2
I² la⁴ne³ jon³ tei⁴³ hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³², jian³ i⁴ma³co³i³, jian³ i⁴júan³i³ teun³⁴ nei², jian³ i⁴eu⁴³ tsei⁴³i³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴hleh²i³ hlagh³² nei² quieh¹ a³sang²³. Júan² hnei³ i⁴hnoh³ˉ³ o¹jeh² quieh¹ m⁴tyi⁴ i⁴sa⁴ni²conh² liah⁴i² lang⁴³ si³yein³ a³can¹ cuan³⁴, canh⁴a² con⁴juah⁴ i⁴jon³ si⁵cúanh³ˉ³ i⁴lionh⁴ˉ³, juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ ma³ra⁵ñih¹ˉ³ liah⁴ tsein³⁴ Se³ño²³.
Cristo lang⁴³ a²caun² sian³
Cua³ hnei³ ta⁵hlonh² a³lang⁴³ a²caun² sian³, i⁴ma²a⁴ton³⁴ chie³; i² i²con²³ Jon⁴dai¹ ne⁵, leg⁴³ con³ i⁴tyein² quein⁴³ i⁴a⁴hnoh³i³. Jian³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, langh⁴³ˉ³ a²caun² sian³; cúa² hnei³ jeu³ i⁴júanh⁵i³ hnei³ cuah³ quieh¹ m⁴tyi⁴ jian³ i⁴lainh⁴ˉ³ m³chie³ hen², a³hniah³ cúa³⁴ i⁴quieh¹ m⁴tyi⁴ i⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ Jesucristo. Quie¹ ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³:
Jeh³², sainh¹ˉ⁴ jan³ a³lang⁴³ la⁴con³ a²caun² tyein² jeu³ Sión, a²caun² i⁴re³ sanh² ta³jmh¹ a²hnei⁴³, i⁴a⁴hnoh³²ˉ⁴ jian³ i⁴quein⁴³ hlion⁴;
jian³ a³hain⁴ a³hain⁴ i²con²³i³, sa⁴legh⁴ ua²a⁴sainh³i³ o³hyeih² quie¹ ni²tei⁴³.
Jian³ i²conh² hnei³ tionh²ˉ³ a³ti²hainh⁴ˉ³, lang⁴³i³ a³tyein² quein⁴³; i² i²con²³ a³sa⁴hain⁴ ne⁵, liah⁴i² ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³:
A²caun² i⁴ma²a⁴ton³⁴ teg³hyah³,
a⁴tyie³⁴ i²a⁴leg³⁴ a²caun² tyein² i⁴sanh² ta³jmh¹ a²hnei⁴³.
Jian³ ra³juah⁴ liah⁴:
Lang⁴³i³ a²caun² i⁴hyanh⁵i³ jian³ a²hlo³ i⁴cangh²i³ nei².
Quie¹ cangh²i³ nei² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴lang⁴³i³ a³sa⁴naih¹; quie¹ la⁴ne³ ra³gmh⁴ i²con²³i³ tionh².
A³jeu³ quian¹ Jon⁴dai¹
Jian³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, langh⁴³ˉ³ jeun³ a³quianh², jeun³ m³chie³ a³tain⁴³ Re¹, a³jeu³ cúanh¹, a³jeu³ quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ a³tain⁴³ jñeih³ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴ júan³ a³hain⁴ a³a⁴te⁴ hnei³ i⁴a⁴jauh³ˉ³ i²naih³ i⁴a⁴heuh³ˉ³ i²joh¹ i²co³ jnia⁴ quieh¹i³. 10 Quie¹ liah⁴ma²jia⁴³ sa⁴ma²langh⁴³ˉ³ a³jeu³, i² tieh²la³pa² ma³langh⁴³ˉ³ a³jeu³ quian¹ Jon⁴dai¹; jian³ liah⁴ma²jia⁴³ jon³, a⁵sia³ a⁴tangh⁴ˉ³ i⁴joh³ ñei⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³, i² tieh²la³ pi¹ a⁴tangh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ jon³.
Ŋeng² hnei³ liah⁴i² haih¹ ŋeng³⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹
11 Hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, mh⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴langh⁴³ˉ³ liah⁴i² lang⁴³ a³sian³ ta⁵seg³⁴, a³sa⁴leg⁴³ jeu³ co²³ m⁵cu³ la³, i⁴teih³²ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴si³hyonh³ heh³²ˉ³ i⁴si³tang⁴ jian²³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³. 12 Re³ ŋeng² hnei³ tionh²ˉ³ jen² la⁴jang³⁴ chie³ sang²³, canh⁴a² la⁴jang³⁴ a³hleh² hlagh³² nei² quianh³ˉ³ i⁴la⁴jan³ a³ti²ren³ chie³², júan³⁴i³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ jm² i⁴jionh⁴i³, i⁴je²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴ i⁴júanh³ˉ³ tieh²la³.
13 Jian³ nei² quieh¹ Se³ño²³, hniah³ ma²coh³²ˉ³ heih⁴³ quieh¹ la⁴jang³⁴ si³ta¹, o⁴ gobierno tyein² a³quian³ heih⁴³ pain⁴, 14 jian³ o⁴ si²mah⁴ tyein² a³sain³i³ a³heh² ma²eu⁴³ a³ti²ren³ chie³², jian³ a³hleh² re³ nei² quieh¹ a³júan³ i⁴tsei³⁴. 15 Quie¹ Jon⁴dai¹ hnie³⁴ i⁴júanh²ˉ³ i⁴tsei³⁴, canh⁴a² cauh³ lau² la⁴jang³⁴ a³sa⁴ŋang⁴, a³can³ tsei⁴³ tionh².
16 Ma⁴jnia³² hnei³ tionh²ˉ³ i⁴si¹ja⁵ jeu³ quianh³ˉ³, a⁵jon⁴³ liah⁴i² júan³ a³si¹ja⁵ jeu³ quieh¹ a³hnie³⁴ júan³⁴ i⁴hlagh³²; a⁵sia³, quie¹ liah⁴i² júan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹pa². 17 Jian³ ma⁴con³² hnei³ la⁴jang³⁴. Ma⁴hno³² hnei³ si³reunh⁴ˉ¹, júan² hnei³ canh⁴³ Jon⁴dai¹, ma⁴con³² hnei³ gobierno liah⁴.
18 Hnei³ tionh²ˉ³ a³júan³ ta¹ quieh¹ chie³, júan² hnei³ naih¹ˉ³ la⁴jeg³⁴ heih⁴³ quieh¹ jeuh³²ˉ³ i⁴re³ ma⁵conh³²i³ hnei³, a⁵jon⁴³ jmah³ i²con²³ a³tsei³⁴ tsei⁴³ jian³ o⁴ a³huan³², quie¹ i²con²³ a³m³tsainh² liah⁴. 19 Quie¹ juah⁴ne³ can²³ jan³ ma²eu⁴³ i⁴sa⁴sia³ nei² i¹con³, i⁴cúah²i³ tsei⁴³, i⁴hnie³⁴i³ ma⁴tei⁵i³ i²con²³ Jon⁴dai¹, jon³ je³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ i⁴tsein³⁴i³. 20 Quie¹ ¿henh⁴ quein⁴³ i⁴cúah⁵ˉ³ hoh⁴³ i⁴canh³ˉ³ ma²eu⁴³ i⁴ta⁵canh¹ˉ³ chie³²? I² juah⁴ne³ cúah⁵ˉ³ hoh⁴³ i⁴canh³ˉ³ ma²eu⁴³ i⁴júanh³ˉ³ i⁴tsei³⁴ ne⁵, i⁴ne³pa² teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹. 21 Quie¹ nei² ne³pa² a⁴te⁴i³ hnei³ tionh²ˉ³; quie¹ a⁴can³⁴ Cristo ma²eu⁴³ nei² quian⁴ˉ¹, con³ i⁴a⁴he⁴i³ i²con²³ˉ¹, canh⁴a² li⁴chie³²ˉ¹ jeu³ jon³ liah⁴. 22 Jian³ hei⁴i³ i¹con³ chie³² sa⁴ta⁴canh¹i³, jian³ i¹con³ jau²³ ma³co³ sa⁴a⁴hleh⁴i³. 23 Jian³ con³ma²a⁴sag⁴³ chie³ jau²hlagh³² quieh¹i³, a⁵sia³ jau²hlagh³² a⁴jainh³i³; i² con³ma²a⁴heh³i³ ma²eu⁴³, a⁵sia³ a⁴jainh³i³ jau²³ juah⁴ i⁴hniah³ heh³i³ ma²eu⁴³ a³hain⁴ tionh², a⁵sia³, quie¹ a⁴cúanh³i³ joh⁴³ cúa³ Jon⁴dai¹ a³can²³ jau²chie⁴³ la⁴conh⁴ ni²tei⁴³. 24 Quie¹ a⁴can³⁴ he³²i³ chie³² quian⁴ˉ¹, con³ ma²a⁴jaun³⁴i³ nei² crau¹, canh⁴a² li⁴jaun⁴ˉ¹ i²con²³ chie³², jian³ li⁴sian³ˉ¹ i⁴júan³²ˉ¹ i⁴tsei³⁴. Jian³ con⁴juah⁴ i²a⁴hna⁴ quieh¹i³ ma³a⁴huan⁴ quianh³ˉ³ liah⁴ tionh²ˉ³. 25 Quie¹ ma²langh⁴³ˉ³ liah⁴i² lang⁴³ a⁵a³siah³ a³ua⁴han² conh², i² tieh²la³ ma³a⁴cuanh³ˉ³ i²con²³ Jeuh³², a³hain⁴ A³hion⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³.