3
Nei² quieh¹ i⁴jionh⁴ Cristo
Hnei³ goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, i⁴la³pa² a⁴teg⁴ teun³⁴ ma²jyi³ i⁴a⁴sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. I² la⁴conh⁴ li⁵teun⁴ ne³ hno⁵ˉ⁵ ñei²³ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ i⁴hlenh⁵ˉ⁵ hnei³ jau²³ tsei²³, canh⁴a² li⁴tsei³⁴ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³. Quie¹ canh⁴a² tyon²³ hoh⁴³ˉ³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ la⁴jang³⁴ a³sain² cúanh¹ tionh² liah⁴ma²jia⁴³, jian³ heih⁴³ quieh¹ Se³ño²³ A³lie³ jnia¹ i⁴a⁴hleh⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹i³ tionh².
Jian³ hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ ñeih³² co⁴ra⁴lie⁵ i⁴la³, tei⁴³i² ma³o¹tieh⁴ jm², i⁴jia²³ a³he⁵soh³ jau²³ a³li⁴sian³ con⁴juah⁴ i⁴m²³ tsei⁴³i³ tionh², quie¹ juah⁴i³: “¿Nah⁴³ ma³ra⁵tei⁴³ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹ jon³ i⁴ra³juah⁴ i⁴jionh⁴ Cristo? Quie¹ liah⁴ma²jm² i⁴a⁴chian³⁴ jmai³sie²³ˉ¹ tionh², liah⁴ma³leg⁴³ jon³pa² m⁵cu³ liah⁴ma²a⁴leg³⁴.” Quie¹ so⁵hnie³⁴i³ tyon⁴³ tsei⁴³i³ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴ ma³ya⁴jo³⁴ con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹, a⁴leg³⁴ con⁴juah⁴ o¹jm³ jian³ a⁴hya²³ je¹ o¹jm³ liah⁴. Jian³ ya⁴jo³⁴, con⁴juah⁴ jm³pa², ua⁵hain⁴ m⁵cu³ i⁴a⁴soh³ jm³. I² ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴ i⁴sia³ tieh²la³ ne⁵, ra³jian²³ con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ ra³gmh⁴ heih⁴³, i⁴quie⁴ con⁴juah⁴ o¹jyi³ loh⁴³ jm² i²queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³, jian³ i⁴si⁵hain⁴ la⁴jang³⁴ chie³ a³hlangh² tionh².
Jian³ hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴la³ liah⁴, hnei³ goh³ quian³⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, i⁴leg⁴³ i²con²³ Se³ño²³ i⁴con³ jm² je²³i³ la⁴con³ con³ mai²³ ñi³, jian³ con³ mai²³ ñi³ je²³i³ la⁴con³ con³ jm² i²con²³i³. A⁵sia³ si⁵len⁴ Se³ño²³ juah⁴ i⁴sa⁴ma⁴tei⁵i³ jau²³ quieh¹, ua²liah⁴a² lain⁴ ca³chion²³ si⁵le⁴, quie¹ júanh³ tsei⁴³ Se³ño²³pa² i²con²³ˉ¹; sa⁴hnie³⁴i³ si⁵hain⁴ i¹jan³, quie¹ hnie³⁴i³ tyie¹ la⁴jang³⁴ i²sag³⁴ co³hei²tsei³ quieh¹.
10 I² jm² i⁴jionh⁴ Se³ño²³ jia²³ la⁴conh⁴ sa⁴jian³i³ la⁴jan³ a³júan³ hang³ húa³ nai³. Jm² jon³ ai³⁴ ñi⁴jeu⁵ ua⁵jeu³² ta¹la⁴ hain³² tia⁴ don⁵, jian³ si⁵hain⁴ la⁴jeg³⁴ con⁴juah⁴ i⁴quie⁴, quie¹ quie⁴ cuah³²húa³⁴ jian³ la⁴conh⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ nei².
11 La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ si⁵hain⁴ la⁴ne³. I² la⁴jon³ ne⁵, ¿la⁴conh⁴a² sa⁴hniah³ ŋengh²ˉ³ i⁴júanh²ˉ³ i⁴tsei³⁴ jian³ i⁴ma⁵teih³²ˉ³, lainh⁴ˉ³? 12 Ta¹la⁴ jianh³ˉ³ jm² i⁴jionh⁴ Jon⁴dai¹ jian³ júanh²ˉ³ la⁴conh⁴i² cangh³²ˉ³ jm² i⁴jia²³ ta¹tia⁴. Jm² jon³ si⁵hain⁴ ñi⁴jeu⁵ i⁴quie⁴ jeu³ o¹jyi³ loh⁴³, jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴jnia⁴ jon³⁴ con⁴juah⁴ i⁴quie⁴. 13 I² jnia¹ ne⁵, hain³² tsei⁴³ˉ¹ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹, i⁴li⁴sia³ ñi⁴jeu⁵ hm³⁴ jian³ cuah³²húa³⁴ hm³⁴ liah⁴ i²júan³⁴i³ jmah³ i⁴tsei³⁴ tionh².
14 I² jon³ ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, nei² quieh¹ i⁴jianh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, hniah³ júanh²ˉ³ jang³⁴ hoh⁴³ i⁴tionh²ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴ni²hain⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ jian³ i⁴sa⁴renh³ˉ³ chie³², i⁴tionh²ˉ³ quein⁴³ hoh⁴³ˉ³. 15 Jian³ quian³ hnei³ hei²³ i⁴júanh³ tsei⁴³ Se³ño²³ quian⁴ˉ¹ i⁴hnie³⁴i³ lion⁴i³ chie³. Jian³ liah⁴i² a⁴sag⁴ Pa³² i²conh²ˉ³ liah⁴, a³reunh⁴ˉ¹ a³hnio⁴ˉ¹, con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ quieh¹i³. 16 Quie¹ meih³i² la⁴jeg³⁴ ma²jyi³ quieh¹i³ hleh²i³ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, jian³ tieh³² co⁴meih³ jau²³ i⁴jeuh⁴³ i⁴li⁴ŋang⁴i³; i² a³sa⁴ñi³ jian³ a³sa⁴tionh² tia⁴ liah⁴, júanh²i³ i⁴seg³⁴ jau²³ jon³ liah⁴i² júan³i³ i²ti²sag² seg³⁴, júan³i³ la⁴ne³ i⁴si⁵hain⁴i³ tionh² húan⁴.
17 I² la⁴ne³ jon³ tionh²ˉ³, si³reunh³ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, quie¹ ma³ñih¹ˉ³ liah⁴ma²jia⁴³, jianh³ˉ³ júan² hnei³ i²con²³ a³hlangh² tionh², canh⁴a² sa⁴ma⁵co³i³ hnei³ jau²ta³jau²³, jian³ li⁴tianh⁵ˉ³ i⁴tionh²ˉ³ tia⁴. 18 Jian³ eu⁴³a² re³ ua²yi⁴cúanh³ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴cmh⁴³ˉ³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹ A³lie³ jnia¹, jian³ i⁴li⁴ñih¹ˉ³ re³ conh⁴ tei⁴³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³. ¡Ua²lei⁴ i⁴júanh⁴³ hei⁴i³ tieh²la³ jian³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ liah⁴! La⁴ne³pa².