̶a Jesús.
Aru cojedeca Jesús, yópe arĩ, buedejamed̶a náre:
—¿Mʉja jʉed̶ocʉvarivʉ, mʉjemacʉ ʉ̃i jẽniaru mʉjare pã́ubore, jíje bárica mʉja ʉ̃́re cʉ̃rabore? 10 ¿Aru mʉjemacʉ ʉ̃i jẽniaru mʉjare moacʉre, jíje bárica mʉja ʉ̃́re ãd̶are? ¡Que ãmevʉ! 11 Que baru mʉja ãmena méne cʉvaede jíni majiépedeca mʉjemarare, majepacʉ cavarõ mearocacʉ pʉeno méne cʉvaede jíni majibi mʉja jẽniaivʉre ʉ̃́que.
12 ’Que baru d̶ajarã apevʉre yópe mʉje ʉepe d̶aivʉre mʉjaque me. Nopedeca d̶aicõjenejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ põevare ʉ̃i coyʉiye báquede ʉ̃i yávaiyede Moisés bácʉre aru ina Jʉ̃menijicʉi yávaiyede coyʉcaipõeva mácavʉre máre, arejamed̶a Jesús.
Jesús ʉ̃i bueino jedevacobe quĩ́jicobede
(Lc 13.24)
13 Yópe arĩ, náre buede nʉrejamed̶a Jesús:
—Ecojarã Jʉ̃menijicʉi jaboteinoi, yópe mʉje ecoiyepe jedevacobe quĩ́jicobei. Yópe jedevacobe ʉracobepe aru ʉrama maiyójabe ne cuimape, obedivʉ põeva nʉivʉbu, ne bíjarãjiyede toabo cũiméboi. 14 Ʉbenita yópe jedevacobe quĩ́jicobepe aru quĩ́jima maiyójae ne cuima, obebejĩna nʉivʉbu, ne mead̶arãjiyede cavarõ mearo Jʉ̃menijicʉi cʉrõi, arejamed̶a Jesús.
Jesús ʉ̃i bueino maje majinore jocʉcʉa jẽidʉare
(Mt 3.10; 12.33; Lc 3.9; 6.43-44)
15 Cojedeca Jesús buedejamed̶a náre, ne majinajiyepe ayʉ aipe ãrojarivʉre bueipõevare:
—Me jã́jara ina Jʉ̃menijicʉi yávaiyede coyʉcaipõevape teivʉ, ʉbenina ne buenajiyepe aivʉ borocʉede. Námu yópe ãimara jijecʉrivʉ lobova ãmicʉrivʉpe paivʉ. Ovejavape teni ina lobova ecod̶ama ne yebai, boarã́jivʉ náre. Nopedeca ina borocʉede bueivʉ, Jʉ̃menijicʉre jʉ aivʉpe yávad̶ama, ecorãjivʉ mʉje yebai. Ʉbenita ãmed̶aiyʉrivʉbu mʉjare mʉje ũmei. 16 Náre coreóvarãjaramu mʉja ne d̶aiyeque, yópe maje coreóvaiyepe jocʉcʉre dicʉ jẽidʉaque. Miuñʉa jẽmevʉ ʉ́yaiboare. Nopedeca jẽmevʉ higo ãmicʉridʉa miuñʉare. 17 Jocʉcʉ meacʉ cʉvavʉ jẽidʉa mearʉare. Ʉbenita jocʉcʉ ãmecʉ, ãmedʉare cʉvavʉ. 18 Jocʉcʉ meacʉ cʉbevʉ jẽiye ãmene jícʉ. Aru jocʉcʉ ãmecʉ cʉbevʉ jẽiye méne jícʉ. 19 Caiye jocʉcʉa jẽidʉa mearʉa cʉbedu, jiore memeipõecʉ coení jarʉvajebu toaboi. Nopedeca Jʉ̃menijicʉ ina borocʉede bueivʉre ñájine d̶acʉyʉme. 20 Nopedeca coreóvarãjaramu mʉja ina borocʉede bueivʉre aru ina yávaiyede jãvene bueivʉre máre ne d̶aiyeque, arejamed̶a Jesús.
Jesús ʉ̃i bueino caivʉ ne ecobenajinore Jʉ̃menijicʉi jaboteinore
(Lc 13.25-27)
21 Bedióva buede nʉrejamed̶a Jesús:
—Caivʉ ina yʉre aivʉ “mʉ, ñʉje jabocʉ”, ʉbenita d̶abevʉvacari yópe jipacʉ, cavarõ mearocacʉ, ʉ̃i ʉrõpe, ecobenama ʉ̃i jaboteinore. Quévʉra ina ʉ̃i ʉrõpe d̶aivʉ ecorãjarama nore. 22 Ãnijãravʉ daquijãravʉ baquinóre obedivʉ põeva, yópe arĩ, coyʉrãjarama yʉre: “Mʉ, ñʉje jabocʉ, ñʉjarecabu Jʉ̃menijicʉi yávaiyede coyʉcaivʉ bácavʉ, aru jarʉvaivʉ bácavʉ abujuvare, aru ʉre põeva ne d̶arĩ majibede máre d̶aivʉ bácavʉ mi ãmiái, mi parʉéque”, arãjarama. 23 Dinʉmʉ maquinóre náre coyʉcʉyʉmu yʉ: “Jívʉ ãmevʉ mʉja. ¡Que baru caivʉ mʉja ãmeina teivʉ nʉjara yʉre jocarĩ!” acʉyʉmu, arejamed̶a Jesús, náre ecoicõjemecʉ Jʉ̃menijicʉi jaboteinore.
Jesús ʉ̃i coyʉino pʉcad̶ãmia cʉ̃ramia d̶aivʉ bácavʉre
(Mr 1.22; Lc 4.32; 6.47-49)
24 Cojedeca Jesús, yópe arĩ, buedejamed̶a náre:
—Ina jápiaivʉ yʉre aru d̶aivʉ ji cõjeiyepe d̶aivʉbu yópe ñai cʉ̃ramine d̶ayʉpe jãjaroi. 25 Ocarĩ, jia yaborĩ, oco eaquemavʉ diñamine. Ʉrarõ japuquemavʉ ũmevʉ. Ʉbenita cújibetequemavʉ diñami, jãjaroi núe boje. 26 Ʉbenita ina jápiaivʉvacari yʉre, d̶abevʉ baru ji cõjeiyepe d̶aivʉbu yópe ñai cʉ̃ramine d̶ayʉpe jãjamenoi. 27 Ocarĩ, jia yaborĩ, oco eaquemavʉ diñamine. Ʉrarõ japuquemavʉ ũmevʉ. Aru tʉquemavʉ diñami. Ʉrarõ bíjaino matequémavʉ, arĩ buedejamed̶a Jesús.
Ʉ̃i nópe aiyede, yópe aiyʉcʉ barejaquémavʉ Jesús: Ina d̶aivʉ yópe ʉ̃i ʉrõpe bíjabenajarama, ʉbenita ina d̶abevʉ yópe ʉ̃i ʉrõpe bíjarãjarama.
28-29 Aru Jesús ʉ̃i bueni bʉojaiyede, ina obedivʉ põeva, ʉ̃i coyʉiyede jápiaivʉ bácavʉ ʉrarõ dápiarĩ cuecumarejaimad̶a, ʉ̃i bueiye boje náre yópe parʉcʉpe ina Jʉ̃menijicʉi yávaiye báquede bueipõeva pʉeno.