6
Nei² quieh¹ si³jon⁴³i³ jian³ a³júan³ quian¹ chie³
Hnei³ tionh²ˉ³, si³maih², hniah³ nauh²ˉ³ jau²³ quieh¹ naih⁴³sieh³ nei² quieh¹ i⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³ Se³ño²³, quie¹ la⁴ne³ tsei³⁴. Quie¹ leg⁴³ heih⁴³ co⁴ra⁴lie⁵ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ jau²³ ho³² i⁴ma²conh³²ˉ³ naih⁴³sieh³, canh⁴a² tsei³⁴ jm² li⁴renh³ˉ³ jian³ li⁴sianh³ˉ³ úa⁴ cuah³²húa³⁴ la³.
I² hnei³ tionh²ˉ³ a³langh⁴³ˉ³ jmai³, a⁵júan³ hnei³ i⁴m³tsainh² si³jonh³ˉ³, quie¹ hniah³ ma²cúanh²i³ hnei³, i⁴cúah⁵i³ hnei³ o³laih¹tsei³ jian³ i⁴hlenh⁴³i³ hnei³ nei² quieh¹ Se³ño²³.
Hnei³ tionh²ˉ³, a³júan³ quian¹ chie³, nai³ hnei³ jau²³ quieh¹ jeuh³²ˉ³ a³sian³ cuah³²húa³⁴ la³, i⁴canh⁴³i³ hnei³ jian³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ˉ³, la⁴jon³ liah⁴i² nauh³ˉ³ jau²³ quieh¹ Cristo.
Cúa² hnei³ cúah³tagh¹ i²con²³i³, a⁵jon⁴³ jmah³ ta⁵nei²i³ o⁴ canh⁴a² re³ noh²ˉ³, lainh⁴ˉ³, quie¹ hniah³ ma²conh³²i³ hnei³ jang³⁴ hoh⁴³, i⁴langh⁴³ˉ³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Cristo, i⁴júanh³ˉ³ i⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹. Quie¹ hniah³ cúah²ˉ³ cúah³tagh¹ i²con²³ jeuh³² i⁴hyon³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴i² ma⁵conh³²ˉ³ Se³ño²³, a⁵hei⁴³ a³ñih³. Quie¹ ma³ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴la⁴conh⁴ i⁴tsei³⁴ i⁴júan³ con⁴jan³, la⁴jon³ ma⁵hmah³² Se³ño²³ quieh¹i³, ua²hain³a² a³júan³ quian¹ chie³ jian³ o⁴ a³sa⁴júan³.
Hnei³ tionh²ˉ³, jeu³², re³ ma⁴jnia³² hnei³ i²con²³ a³júan³ quianh³ˉ³. Sa⁴hniah³ hlenh³²i³ hnei³ i⁴júanh¹i³ hnei³, quie¹ ñih¹ˉ³ i⁴cua⁴³ Se³ño²³ quianh³ˉ³ jianh²i³ hnei³ ñi⁴jeu⁵. Quie¹ i¹con³ ni²hna³ chie³ sa⁴sia³ i²con²³ hei⁴i³.
Hniah³ jainh³²ˉ¹ jm² con⁴juah⁴ i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹
10 Sia³ pi¹ jau²³ i⁴jeu¹ˉ⁴ hnei³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, i⁴hniah³ júanh²ˉ³ huanh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ Se³ño²³, con⁴juah⁴ ua³pei⁴ i⁴quian³i³. 11 Heu²³ hnei³ i⁴jainh²i³ jm² i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹, canh⁴a² re³ o³jian¹ la⁴teg⁴i² hnie³⁴ a³sa⁴tsein³⁴ júan³⁴ hlagh³² i⁴nei²³ tsei⁴³i³. 12 Quie¹ sa⁴si³tag⁴ˉ¹ jie³ˉ¹ chie³ a³lang⁴³ o¹ŋeu⁴³, quie¹ jie³ˉ¹ m⁴tyi⁴ hlagh³²pa² a³tionh² ta⁵yeih³² m⁵cu³ la³, a³ti²júan³ heih⁴³, a³ti²quian³ ua³pei⁴ i²con²³ a³tionh² nei² m⁵cu³ naih³ la³. 13 I² la⁴jon³ re³ sianh³ hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴jainh²i³ jm² i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹, canh⁴a² cangh³²ˉ³ jm² la⁴jeg³⁴ jm² hlagh³²; i² la⁴teg⁴i² ma³a⁴cangh³²ˉ³ jm², jon³ re³ sainh⁴³ˉ³. 14 Jon³ hniah³ noh²ˉ³ tia⁴ i⁴ya¹hñih²ˉ³ re³ jau²³ ni²tei⁴³, la⁴jan³ a²hlie⁴ a³hein² a²hmh³ i⁴leg⁴³ a²ñi²³ ni²tsei⁴³, i⁴júanh³ˉ³ i⁴tsei³⁴. 15 Jian³ hniah³ sainh⁴³ˉ³ re³ i⁴hleh²ˉ³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ hain³liah⁴ li⁴cua³⁴ chie³ tai³², liah⁴i² sainh⁴³ a²hlie⁴ re³ i⁴hei¹ a²lo³ si¹tag³². 16 I² conh⁴a² la⁴jeg³⁴, hniah³ jmah²ˉ³ i⁴hainh⁴ˉ³ i⁴leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ a²hma³ ni²legh³ i⁴lion³i³, canh⁴a² sa⁴ho³⁴ la⁴jeg³⁴ a²hma³úan³ i⁴ya¹ha¹ jyi³ loh⁴³ i⁴ton²³ a³sa⁴tsein³⁴. 17 Jian³ tienh³ hnei³ o¹cuah² ma³tyih³ liah⁴i² hei¹ ma³tyi² a²hlie⁴ i⁴lion³i³, i⁴leg⁴³ i⁴lionh⁴ˉ³, jian³ sianh³ hnei³ a²ñi²tag⁴ quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, i⁴leg⁴³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 18 Jian³ hniah³ mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ con⁴juah⁴ i⁴ma³ho³² M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, i⁴ti²sian³ hoh⁴³ˉ³ jian³ i⁴júanh³ hoh⁴³ˉ³ i⁴mh⁵ˉ³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹i³. 19 Jian³ hniah³ mh³²i³ hnei³ nei² quien⁴ˉ⁴ liah⁴, canh⁴a² cúa³⁴i³ jau²³ i⁴hleh¹ˉ⁴, jian³ canh⁴a² hleh¹ˉ⁴ sa⁴jieh⁴ tsei³⁴ˉ⁴ jau²³ i⁴ma²ni²hma². 20 Quie¹ nei² ne³pa² lang⁴³ˉ⁴ a³sain² quian¹ Cristo a³si²hein² ni⁴ñi²³. M² hnei³ canh⁴a² hleh¹ˉ⁴ jau²³ jon³ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei³⁴ˉ⁴ liah⁴i² hniah³ hleh¹ˉ⁴.
A⁴toh⁴ jau²³ i⁴ua⁵sag²
21 Jian³ hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴ sian³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ Tíquico a³reunh⁴ˉ¹ a³hno⁵ˉ⁵, a³si⁵júan⁴ jau²³, a³lang⁴³ a³cúa²³ cúa³tag³² a³ni²taih⁴³ i²con²³ Se³ño²³. 22 I⁴jon³ sain³⁴i³ jnia⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ nei² ne³, canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ liah⁴ sian³ jnie³², jian³ canh⁴a² li⁴júanh³i³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³.
23 Ua²júan⁴ Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ jian³ Re¹ Jesucristo i⁴tionh² la⁴jang³⁴ si³reunh⁴ˉ¹ hyon³ tsei⁴³, jian³ i⁴hnioh⁴ˉ³, jian³ i⁴hainh⁴ˉ³. 24 Ua²ma⁴ho³² Jon⁴dai¹ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³hnio⁴ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹ i⁴sa⁴teinh³ tsei⁴³i³. La⁴ne³pa².