21
Ŋo³⁴ Pa³² ta⁵ Jerusalén
I² con³ma²a⁴tyon⁴ jnie³² jie³ jnie³² a³hain⁴ tionh², jon³ ŋo³⁴ jnie³² jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³ o³chie⁴³ nie⁴³ o⁵tyieh⁴³ Cos; jian³ con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ ŋo³⁴ jnie³² jeu³ Rodas; i² con³ma²a⁴húa³ jnie³² i²jon³, jon³ ŋo³⁴ jnie³² jeu³ Pátara. I² jon³ a⁴chianh³² jnie³² con³ a²úan⁴³ i⁴chieh³ ta⁵húa³⁴ Fenicia, jon³ a⁴hei² jnie³² joh⁴³ jon³, ŋo³⁴ jnie³². I² con³ma²tieh² jnie³² jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³, jon³ a⁴nie³⁴ o⁵tyieh⁴³ Chipre jo³² ta⁵quegh³ i⁴ŋo³⁴ jnie³² húa³⁴ Siria. I² quieh¹ i⁴hniah³ húa³⁴i³ lie²³ tieh³² joh⁴³ a²úan⁴³ jeu³ Tiro, jon³ a⁴tyie³⁴ jnie³² i²jon³. I² a⁴jainh³ jnie³² chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² i²jon³, i⁴jon³ a⁴jian² jnie³² quie³⁴ jm²; i² hei⁴i³ tionh² a⁴sagh⁴³i³ Pa³² con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴hniah³ chie³⁴i³ Jerusalén. I² con³ma²ua⁴jeu³² sa³ma² jon³, jon³ a⁴húa³ jnie³² je¹jeu³ jon³, jian³ ma⁴reunh¹ jnie³² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² liah⁴ma³jian²³ i³cúa³i³ jian³ jon⁴³segh³²i³ la⁴teg⁴ quien¹i²jm¹; i²jon³ a⁴si⁴jnei³² jnie³², a⁴mh³² jnie³² Jon⁴dai¹. Jian³ ma²jon³ a⁴rag⁴i³ jnie³² a³jan³ jan³ i⁴a⁴hag²³i³ jau²³, ma²jon³ a⁴hei² jnie³² joh⁴³ a²úan⁴³, ma²jon³ a²ma⁴ ŋah³i³ tionh² jauh³² quieh¹.
Jon³ ŋo³⁴ jnie³² jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³ jeu³ nei² jm³ñih¹ liah⁴i² a⁴tyie³⁴ jnie³² jeu³ Tolemaida i²a⁴toh⁴ i⁴tieh² jnie³² jeu³, i⁴a⁴húa³ jnie³² jeu³ Tiro; i² con³ma²ni²nia³² jnie³² si³reunh⁴ˉ¹ a³tionh² i²jon³, jon³ a⁴jian² jnie³² jie³i³ jnie³² con³ nai⁴³. I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a⁴húa³ jnie³² jie³ jnie³² Pa³² jian³ la⁴jang³⁴ a³jie³ jnie³² liah⁴, ŋo³⁴ jnie³² ta⁵jeu³ Cesarea. Jon³ a⁴tyie³⁴ jnie³² jauh³² quieh¹ Lei³² a³lang⁴³ a³hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, a³ma²hein² jen² quion³⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² tionh², jon³ a⁴jian² jnie³² jauh³² quieh¹i³. Jian³ ma²sian³ quin⁴ si³m⁴ jon⁴³i³, jmah³ a³m⁴ si³yein³, a³hleh² jau²³ i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹. 10 I² con³ma²a⁴teg⁴ úa⁴ meih³ a⁴jian² jnie³² i²jon³, jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, a³sain³ Agabo a³sian³ húa³⁴ Judea. 11 I² con³ma²ni²je³²i³ jnie³², jon³ a⁴tang⁴i³ a²lo³ hñih² Pa³², a⁴hñei⁴i³ si¹tag³² jian³ si¹cúa³ hña³, a⁴juah⁴i³:
―La⁴ne³ hñi³⁴ judío a³tionh² Jerusalén quieh¹ a³quieh¹ a²lo³ la³ jian³ cúanh⁴³i³ joh⁴³ cúa³ chie³ sang²³, juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
12 I² con³ma²a⁴nai² jnie³² jau²³ jon³, jon³ a⁴mh³²i³ jnie³² jie³ jnie³² a³tionh² i²jon³ i⁴so⁵chie³⁴i³ Jerusalén. 13 I² a⁴juah⁴ Pa³² ne⁵:
―¿E⁴le³⁴ hoh⁵ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ júanh³ˉ³ i⁴chionh⁴ tsei³⁴ˉ⁴? Quie¹ sainh⁴³ re³pa² jnia⁴ i⁴jaun⁴ˉ⁴, a⁵jon⁴³ jmah³ i⁴hñi³⁴i³ jnia⁴ je¹jeu³ Jerusalén nei² quieh¹ Re¹ Jesús.
14 I¹ sa⁴a⁴ro⁴i³ jeu³ jau²³ quian⁴ jnie³², jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵a⁴hlenh³²i³ jnie³², quie¹ a⁴juah² jnie³²:
―Ua²lei⁴ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³i³.
15 I² coh⁵ jon³ ne⁵, con³ma²a⁴júan² jnie³² co³jian¹, jon³ ŋo³⁴ jnie³² Jerusalén. 16 Jian³ ua⁵han² co⁴meih³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³sian³ jeu³ Cesarea jie³ jnie³², jian³ je¹ jon³ jie³ jnie³² Mnasón a³sian³ o⁵tyieh⁴³ Chipre, a³lang⁴³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ ma³jon⁵ne³⁴, jian³ hniah³ si²jian² jnie³² jauh³² quieh¹i³.
A⁴sanh³i³ Pa³² cuah³júah²
17 Con³ma²a⁴tyie³⁴ jnie³² Jerusalén, jon³ a⁴hyei⁴³ jnie³² si³reunh⁴ˉ¹ i⁴si³hyonh³i³. 18 I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ ŋo³⁴ Pa³² jie³ jnie³² ua⁵nia³² jnie³² Jacobo, i²jon³ a⁴nia³² jnie³² la⁴jang³⁴ a³quian³ ma³tyi² quian¹ cuah³ a³ti²ŋangh³ tionh². 19 I² con³ma²a⁴cúa⁴ Pa³² dai¹ i²con²³ a³hain⁴ tionh², ma²jon³ a⁴tya⁴i³ jau²³ ma⁵con³ la⁴conh⁴ con³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ jen² a³sa⁴lang⁴³ judío con⁴juah⁴ ta¹ i⁴hei¹ joh⁴³ cúa³i³. 20 I² con³ma²a⁴nau⁴i³ tionh², jon³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³:
―Sa¹ chie⁴³ lia¹, goh³ quian³⁴ˉ⁴, i⁴ta⁵la⁵mai²³ judío ma³ra⁵hain⁴, jian³ la⁴jang³⁴ hain⁴ tyeih⁴³ lai²³ quieh¹ M³se²³. 21 Quie¹ ma³ra⁵ñi³i³ jau²³ nei² quianh³ˉ³ i⁴heh⁵ˉ³ la⁴jang³⁴ judío a³tionh² jen² chie³ sang²³ i⁴so⁵hniah³ ma⁵co⁴³i³ lai²³ quieh¹ M³se²³, i⁴jeuh⁵i³ hnei³ i⁴so⁵hniah³ gm⁴³ he³² jon⁴³segh³²i³ jian³ so⁵hie³⁴i³ liah⁴ tang²³ˉ¹. 22 ¿I² liah⁴ júan³²ˉ¹ ne⁵? Quie¹ leg⁴³ re³pa² ŋangh⁴³ la⁴jang³⁴ cuah³ tei⁴³i² ma³ra⁵ñi³i³ ma³cuanh²ˉ³. 23 I² la⁴ne³ ne⁵, hniah³ júanh²ˉ³ liah⁴ juah⁴ jnie³² ne³: Quie¹ tionh² quin⁴ chie³ jen²ˉ¹ la³ a³ma³a⁴cúa⁴ jau²³ ho³² i⁴hnie³⁴i³ ma⁴tei⁵i³. 24 Ua²tyie⁴i³ jianh²ˉ³ canh⁴a² júanh²ˉ³ i⁴so⁴heinh⁵ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ ma²hmah³²ˉ³ i⁴taih³i³ o¹tyi²i³, canh⁴a² la⁴jon³ li⁴chie⁴³ tsei⁴³ la⁴jang³⁴ nei² quianh³ˉ³ la⁴conh⁴ ti²ñi³i³ tionh² i⁴a⁵jon⁴³ la⁴jon³, quie¹ ŋengh³ˉ³ hei¹ jeu³ i⁴ma⁵teih³²ˉ³ lai²³. 25 I² nei² quieh¹ chie³ sang²³ a³ma³ra⁵hain⁴ ne⁵, a⁴sag² jnie³² i²con²³i³ i⁴sa⁴hniah³ hie³⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, con³ teun³⁴ i⁴la³pa², i⁴sa⁴hniah³ queuh⁴³i³ o¹ŋeu⁴³ cúah¹ quieh¹ nioh⁵, jian³ jm³yein⁴, jian³ o¹ŋeu⁴³ quieh¹ jah⁴ cuh²i³ lau², jian³ sa⁴hniah³ hlenh⁵i³ a³sa⁴lang⁴³ i³cúa³i³.
26 Jon³ ŋo³⁴ Pa³² jian²³ li⁵quin⁴ a³ñih³ hain⁴, i² con³ma²a⁴jnia³⁴, ta⁵ma³a⁴júan⁴i³ i⁴so⁴heinh⁵i³ tionh², jon³ a⁴hei³⁴ Pa³² cuah³júah² ua⁵júan⁴i³ jau²³ legh⁴ teg³⁴ jm² i⁴so⁴heinh⁵ a³hain⁴ tionh² jian³ legh⁴ li⁴si⁵jan³i³ jah⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹ con⁴jan³i³.
27 I² con³ma³o¹teg³⁴ quie³⁴ jm² i⁴a⁴tien⁴i³ jon³, jon³ a⁴je³⁴ co⁴meih³ judío a³sian³ húa³⁴ Asia, a⁴jen³i³ Pa³² cuah³júah², jon³ a⁴sion⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³jeu³, jian³ a⁴sanh³i³ Pa³², 28 a⁴hleh⁴i³ tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―¡Hnei³ tionh²ˉ³ chie³ Israel, ma⁴ho³² jnie³²! Jeh³², a³la³pa² chie³ hain⁴ a³heh² chie³ la⁴tan² m⁵cu³ i⁴ua³tsai³²i³ jnia¹, jian³ i⁴ua³tsei³²i³ lai²³ quian⁴ˉ¹ jian³ cuah³júah² la³; jian³ hlion⁴ pi¹, quie¹ a⁴ron⁴³i³ chie³ sang²³ cuah³júah² la³, ma³hliah⁴i³ i⁴hen² jauh³² la³.
29 Quie¹ a⁴jen³i³ Pa³² liah⁴ma²jia⁴³ je¹jeu³ jon³ jian²³ Trófimo a³sian³ jeu³ Efeso, a³hain⁴ a³ni²jan³ Pa³² cuah³júah², lain⁴i³.
30 I² la⁴ne³ ra⁴hang³² la⁴tan² je¹jeu³, jian³ a⁴ŋangh³ a³jeu³ ta¹tia⁴, a⁴sanh³i³ Pa³², a⁴ma⁴cmh³i³ la⁴teg⁴ coh⁵ cuah³, jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴jnai³⁴i³ la⁴jeg³⁴ o²hnei³². 31 Jian³ ma³a⁴teg⁴ i²ma²jŋangh³i³ tionh² i⁴a⁴tyie³⁴ jau²³ i²con²³ a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ i⁴ra⁴hang³² la⁴jang³⁴ a³tionh² Jerusalén. 32 Jon³ ŋo³⁴ a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ hain⁴ jian²³ jeun⁴³ a²hlie⁴ quian¹ jian³ i²co⁴hna³ jeu³² a²hlie⁴, ua⁵han²i³ ta¹tia⁴ i²con²³ a³hain⁴ tionh². I² con³ma²a⁴je³⁴ a³hain⁴ tionh² i⁴ua⁵han² jeun⁴³ a²hlie⁴ jian³ a⁴jen³i³ a³tyein², jon³ a⁴jian⁴i³ i⁴ma²pan²³i³ Pa³². 33 I² jon³ ne⁵, con³ma²a⁴tyie³⁴ a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, jon³ a⁴júan⁴i³ chion³² Pa³² jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴hñi³⁴i³ teun³⁴ a²ca³den²; ma²jon³ a⁴ŋangh³i³ a³hain⁴ tionh² hain³ chie³ hain⁴ jian³ henh⁴ a⁴júan⁴i³. 34 I² a³jeu³ ne⁵, ma⁵quein²³ ti²hleh²i³ tionh², jian³ i¹con³ sa⁴ra⁵ŋang⁴ a³tyein² hain⁴ nei² quieh¹ ti³jan²³ i⁴si³lei⁴, jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴te⁴³i³ Pa³² la⁴teg⁴ jauh³² quieh¹ a²hlie⁴. 35 I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ i²leg⁴³ jon¹ o²hnei³² jauh³² quieh¹ a²hlie⁴, jon³ a⁴te¹ a²hlie⁴ hain⁴ tionh² Pa³² jeu³ yeih³² nei² quieh¹ i⁴ti²con³ a³jeu³; 36 quie¹ la⁴jang³⁴ a³jeu³ ya¹han² coh⁵ ti²hleh² tia⁴, juah⁴i³:
―¡Ua²jaun⁴!
A⁴jainh³ Pa³² jm² quieh¹ ta⁵nei² a³jeu³
37 I² con³ma³o¹tanh⁴³i³ Pa³² ta⁵jauh³² quieh¹ a²hlie⁴, jon³ a⁴juah⁴ Pa³² i²con²³ a³tyein² jeu³² a²hlie⁴:
―¿O⁴ lei⁴ li⁴jeu¹ˉ⁴ hnei³ con³ jau²³?
I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴:
―¿O⁴ ŋangh⁴ˉ³ jau²³ griego ne⁵? 38 ¿O⁴ a⁵hei⁴³ hnei³ a³hain⁴ a³sian³ Egipto a³a⁴sie⁴ hnai³ jm² ma³ua⁴jeu³², jian³ a³a⁴húan³ jian²³ quin⁴ mai²³ chie³ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³, jmah³ a³júan³ hnai³ i²con²³ gobierno?
39 I² jon³ a⁴juah⁴ Pa³²:
―Lang⁴³ jnia⁴ chie³ judío a³sian³ jeu³ Tarso, con³ jeu³ quein⁴³ i⁴nie⁴³ húa³⁴ Cilicia; i² jon³ ne⁵, hno⁵ˉ⁵ cúah²ˉ³ jeu³ i⁴hlenh²ˉ⁵ a³jeu³.
40 I² con³ma²a⁴cúa⁴ a³tyein² hain⁴ jeu³, jon³ a⁴no³ Pa³² i⁴ra³ha¹ jon¹ jon³, jian³ a⁴júan⁴i³ lei³ jeu³ si¹cúa³ i²con²³ a³jeu³ i⁴han⁵i³ tai³². I² con³ma²a⁴han⁵i³ tai³² peih¹ tionh², jon³ a⁴hleh⁴ Pa³² jau²jm⁴³ hebreo, a⁴juah⁴i³: