2
Jan³ a²hlie⁴ tsein³⁴ quian¹ Jesucristo
I² la⁴ne³ jon³ ne⁵, hnei³ a³jon³⁴ˉ⁴, huanh⁴³ˉ³ júan² hnei³ con⁴juah⁴ i⁴ma⁵ho³² Cristo Jesús. Jian³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴naih³ˉ³ i⁴a⁴hleh³ˉ⁴ ta⁵nei² jeun⁴³ a³ti²tei⁴³ nei², quian³² hnei³ a³ñih³ a³ni²taih⁴³ tionh² i⁴ne³ a³lei⁴ li⁴heh³ a³sang²³.
Jian³ hnei³ liah⁴, ma⁴hyon²³ hnei³ hoh⁴³ i⁴canh³ˉ³ ma²eu⁴³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ a²hlie⁴ tsein³⁴ quian¹ Jesucristo. Quie¹ i¹jan³ a²hlie⁴ a³júan³ hnai³, sa⁴tian²³i³ i⁴júan³i³ ta¹ quieh¹ chie³ta²chie³, a⁵sia³, quie¹ hniah³ júan³⁴i³ liah⁴ teg³ tsei⁴³ jeu³²i³ a³a⁴te⁴ quieh¹i³ i⁴lang⁴³i³ hlie⁴. Jian³ la⁴ne³pa² a³hain⁴ a³co³ liah⁴, sa⁴li⁴laih⁴i³ con³ i⁴tsei³⁴ jnia⁴ juah⁴ne³ sa⁴co³⁴i³ la⁴conh⁴ ra³cúa²³. Conh⁴liah⁴ a³júan³ ta¹ i²nau³ ta⁵la⁴ i²jaih³i³ i⁴lo²³ quieh¹, co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² hniah³ júan³⁴i³ ta¹. Júan² hnei³ co³hei²tsei³ i⁴a⁴juah³ˉ⁴ ne³, i² Se³ño²³pa² ma⁵ho³² hnei³ i⁴li⁴ŋangh⁴ˉ³ la⁴jeg³⁴.
Tyon¹ hnei³ hoh⁴³ Jesucristo, a³a⁴lang³⁴ jeun³ re¹ Da³vei²³, a³hain⁴ a³a⁴hyon²³ jen² a³jaun². La⁴ne³pa² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ hleh³ˉ⁴. Jian³ nei² jau²³ ne³pa² can³⁴ˉ⁴ hlion⁴ ma²eu⁴³ i⁴si²hñi⁴³ˉ⁴ ni⁴ñi²³ i⁴lang⁴³ˉ⁴ la⁴jan³ a³ren³ chie³²; i² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁵sia³ si¹quinh⁵. 10 I⁴jon³pa² cúah⁵ˉ⁵ tsei³⁴ la⁴jeg³⁴ ma²eu⁴³ nei² quieh¹ la⁴jang³⁴ a³quianh² quian¹ Jon⁴dai¹, canh⁴a² lion⁴i³ con⁴juah⁴ i⁴tionh²i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ Jesucristo, jian³ hyieh⁴i³ joh¹ quieh¹i³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³.
11 Quie¹ ni²tei⁴³ jau²³ la³ i⁴ra³juah⁴:
Juah⁴ne³ jaun²ˉ¹ jie³i³ jnia¹, jon³ li⁴sian³ˉ¹ jie³i³ jnia¹ liah⁴;
12 juah⁴ne³ le⁴ˉ¹ ma²eu⁴³, jon³ júan³²ˉ¹ heih⁴³ jie³i³ jnia¹ liah⁴.
I² juah⁴ne³ júan³²ˉ¹ i⁴sa⁴cm⁴³i³ jnia¹, jon³ juah⁴i³ i⁴sa⁴cu²³i³ jnia¹ liah⁴.
13 Jian³ juah⁴ne³ sa⁴ni²tain⁴³ˉ¹ i²con²³i³, i² hei⁴i³, liah⁴ma³ma³tei⁵ jon³ pi²³i³ jau²³ quieh¹,
quie¹ sa⁴li⁴jlian³⁴i³ liah⁴ lang⁴³i³ hña³.
Jan³ a³re³ júan³ ta¹
14 Tyon¹ hnei³ tsei⁴³i³ i⁴la³ tionh², jian³ júan² hnei³ heih⁴³ i²con²³i³ ta⁵nei² Se³ño²³ i⁴sa⁴hniah³ si⁵tang⁴i³ nei² quieh¹ jau²³; quie¹ i¹con³ sa⁴tei⁴³ ta¹ i⁴jang²³i³ ne³, quie¹ ta⁵hlianh⁴pa² a³ti²nau³ tionh². 15 Júan² hnei³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ i⁴ma²jniah³²ˉ³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹ i⁴langh⁴³ˉ³ jan³ a³re³ júan³ ta¹ a³ni²taih⁴³, a³sa⁴sia³ liah⁴ li⁴hyeih¹, a³re³ hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ni²tei⁴³. 16 Jian³ a⁵nau³ hnei³ jau²³ quieh¹ m⁵cu³ i⁴sa⁴quein⁴³, quie¹ la⁴jang³⁴ a³quian³ jau²³ ne³, tsei³⁴sa² hlagh³² júan³i³ con⁴ conh⁴. 17 Jian³ jau²³ i⁴he²³i³ leg⁴³ la⁴con³ chie² pain⁴ i⁴ta³ton³² he³² chie³ i⁴si³cúan³ la⁴tan² jan³i³. La⁴ne³ lang⁴³ Himeneo jian²³ Fileto, 18 a³ma³ua⁵hag⁴³ jeu³ quieh¹ jau²³ ni²tei⁴³, quieh¹ juah⁴i³ ma³ua⁴jeu³²pa² i⁴hyon²³ chie³, jian³ ma³hlianh⁴i³ ca³chion²³ nei² quieh¹ liah⁴ma²ti²hain⁴i³. 19 I² ta³jmh¹ a²hnei⁴³ i⁴a⁴seih³ Jon⁴dai¹ ne⁵, si²seih⁴³ tia⁴ i²ra³ton³ jau²³ ra³juah⁴: “Cm²³ Se³ño²³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹”; jian³ ra³juah⁴ liah⁴: “La⁴jang³⁴ a³hleh² i⁴lang⁴³ Cristo Se³ño²³ quian¹, hniah³ quein³⁴i³ ta⁵co⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³².”
20 Júan³²ˉ¹, con³ jauh³² júah³, a⁵sia³ tieh³² juah⁴ i⁴leg⁴³ jmah³ o¹cau³²nie¹ jian³ o⁴ o¹cau³² tie³, quie¹ tieh³² i⁴leg⁴³ a²hma³ jian³ i⁴leg⁴³ o¹cuah³²nie³²; ca³chie³² júan³ ta¹ i⁴tyein² tsei³⁴, jian³ ca³chie³² júan³ ta¹ co⁴tion³. 21 I² la⁴ne³ jon³ juah⁴ne³ quein²³ jan³ ta⁵co⁴³ jau²³ ne³, jon³ lain⁴i³ jan³ a³júan³ ta¹ tsei³⁴, jian³ i⁴cúanh¹i³, a³tei⁴³ ta¹ i²con²³ Se³ño²³, jian³ a³sainh⁴³ re³ i⁴júan³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴.
22 Jian³ co³jo³² tya² hnei³ i⁴hnie³⁴ he³² si³maih², júan² hnei³ jmah³ i⁴tsei³⁴, i⁴hainh⁴ˉ³, jian³ i⁴hnoh⁴³ˉ³ jian³ i⁴sianh³ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³; júan² hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ jianh²ˉ³ la⁴jang³⁴ a³cag⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹, a³teh² Se³ño²³. 23 Jian³ a⁵ro³ hnei³ jeu³ jau²³ can³ tsei⁴³ i⁴sa⁴tei⁴³ ta¹ i⁴jang²³i³, quie¹ ñih¹ˉ³ i⁴ra³hag³² hnai³qui³ nei² ne³. 24 Quie¹ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Se³ño²³, sa⁴hniah³ jang⁴³i³; a⁵sia³, quie¹ hniah³ ma⁵jnia³i³ i⁴hnio³⁴i³ la⁴jang³⁴, jian³ i⁴he³⁴i³ re³, jian³ i⁴júanh³ tsei⁴³i³, 25 i⁴sa⁴so³⁴ tsei⁴³i³ i⁴hlenh⁵i³ a³hieh¹, sa¹ li⁴júan³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴sag⁴ co³hei²tsei³ quieh¹i³ tionh², canh⁴a² li⁴ñi³i³ jau²³ ni²tei⁴³, 26 jian³ canh⁴a² li⁴lion⁴i³ i²con²³ a³sa⁴tsein³⁴ a³a⁴sonh³ quieh¹i³ i⁴júan³⁴i³ tionh² jmah³ liah⁴ hnie³⁴ hei⁴i³.