CO⁴RA⁴LIE⁵ MA²JYI³ I⁴A⁴SAG⁴ PA³² I²CON²³ TI³MO³TE³²
1
A⁴sag⁴ Pa³² i²con²³ Ti³mo³te³²
Jnia⁴, Pa³², lang⁴³ˉ⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹ A³lie³ jnia¹ jian³ Re¹ Jesucristo liah⁴, a³hain⁴ a³hain³² tsei⁴³ˉ¹ i²con²³; sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²conh² hnei³, Ti³mo³te³², a³jon³⁴ˉ⁴ i⁴chie⁴³ con⁴juah⁴ i⁴ra⁵hainh⁴ˉ³. Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ ma⁵ho³² hnei³ jian³ Cristo Jesús Se³ño²³ quian⁴ˉ¹, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³ jian³ i⁴sianh³ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³.
Nei² quieh¹ jau²ta³jau²³ i⁴he²³ chie³
Jian³ a⁴mh⁵ˉ⁵ hnei³ i⁴jianh²ˉ³ je¹jeu³ Efeso ma²jon³, con³ma²ŋo⁵ˉ⁵ ta⁵húa³⁴ Macedonia, canh⁴a² li⁴júanh²ˉ³ heih⁴³ i²con²³ co⁴meih³ chie³ a³he²³ jau²³ seg²³ i⁴sa⁴he³⁴i³, jian³ sa⁴hniah³ ro³⁴i³ jeu³ jau²³ nei² quieh¹ jmai³sie²³i³ a³sian³ ya⁴jo³⁴ jian³ jau²³ nei² quieh¹ sa¹jeun³ quian¹i³ i⁴sa⁴tieh⁴ tya²³i³. Quie¹ nei² jau²³ ne³pa² jia²³ jang²³i³ niah¹ ma²si⁵cúan³i³ i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³; jian³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ tieh²la³ nei² ne³.
Quie¹ nei² quieh¹ heih⁴³ quieh¹i³ ne³, i⁴hniah³ ma⁵hnio³⁴i³ i⁴cag⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹i³, jian³ i⁴sa⁴hnang⁴³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ jian³ i⁴hain⁴i³ jang³⁴ tsei⁴³. Quie¹ ca³chion²³ ma³a⁴teinh³ tsei⁴³ jeu³ ne³ i⁴ma³a⁴can³⁴i³ jau²³ sa⁴tei⁴³ ta¹. Quie¹ hnie³⁴i³ lain⁴i³ a²teg²³ quian¹ lai²³ tionh², jian³ i¹ húan⁴i³ sa⁴ŋang⁴i³ henh⁴ hleh²i³ jian³ i⁴juah⁴i³ i⁴leg⁴³ i⁴chie⁴³pa².
I⁴chie⁴³pa² nia²ˉ¹ i⁴tsei³⁴ lai²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, juah⁴ne³ ma³co⁴³i³ la⁴conh⁴ ra³cúa²³. Jian³ nia²ˉ¹ i⁴leg⁴³ la⁴la³, a⁵sia³ ja³⁴ lai²³ i²con²³ a³júan³ i⁴tsei³⁴; quie¹ i²con²³ a³hlangh²pa², jian³ a³sa⁴can²³ jau²³, jian³ a³sa⁴naih¹, jian³ a³ti²ren³ chie³², jian³ a³sa⁴ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ a³sa⁴ma³co⁴³ lai²³ quieh¹ cuah³ i¹con³, jian³ i²con²³ a³jŋangh² jmai³, jian³ a³jŋangh² sie²³, jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³jŋangh² chie³, 10 jian³ i²con²³ a³hlenh⁴³ a³m⁴ sang³⁴, jian³ a³hlenh⁴³ a³ñih³ reunh¹, jian³ a³júan³ hang³ chie³, jian³ a³hleh² jau²ta³jau²³, jian³ i²con²³ a³con³ i⁴hen⁴³ Jon⁴dai¹ nei² jau²³ sa⁴tei⁴³, jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³ua³tsei³² i⁴sa⁴júan³i³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³, 11 la⁴conh⁴ ra³cúa²³ jau²³ júah³ quieh¹ Jon⁴dai¹ cúanh¹ i⁴a⁴tonh³i³ joh⁴³ cúa³⁴ˉ⁴.
Ta¹ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴júan³ Pa³²
12 Cúa³⁴ˉ⁴ ti²hmah³² i²con²³ Cristo Jesús Se³ño²³ quian⁴ˉ¹, a³hain⁴ a³a⁴cúa⁴ ua³pei⁴ i²con²³ˉ⁵, quie¹ ta⁵la⁴ a⁴tonh³i³ ta¹ quieh¹ joh⁴³ cúa³⁴ˉ⁴, quie¹ a⁴je³i³ jnia⁴ i⁴li⁴ma²tei³²ˉ⁴. 13 Ua²liah⁴a² ma²hleh³ˉ⁴ jau²hlagh³² nei² quieh¹i³ liah⁴ma²jia⁴³, quie¹ ma²hang³⁴i³ jnia⁴ jian³ ma²jeu³⁴i³ jnia⁴ jau²hlagh³². I² hei⁴i³ ne⁵, joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³ˉ⁵, quie¹ a⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴sa⁴yan³²ˉ⁴ jian³ i⁴sa⁴ma²hain⁴ˉ⁴. 14 I² jon³ ne⁵, hlion⁴ mai²³ ra⁵tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹ i²con²³ˉ⁵ i⁴ti²hain⁴ˉ¹ jian³ i⁴ti²hnio⁴ˉ¹ con⁴juah⁴ i⁴tieh²ˉ¹ naih⁵ ni²tsei⁴³ Jesucristo.
15 I⁴la³pa² tyein² ni²tei⁴³ jian³ i⁴haih¹ li⁴hyei³⁴ la⁴jang³⁴: i⁴cuan³⁴ Cristo Jesús m⁵cu³ la³ i⁴ua⁵lion³²i³ a³ti²ren³ chie³², jian³ jnia⁴pa² tyein² ren³⁴ˉ⁴ chie³² la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴. 16 I² nei² ne³pa² joh³ ñei⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³ˉ⁵, canh⁴a² la⁴ne³ ma⁵jnia³ Jesucristo conh⁴ tei⁴³ i⁴júanh³ tsei⁴³i³ con⁴juah⁴ jnia⁴, i⁴leg⁴³ con³ i⁴ra³he²³ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³li⁴hain⁴ i²con²³ hei⁴i³ i⁴hyieh⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 17 I² la⁴ne³ jon³, ua²lei⁴ i⁴júanh⁴³ a³lang⁴³ Re¹ sa⁴ton³ jm² ua²tieh⁴, jian³ a³sa⁴legh⁴ ua²jaun⁴, jian³ a³sa⁴lei³ jnia⁴, a³jan³ hain⁴pa² Jon⁴dai¹ sian³ a³ŋang⁴, ua²lei⁴ i⁴ñei⁴³i³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. La⁴ne³pa².
18-19 Hnei³ Ti³mo³te³², a³jon³⁴ˉ⁴, júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ la³ i²conh²ˉ³ canh⁴a² re³ júanh²ˉ³ hnai³ con⁴juah⁴ i⁴re³ sainh⁴³ˉ³ i⁴hainh⁴ˉ³ jian³ i⁴sa⁴hnang⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³; júan² hnei³ la⁴ne³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ jon³ i⁴a⁴hleh⁴ si³reunh⁴ˉ¹ liah⁴ma²jia⁴³ nei² quianh³ˉ³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jon⁴dai¹. Quie¹ ca³chion²³ ma³a⁴hlianh³ i⁴a⁵sie⁴³ hain⁴i³ liah⁴ ma²hain⁴i³, quie¹ a⁵sie⁴³ ro³i³ jeu³ i⁴hleh² m⁴tyi⁴ quieh¹i³. 20 Quie¹ la⁴ne³ a⁴jainh⁴³ Himeneo jian²³ A²ja³², a³hain⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ⁴ i²con²³ a⁵lainh³² canh⁴a² li⁴jmh³ tsei⁴³i³ i⁴sa⁴hleh³i³ jau²hlagh³² nei² quieh¹ Jon⁴dai¹.