2
Lon²ˉ¹ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹
Quie¹ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴sianh³ˉ³ tionh²ˉ³, ua²liah⁴a² ma²ti²jaunh²ˉ³ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴ma²júanh³ˉ³ jian³ chie³² i⁴ma²ta⁵canh¹ˉ³. Quie¹ ma²ŋengh³ˉ³ liah⁴i² si³hyonh³ m⁵cu³ liah⁴ma²jia⁴³, jian³ con⁴juah⁴ i⁴hnie³⁴ a³sa⁴tsein³⁴, a³júan³ heih⁴³ i²con²³ chie³ sa⁴naih¹. Ma²ŋeng²³ jnia¹ la⁴jag³⁴ˉ¹ jen² a³hain⁴ liah⁴ma²jia⁴³ i⁴júan²³ˉ¹ i⁴si³hyonh³ he³²ˉ¹, jian³ henh⁴ jia²³ tsei⁴³ˉ¹. Ma²lang⁴³ˉ¹ o³tan² chie³ a³hniah³ he³⁴ Jon⁴dai¹ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³, liah⁴i² hniah³ he³⁴i³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³sang²³. I² Jon⁴dai¹ ne⁵, ta² hlion⁴ joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³ˉ¹, jian³ ta² hlion⁴ ra⁵hnie³⁴i³ jnia¹. Ua²liah⁴a² ma²ti²jaun²ˉ¹ nei² quieh¹ chie³², a⁴júan⁴i³ i⁴sian³ˉ¹ co⁴chia³ jie³ˉ¹ Cristo. (I² la⁴jon³ ne⁵, con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹pa² ma³a⁴lonh⁴ˉ³ tionh²ˉ³.) Jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³ˉ¹ co⁴chia³ jie³ˉ¹ Cristo Jesús, jian³ i⁴a⁴hyie³²ˉ¹ jie³i³ jnia¹ ñi⁴jeu⁵. A⁴júan⁴i³ la⁴ne³ canh⁴a² jñeih³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ conh⁴ tei⁴³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³ˉ¹ hlion⁴ mai²³ con⁴juah⁴ Cristo Jesús. Quie¹ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³, ma³a⁴lonh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ i⁴ra⁵hainh⁴ˉ³, a⁵jon⁴³ i⁴a⁴tangh⁴ˉ³ húanh⁴ˉ³, quie¹ ta² a⁴hyanh³pa² hnei³ a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹. Jian³ a⁵jon⁴³ nei² quieh¹ i⁴a⁴júanh²ˉ³ hlion⁴ i⁴tsei³⁴, canh⁴a² i¹jan³ sa⁴li⁴júan³⁴ ron⁴. 10 Quie¹ lang⁴³ jnia¹ a³a⁴júan⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ Cristo Jesús, canh⁴a² júan³²ˉ¹ i⁴tsei³⁴, quie¹ la⁴ne³ ra⁵hnie³⁴i³ i⁴júan³²ˉ¹ liah⁴ma²ra⁴lie⁵.
A⁴júan⁴ Cristo i⁴lang⁴³ˉ¹ jan³ la⁴jag³⁴ˉ¹
11 I⁴jon³ hniah³ tyonh²ˉ³ hoh⁴³ i⁴sa⁴ma²langh⁴³ˉ³ sa¹jeun³ judío ma²jon³; i⁴jon³ hleh² judío, a³gm² he³² hain⁴, te²³i³ hnei³ a³sa⁴gm² he³² tionh². 12 Quie¹ ma²tionh²ˉ³ i⁴sa⁴jianh²ˉ³ Cristo ma²jon³, jian³ la⁴con³ i⁴tionh²ˉ³ i²gm⁴ i²con²³ a³jeu³ Israel, jian³ sa⁴ma²tainh⁴³ˉ³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴a⁴quie³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ jau²³ ho³²i³ i⁴a⁴cúa⁴i³ i²con²³ a³jeu³ quian¹. I¹con³ i⁴tsei³⁴ i⁴cúa³⁴ Jon⁴dai¹ sa⁴ma²haih¹ i⁴hyanh³ˉ³, jian³ sa⁴ma²jianh²ˉ³ Jon⁴dai¹ m⁵cu³ la³. 13 I² tieh²la³ ne⁵, con⁴juah⁴ jm³yein⁴ quieh¹ Cristo Jesús ma³tionh²ˉ³ hlonh² Jon⁴dai¹, hnei³ a³ma²tionh²ˉ³ i²gm⁴ liah⁴ma²jia⁴³. 14 Quie¹ hei⁴i³ a⁴júan⁴ i⁴tieh²ˉ¹ la⁴jag³⁴ˉ¹ tai³², quie¹ a⁴júanh³i³ con³ jeu³ pi²³i³ a³jeu³ judío jian³ a³sa⁴lang⁴³ judío, con⁴juah⁴ i⁴a⁴qui³⁴i³ hnai³ i⁴ma²sian³i³ i⁴leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ jneng²³ i⁴ma²seih⁴³ to⁵chieh³² i⁴ma²ni²hna³. 15 Quie¹ a⁴júan⁴i³ i⁴so⁵quein⁴³ lai²³ quieh¹ M³se²³ liah⁴ma³jian²³ la⁴jeg³⁴ sien³ quieh¹, con³ma²a⁴jaun³⁴i³. La⁴jon³ a⁴júan⁴ Cristo con⁴juah⁴ he³²i³ hña³, i⁴a⁴lang³⁴ jan³ chie³ hm²³ li⁵uan⁴ nai² hain⁴. I² la⁴ne³ a⁴júan⁴i³ i⁴tieh²ˉ¹ tai³². 16 Jian³ con⁴juah⁴ i⁴jaun²i³ ton³i³ crau¹ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴lang³⁴ˉ¹ jie³ˉ¹ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴lang⁴³ˉ¹ con³ he³² conh⁴ li⁵teun⁴ jeu³, quie¹ ma⁴tyan³i³ hnai³ i⁴ma²sian³ˉ¹.
17 Cuan³⁴ Cristo ua⁵hleh³i³ jau²³ tsei²³ hain³liah⁴ li⁴han⁵ chie³ tai³², i²conh² hnei³ a³ma²tionh² i²gm⁴ jian³ i²con²³ judío a³tionh² hloh³². 18 Jian³ con⁴juah⁴ hei⁴i³ jian³ con⁴juah⁴ con³ M⁴tyi⁴ jon³ li⁴tyie¹ˉ¹ la⁴jan³ a³jan³ jnia¹ i²con²³ Jon⁴dai¹ Jmai³, ua²hain³ˉ² judío jian³ o⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío. 19 I⁴jon³ a⁵sie⁴³ langh⁴³ˉ³ liah⁴i² lang⁴³ a³sian³ i²gm⁴ jian³ a⁵ga⁴ sian³ ta⁵seg³⁴, quie¹ la⁴con³ i⁴ma³tionh²ˉ³ con³ jeu³ liah⁴i² tionh² la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, jian³ i⁴ma³tionh²ˉ³ con³ jauh³² jianh²ˉ³ Jon⁴dai¹. 20 Jian³ la⁴ne³ jon³ langh⁴³ˉ³ la⁴con³ a²hnei⁴³; i² la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo jian³ a³hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ lang⁴³ ta³jmh¹ a²hnei⁴³ jon³, i² Cristo Jesús pa² lang⁴³ a²caun² tyein² o³tan² i²si²tyi¹ a²hnei⁴³. 21 Quie¹ con⁴juah⁴ hei⁴ pi²³i³ re³ ta³ron³² la⁴jeg³⁴ a²cuah³² i⁴so²³ a²hnei⁴³ i⁴lei⁴ con³ cuah³ hen² i²con²³ Se³ño²³. 22 I² la⁴ne³ jon³ langh⁴³ˉ³ jianh²ˉ³ i²co⁴hna³ chie³ hain⁴ tionh² la⁴con³ a²hnei⁴³ i⁴si³cúan³ jon³ i²cua⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹.