2
Ta¹ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴júan⁴ Pa³² Tesalónica
Quie¹ ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, i⁴ñei² jnie³² tei⁴³ ta¹ jenh²ˉ³. Quie¹ liah⁴ma²jia⁴³ a⁴hyan³⁴ jnie³² ma²eu⁴³ jeu³ Filipos jian³ a⁴júanh¹i³ jnie³², liah⁴a² ma³ti²ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³; i² Jon⁴dai¹pa² a⁴ma⁴ho³² i⁴a⁴hleh² jnie³² jau²³ quieh¹i³ i²conh²ˉ³ i⁴sa⁴joh³ tsei⁴³ jnie³², ua²liah⁴a² jeun⁴³ ma²hnia²³. Quie¹ a⁵sia³ a⁴hleh² jnie³² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ juah⁴ i⁴sa⁴ni²tei⁴³, jian³ a⁵ga⁴ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ hlagh³², jian³ a⁵jon⁴³ i⁴ma⁵can²³ jnie³² chie³. A⁵sia³, quie¹ ma⁴jnia³² jnie³² i⁴tsein³⁴ jnie³² i²con²³ Jon⁴dai¹ a³a⁴tonh³ joh⁴³ cúa³ jnie³² jau²³ quieh¹, jian³ la⁴ne³ hleh³ jnie³². Jian³ a⁵sia³ hleh³ jnie³² liah⁴ teg³ tsei⁴³ chie³, quie¹ liah⁴ teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹pa², a³hain⁴ a³con²³ jau²chie⁴³ m⁴tyi⁴ quian⁴ jnie³². Quie¹ i¹conh⁴ sa⁴ma⁴jnia³² jnie³² jau²³ i⁴júan³ jnie³² ronh⁴ˉ³, liah⁴i² ti²ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵ga⁴ a⁴hnieh² jnie³² liah⁴ li⁴ma²can² jnie³² hnei³ juah⁴ i⁴tsainh³ jnie³² i⁴sia³ quianh³ˉ³. Jian³ ñi³ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴leg⁴³ la⁴ne³. Jian³ a⁵sia³ a⁴hnieh² jnie³² liah⁴ li⁴júanh⁴³ jnie³² ta⁵nei² chie³, a⁵ga⁴ ta⁵mah² hnei³ tionh²ˉ³, a⁵ga⁴ ta⁵nei² a³sang²³, ua²liah⁴a² ma²li⁴m² jnie³² hlion⁴ i²conh²ˉ³, quie¹ lang⁴³ jnie³² a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Cristo. Quie¹ a⁴júan² jnie³² i²conh²ˉ³ i⁴ra⁵hnio⁴³ jnie³² hnei³, liah⁴i² júan³ jan³ a³m⁴ a³ma³cúan³ si³jon⁴³ i⁴hnio³⁴i³. Ta² hlion⁴ hnio⁴³ jnie³² hnei³ tionh²ˉ³, quie¹ a⁵jon⁴³ jmah³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ ma²a⁴cúa² jnie³² i²conh²ˉ³ ma²jon³, quie¹ la⁴teg⁴ m⁵cu³ quian⁴ jnie³² ma²cúa² jnie³² juah⁴ne³ ma²hniah³, quie¹ eu⁴³ ma³tsei²³ ra⁵hnio⁴³ jnie³² hnei³. Quie¹ tyon²³ hoh⁴³ hnei³ tionh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, liah⁴ a⁴júan² jnie³² ta¹ i⁴a⁴le² jnie³² ma²eu⁴³ i⁴ua⁴jeun³² jnie³² jm². Quie¹ a⁴júan² jnie³² ta¹ la⁴húa²³ la⁴jm²³, canh⁴a² sa⁴hnie³⁴ jnie³² ma²si²quian³² jnie³² hoh⁴³ˉ³ ta¹la⁴ a⁴hleh² jnie³² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹.
10 Jian³ ti²ñih¹ˉ³ re³ tionh²ˉ³, jian³ Jon⁴dai¹ liah⁴, la⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴tsei³⁴ i⁴re³ a⁴ma⁴jnia³² jnie³² i²conh²ˉ³ i⁴ma³ti²hainh⁴ˉ³; i¹jan³ sa⁴li⁴juah⁴ juah⁴ i⁴a⁴júan² jnie³² i⁴hlagh³². 11 Jian³ ma³ñih¹ˉ³ liah⁴, liah⁴ a⁴hlenh³² jnie³² hnei³ con⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ hniah³ ŋengh²ˉ³ jian³ i⁴a⁴júanh² jnie³² hoh⁴³ˉ³ liah⁴, liah⁴i² júan³ jan³ a³don⁵ ñih³ i²con²³ si³jon⁴³. 12 Jian³ a⁴júan² jnie³² heih⁴³ i²conh²ˉ³ i⁴hniah³ ŋengh²ˉ³ liah⁴ haih¹ ŋeng³⁴ jan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ a³a⁴te⁴ hnei³ i⁴cúah¹ˉ³ i²ua²tyein²i³ jian³ i⁴heuh¹ˉ³ i²joh¹ quieh¹i³.
13 Jian³ nei² ne³ ti²cúa²³ jnie³² ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³, quie¹ con³ma²a⁴hyeih²ˉ³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴naih³ˉ³ i⁴a⁴hleh² jnie³² i²conh²ˉ³, a⁴hyeih²ˉ³ liah⁴i² hyei³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁵jon⁴³ liah⁴i² hyei³ jau²³ quieh¹ chie³. Quie¹ i⁴chie⁴³pa² leg⁴³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ júan³ ta¹ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jon³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, la⁴conh⁴ hnei³ ma³ti²hainh⁴ˉ³. 14 Quie¹ a⁴jainh⁴³ hnei³ tionh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, liah⁴i² a⁴jainh⁴³ la⁴jang³⁴ cuah³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² húa³⁴ Judea a³quian¹ Cristo Jesús, quie¹ a⁴quianh³ˉ³ ma²eu⁴³ i⁴a⁴he⁴ a³coh³²pa² hnei³ tionh²ˉ³ la⁴jon³ liah⁴i² a⁴can³⁴ a³hain⁴ tionh² i²con²³ judío, a³co²³i³. 15 Quie¹ judío hain⁴pa² a⁴jŋangh⁴ Re¹ Jesús, jian³ ma⁴tyan³i³ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ liah⁴ma²jia⁴³, jian³ a⁴tyei³i³ jnie³² liah⁴. Quie¹ sa⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ liah⁴ júan³i³, jian³ júan³i³ hlagh³² i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³ liah⁴, 16 quie¹ hnia²³i³ i⁴hlenh⁵ jnie³² a³sa⁴lang⁴³ judío jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, canh⁴a² lion⁴i³. I² la⁴ne³ ma³hlion⁴i³ chie³² quieh¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³. I² tieh²la³ ma³ja²³ i²a⁴toh⁴ ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴hyieh⁴i³ tionh².
Hnie³⁴ Pa³² i²chie³⁴ Tesalónica liah⁴ i⁴seg³⁴
17 I² jnie³² ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴, a⁴tyon⁴ jnie³² co⁴le⁴ jie³ jnie³² hnei³ tionh²ˉ³, jian³ ua²liah⁴a² so⁴nia⁵ jnie³² hnei³, ton³²nie⁴³ tyon²³ tsei⁴³ jnie³², jian³ ta² hnie³⁴ jnie³² hlion⁴ mai²³ i⁴i²chie² jnie³² si²nia³² jnie³² hnei³. 18 Jian³ ta² ma²ra⁵hnie³⁴ jnie³² chie² jnie³² i²conh²ˉ³; jian³ jnia⁴, Pa³², ta² hlion⁴ nie⁴³ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴hno⁵ˉ⁵ nai³²ˉ⁴; i² a⁵lainh³² ne⁵, ma³hlieh⁴i³ jnie³². 19 Quie¹ ta⁵nei² Re¹ Jesucristo, tei⁴³i² ma³jonh²i³, hain³² tsei⁴³ jnie³² nei² quianh³ˉ³, i⁴lei⁴ si³hyonh³ jnie³², jian³ i⁴júanh⁴³ jnie³², jian³ i⁴ron⁴ jnie³² liah⁴, ¿sa¹ chie⁴³, nei² quianh³ hnei³pa² tionh²ˉ³? 20 Jen³⁴ˉ⁴, quie¹ nei² quianh³ hnei³pa² tionh²ˉ³ lei⁴ ron⁴ jnie³² jian³ i⁴si³hyonh³ jnie³² liah⁴.