14
Pa³² jian²³ Be²³ tionh² jeu³ Iconio
Jian³ jeu³ Iconio jon³ liah⁴, a⁴han⁵i³ cuah³ judío co⁴chia³, i²a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴co³ naih⁵, i⁴jon³ jeun⁴³ judío ra⁵hain⁴, jian³ chie³ griego liah⁴. I² judío a³sa⁴hain⁴ hain⁴ tionh² ne⁵, a⁴jaih³i³ chie³ sang²³ i⁴a⁴cúah³i³ co³hei²tsei³ hlagh³², i⁴hion²³i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹. I⁴jon³ a⁴jian⁴i³ i²jon³ tionh² úa⁴ meih³, a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³i³, i⁴hain³² tsei⁴³i³ i²con²³ Se³ño²³, a³ma⁴jnia³ i⁴chie⁴³ jau²³ quieh¹ nei² quieh¹ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³, i⁴a⁴júan⁴i³ i⁴lei⁴ hlion⁴ ua³júah² co³ jnia⁴ con⁴juah⁴ hei⁴i³ tionh². I² chie³ a³tionh² jeu³ jon³ ne⁵, tionh²i³ ma⁵quein²³ co³hei²tsei³, ca³chion²³ tionh² jo³² quieh¹ judío, jian³ ca³chion²³ tionh² jo³² quieh¹ chie³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo. I² jon³ ra⁴hang³² judío jian²³ chie³ sang²³, jian³ si³ta¹ quian¹i³ liah⁴, hnie³⁴i³ júanh¹i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ i⁴quinh⁵i³ m⁴caun². I² hei⁴i³ ne⁵, con³ma²ra⁵ñi³i³, jon³ a⁴cm⁴i³ ta⁵jeu³ Listra jian³ jeu³ Derbe, i⁴nie⁴³ húa³⁴ Licaonia, jian³ la⁴tan² hloh³² jon³; jon³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²jon³.
A⁴quinh⁴³i³ Pa³² m⁴caun² je¹jeu³ Listra
I² jon³ ne⁵, jeu³ Listra jon³, ma²ua²cua⁴³ jan³ a³ñih³ a³si¹jeu⁴ a³leg⁴³ tag³², a³lo³ liah⁴ma²ra⁵sian³, jian³ i¹conh⁴ sa⁴ma³a⁴ŋeng⁴i³. Jon³ a⁴nau⁴i³ jau²³ i⁴hleh² Pa³², jon³ a⁴je³ Pa³² quieh¹i³ tia⁴, jian³ ra⁵laih²i³ i⁴hain⁴ a³hain⁴ hlion⁴ i⁴li⁴huan⁴ quieh¹i³. 10 Jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―¡Ra⁴hang³² hnei³, o³chie⁴³ seih⁴ ma³tagh¹!
I² con³ma²a⁴no³i³, con³ a⁴la³ a⁴hang⁴i³ jian³ a⁴ŋeng⁴i³. 11 I² con³ma²a⁴je³⁴ a³jeu³ i⁴a⁴júan⁴ Pa³² jon³, jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴ jeu³ jau²jm⁴³ licaónico quieh¹i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¡Jeh³², ma³a⁴jyon²³ neih³² a³jnia⁴ liah⁴i² jnia⁴ chie³ i²con²³ˉ¹!
12 I² Be²³ a⁴teh³i³ neih³² Júpiter, jian³ Pa³² a⁴teh³i³ neih³² Mercurio, quie¹ ta⁵la⁴ hei⁴i³ hlion⁴ jau²³ hleh²i³. 13 I² m³chie³ quian¹ neih³² Júpiter hain⁴, a³seih⁴³ cuah³ quieh¹ conh⁴ a⁴hei³⁴i³ je¹jeu³, jian³i³ a²cua³²jeu²³ tieh³² a²sag³ leg⁴³ o¹lei²³ ma³lau² la⁴teg⁴ o²hnei³² si²jneng³ jeu³ jon³, i⁴hnie³⁴i³ jang³⁴i³ jah⁴ i²con²³i³ jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ tionh². 14 I² con³ma²ra⁵ñi³ Pa³² jian²³ Be²³, a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo hain⁴, jon³ a⁴cag³⁴i³ a²cúan³ tionh², a⁴han⁵i³ jen² a³jeu³ jeu³ra³tyi⁴, a⁴hleh⁴i³ tia⁴, 15 a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ tionh²ˉ³ a³jeu³, ¿henh⁴le³⁴ la⁴ne³ ti²júanh³ˉ³ tionh²ˉ³? Chie³ lia⁴ hnei³pa² jnie³², saih⁵ jnie³² hnei³ tieh²la³ i⁴teih³²ˉ³ i⁴hlagh³² ne³, ua²li⁴canh²ˉ³ jeu³ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³sian³, a³hain⁴ a³a⁴júan⁴ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴, jm³ñih¹, jian³ la⁴jang³⁴ jian³ la⁴jeg³⁴ liah⁴. 16 Jian³ liah⁴ma²jm² ma³ya⁴jo³⁴, a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jeu³ a⁴ŋeng⁴ la⁴jang³⁴ chie³ liah⁴ hyon³ tsei⁴³ tionh², 17 jian³ ua²liah⁴a² ma²tionh²i³ la⁴ne³, ton³²nie⁴³ ma⁴jnia³ Jon⁴dai¹ liah⁴ lang⁴³i³; quie¹ a⁴júan⁴i³ i⁴tsei³⁴ i²con²³ˉ¹, a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴tah⁴ o¹jm⁴³, jian³ jain³ i⁴a⁴lo³, la⁴ne³ a⁴gueh⁴i³ jnia¹ jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴si³hyonh³ˉ¹ liah⁴.
18 I² ua²liah⁴a² a⁴hleh⁴i³ jau²³ ne³ tionh², la⁴ton³² a⁴cagh¹i³ jm² i²con²³ chie³ jeun⁴³ hain⁴ tionh² i⁴sa⁴a⁴jang⁴i³ jah⁴ i⁴ma²ma⁵co⁴³i³.
19 I² jon³ a⁵han² meih³ chie³ judío, a³sian³ jeu³ Antioquía, jian³ jeu³ Iconio, a³a⁴hlenh⁴³ a³jeu³ liah⁴i² a⁴lang³⁴i³ ca³; i² con³ma²a⁴quinh⁴³i³ Pa³² m⁴caun² tionh², ma²jon³ ma⁴cmh³i³ la⁴teg⁴ coh⁵ je¹jeu³, lain⁴i³ a⁴jaun³⁴pa². 20 I² con³ma²a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ co⁴la⁴langh⁵i³, jon³ a⁴no³i³, a⁴hei³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ ta⁵je¹jeu³; i² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵jeu³ Derbe jian²³ Be²³.
21 Jian³ con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jeu³ Derbe jon³, jian³ ta² jeun⁴³ a⁴can³⁴ jeu³ quieh¹ Jon⁴dai¹; i² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ ŋo³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ jeu³ Listra, jian³ jeu³ Iconio, jian³ jeu³ Antioquía liah⁴. 22 Jian³ a⁴ma⁴huanh³i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, a⁴hlenh⁴³i³ i⁴tionh²i³ liah⁴ma³tionh²i³ jon³ i⁴hain⁴i³ re³, jian³ a⁴sagh⁴³i³:
―Ton³²nie⁴³ hniah³ le³²ˉ¹ hlion⁴ ma²eu⁴³ ñeih³² i⁴han⁵ˉ¹ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
23 Jian³ a⁴quianh⁴³i³ a³can³⁴ ma³tyi² quian¹ cuah³ conh⁴ con³ jeu³; i² con³ma²a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴a⁴júan⁴i³ he², jon³ a⁴ron⁴³i³ joh⁴³ cúa³ Se³ño²³, a³hain⁴ a³ra⁵hain⁴i³ i²con²³.
A⁴tyanh³i³ jeu³ Antioquía nie⁴³ húa³⁴ Siria
24 Jian³ con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ ua⁴jeun³²i³ húa³⁴ Pisidia, a⁴tyie³⁴i³ húa³⁴ Panfilia. 25 Jian³ con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jeu³ Perge, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵jeu³ Atalia, 26 i²a⁴can³⁴i³ a²úan⁴³ i⁴ŋah³i³ jeu³ Antioquía, i²a⁴tonh³ cuah³ quieh¹i³ tionh² joh⁴³ cúa³ Jon⁴dai¹ a³ma⁵ho³² quieh¹i³, nei² quieh¹ ta¹ i⁴ma³ma⁴tei⁵i³ tieh²la³. 27 I² con³ma²a⁴tyanh³i³ tionh², jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ cuah³, i² jon³ a⁴tya⁴i³ jau²³ la⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ hei⁴i³ tionh², jian³ liah⁴ a⁴nia³⁴ Jon⁴dai¹ jeu³ i⁴a⁴hain³⁴ chie³ sang²³ jau²³ quieh¹i³. 28 Jon³ a⁴jian⁴i³ úa⁴ tionh² jian²³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ jeu³ ne³.