4
Jesús jian³ a³m⁴ a³sian³ húa³⁴ Samaria
1-2 Jon³ ra⁵ñi³ chie³ fariseo tionh² i⁴jeun⁴³ chie³ ya¹han² coh⁵cah³² Jesús, jian³ sion⁴³i³ jm³ la⁴conh⁴a² Juan²³; ua²liah⁴a² sa⁴sion⁴³ Jesús chie³ jm³, chie³ quian¹ pi²³i³ sie⁴³; con³ma²ra⁵ñi³ Se³ño²³ jau²³ jon³, jon³ ua⁵hag⁴³i³ húa³⁴ Judea, ŋah³i³ ta⁵húa³⁴ Galilea.
Jian³ hniah³ ua⁵jeun³²i³ ton³²nie⁴³ húa³⁴ Samaria i⁴tyanh¹i³ jeu³ co²³. I² jon³ a⁴tyie³⁴i³ con³ jeu³ nie⁴³ húa³⁴ Samaria, jeu³ sain³ Sicar, hloh³² húa³⁴ i⁴a⁴cúa⁴ Ja³co²³ i²con²³ a³jon⁴³ a³sain³ Se¹. I²jon³ nie⁴³ con³ a²po²zo³, teh²i³ pozo quieh¹ Ja³co²³. I² Jesús ne⁵, a⁴húah⁴³i³ hein²i³ jeu³, jon³ a⁴cua⁴i³ ho³² a²po²zo³. Jian³ ma³a⁴teg⁴ la⁴conh⁴ yi⁵hyie³. I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³m⁴ a³sian³ húa³⁴ Samaria jon³ a³can³⁴ o¹jm³ pozo jon³, i² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³:
―Cúa² o¹jm³ lauh³²ˉ⁴.
I² chie³ quian¹i³ tionh² ne⁵, ma³ua⁵han²i³ ta⁵je¹jeu³ ñeih³² ma³ua⁵lia⁴³i³ i⁴queuh⁴³i³. I² jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴ a³sian³ Samaria hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ Jesús:
―¿E⁴le³⁴ hnei³ mh³ o¹jm³ i²con²³ jnia⁴, quie¹ judío pa² hnei³, jian³ a³sian³ Samaria pa² jnia⁴?
(Quie¹ sa⁴hnio⁴ judío jian²³ a³sian³ húa³⁴ Samaria tionh².) 10 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Juah⁴ne³ ma²ñih¹ hnei³ i⁴jon³ i⁴ta² cúa²³ Jon⁴dai¹, jian³ juah⁴ne³ ma²ñih¹ˉ³ hain³ jnia⁴ i⁴si²m³⁴ˉ⁴ o¹jm³, leg⁴³ re³pa² ma²mh²ˉ³ i²con²³ jnia⁴, jian³ ma²cúa¹ˉ⁴ o¹jm³ i⁴sian³.
11 I² jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴:
―Hnei³ a³don⁵, i¹ sa⁴quianh² hnei³ i⁴li⁴tainh³²ˉ³ o¹jm³, jian³ la³a² con³ jeuh³ hei¹ liah⁴. ¿I² jainh¹ ua²quianh³ˉ³ o¹jm³ i⁴sian³ jon³ ne⁵? 12 Quie¹ jmai³sie²³ jnie³², Ja³co²³ hain⁴, a⁴cúa⁴ a²po²zo³ la³ i²ma²hangh² hei⁴i³ jian³ si³jon⁴³i³ jian³ jah⁴ quian¹i³ liah⁴. ¿O⁴ júanh⁴³a² hnei³ la⁴conh⁴a² hei⁴i³ juah⁴ne³ la⁴jon³?
13 Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―La⁴jang³⁴ a³hangh² o¹jm³ la³ liah⁴ma³li⁴quein³ jon³pa² tsei⁴³i³; 14 i² la⁴jang³⁴ a³hangh³ o¹jm³ i⁴cúa¹ jnia⁴, sa⁴legh⁴ ua²ra⁵quein³ tsei⁴³i³. Jian³ o¹jm³ i⁴cúa¹ˉ⁴ jon³ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ i⁴hya²³ naih⁵ ni²tsei⁴³ chie³ i⁴cúa²³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³.
15 I² jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴ liah⁴:
―Hnei³ a³don⁵, cúa² o¹jm³ ne³ lauh³²ˉ⁴, canh⁴a² a⁵sie⁴³ li⁴queinh² tsei³⁴ˉ⁴, jian³ canh⁴a² a⁵sie⁴³ nia²³ˉ⁵ nia²húa³⁴ˉ⁴ o¹jm³ pozo la³.
16 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Cua³ ua⁴teh⁴³ i³cúah³, jon³ niah²ˉ³.
17 I² jon³ a⁴ŋangh³ a³m⁴, a⁴juah⁴i³:
―A⁵sian⁴³ i³cúa³⁴ˉ⁴ sian³.
I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴:
―I⁴chie⁴³pa² a⁴juah¹ hnei³, a⁵sian⁴³ i³cúah³ˉ³ sian³; 18 quie¹ hña⁴ a³ñih³ ma³a⁴teg⁴ ra⁵jianh²ˉ³, jian³ a³jianh²ˉ³ tieh²la³, a⁵hei⁴³ i³cúah³ˉ³. I⁴chie⁴³pa² jau²³ ne³ a⁴juah¹ˉ³.
19 Jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴ hain⁴:
―Hnei³ a³don⁵, lain³⁴ jnia⁴ i⁴langh⁴³ˉ³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹. 20 Quie¹ jmai³sie²³ jnie³² a³sian³ ya⁴jo³⁴, a⁴ma⁴con⁴³i³ Jon⁴dai¹ nei² mah⁴ la³; i² hnei³ tionh²ˉ³, judío, juah⁴ˉ³ i⁴la⁴teg⁴ Jerusalén pa² hniah³ si⁵han²i³, i²jon³ i²leg⁴³ i²ma³con⁴³i³ Jon⁴dai¹.
21 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Hnei³ a³m⁴, ua²li⁴hainh⁴ hnei³ jau²³ la³, quie¹ jia²³ jm² i⁴a⁵sie⁴³ hniah³ niah²ˉ³ nei² mah⁴ la³ i⁴ni²ma⁴conh³²ˉ³ Jon⁴dai¹ Jmai³ tionh²ˉ³, a⁵ga⁴ Jerusalén liah⁴. 22 Hnei³ tionh²ˉ³ sianh³ˉ³ i²la³, sa⁴ñih¹ˉ³ hain³ ma⁵conh³²ˉ³; i² jnie³² ne⁵, nia² jnie³² hain³ ma⁵con³² jnie³²; quie¹ con⁴juah⁴ judío pa² tionh² jia²³ i⁴lion⁴ chie³. 23 Quie¹ ja³⁴ jm² jian³ ma³cua²³ tieh²la³pa² i⁴la⁴jang³⁴ a³ma³co⁴³ i⁴chie⁴³, ma⁵con⁴³i³ Jon⁴dai¹ Jmai³ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ jian³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³. Quie¹ Jon⁴dai¹ Jmai³ hnah³ chie³ a³la⁴ne³ i⁴ma⁵co⁴³ quieh¹i³. 24 Quie¹ Jon⁴dai¹ lang⁴³i³ M⁴tyi⁴, jian³ la⁴jang³⁴ a³ma³co⁴³ quieh¹i³, hniah³ ma⁵con⁴³i³ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ jian³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³.
25 I² jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴ hain⁴:
―Yan³² jnia⁴ i⁴jia²³ Mesías ―jau²³ ne³ ra³juah⁴, A³lion³ Chie³ hain⁴―; jian³ tei⁴³i² cuan³⁴ hei⁴i³, he³⁴i³ la⁴jeg³⁴ i²con²³ˉ¹.
26 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴:
―Jnia⁴pa² a³hain⁴ si²hlenh⁵ˉ⁵ hnei³.
27 I² con³ a⁴la³ a⁴tyanh³ chie³ quian¹i³ tionh², jian³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³, quie¹ si²tya²³ Jesús jau²³ jian²³ jan³ a³m⁴. Jian³ i¹jan³ a³hain⁴ tionh² sa⁴a⁴juah⁴: “¿Henh⁴ pi¹ ma²ŋangh³ˉ³?”, jian³ o⁴ “¿Henh⁴ jau²³ ma²ti²tyah³ˉ³ tionh²ˉ³?” 28 I² a³m⁴ hain⁴, a⁴seih⁴i³ a²tsai³² quieh¹ i²jon³, jon³ ŋah³i³ ta⁵je¹jeu³, jian³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ a³tionh² i²jon³:
29 ―Nia³, ni³jen³² hnei³ tionh²ˉ³ jan³ chie³ a³a⁴sag⁴³ jnia⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴. ¿O⁴ a¹hei⁴ a³ma²jia²³ Ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, lainh⁴ˉ³?
30 I² jon³ a⁴húan³i³ je¹jeu³, ua⁵han²i³ i²sainh⁴³ Jesús. 31 I² ta¹la⁴ jon³ ti²hleh⁴³ chie³ quian¹ Jesús i⁴ti²sagh⁴³i³:
―Hnei³ A²teg²³, cauh⁴³ hnei³.
32 I² jon³ a⁴juah⁴ hei⁴i³:
―Sia³ con³ ma³⁴ quien⁴ˉ⁴ i⁴queuh³ˉ⁴ i⁴sa⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³.
33 I² jon³ a⁴júanh⁴ chie³ quian¹i³ la⁴can³ húan⁴ tionh²:
―¿O⁴ sian³ a³ma³li⁴ua⁵can³ i⁴queuh⁴³i³, lainh⁴ˉ³?
34 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Ma³⁴ quien⁴ˉ⁴ leg⁴³ i⁴ma²tei³²ˉ⁴ heih⁴³ quieh¹ a³a⁴sai⁴ jnia⁴, jian³ ma²tieh²ˉ⁵ ta¹ quieh¹i³. 35 I² hnei³ tionh²ˉ³ juah⁴: “Quin⁴ segh³ a²júah³ si³hain⁴³ i⁴lo³⁴ o¹m⁴”; i² jnia⁴ juah³: Jeh³², je¹ hnei³ i⁴jnia², ma³don³, ma³li⁴queih³i³. 36 Jian³ la⁴jang³⁴ a³júan³ ta¹ i⁴jaih²i³ o¹m⁴, hyei³i³ hmah¹ quieh¹; i² o¹m⁴ i⁴jaih²i³ i⁴lo²³ jon³, i⁴quieh¹ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, canh⁴a² lei⁴ si³hyonh³ a³jnei³ co⁴chia³ jian²³ a³jaih². 37 Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jau²³ jon³ i⁴ra³juah⁴ la⁴la³: “Jan³ a³jnei³ jian³ a³sang²³pa² jaih².” 38 Quie¹ sain¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴ua²jaih¹ˉ³ i²sa⁴a⁴jñih⁴ˉ³; quie¹ a³sang²³pa² a⁴jnei⁴, jian³ hnei³ re³ tangh³ˉ³ ta¹ quieh¹i³.
39 Jian³ jeun⁴³ chie³ samaritano a³sian³ jeu³ jon³ ra⁵hain⁴ i²con²³ Jesús con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴tya⁴ a³m⁴ hain⁴, i⁴a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh², juah⁴i³: “I⁴a⁴jñeih³ a³hain⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ma³a⁴júan³⁴ jnia⁴.” 40 I² con³ma²a⁴tyie³⁴ a³hain⁴ tionh² i²con²³ Jesús, jon³ a⁴m⁴i³ i²con²³ Jesús i⁴jian³⁴i³ jen²i³ tionh². I² jon³ a⁴jian⁴ Jesús to⁴jm⁵ i²jon³, 41 jian³ jeun⁴³i³ tionh² ra⁵hain⁴, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ quieh¹ hña³i³. 42 I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³m⁴ hain⁴:
―A⁵jon⁴³ con⁴juah⁴ jmah³ jau²³ i⁴a⁴tyah²ˉ³, ra⁵hain⁴ jnie³², quie¹ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴nai² jnie³² húan⁴ jnie³² i²con²³i³ liah⁴; jian³ nia² jnie³² i⁴chie⁴³ lang⁴³ a³hain⁴ Cristo, a³hain⁴ A³ya⁴lion³² m⁵cu³.
A⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³jon⁴³ jan³ a³tyein² quian¹ re¹
43 Liah⁴ma³jo³⁴ ua⁵hag⁴³ Jesús húa³⁴ Samaria, jon³ a⁴hei³⁴i³ jeu³, ŋah³i³ húa³⁴ Galilea. 44 Quie¹ a⁴juah⁴ Jesús hña³ liah⁴ i⁴sa⁴ron⁴³i³ jeu³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ jeu³ co²³i³. 45 I² con³ma²a⁴tyanh³i³ húa³⁴ Galilea, ta² re³ a⁴hyei⁴³ a³sian³ i²jon³ quieh¹i³, quie¹ a⁴je³⁴ a³hain⁴ tionh² la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jesús con³ma²a⁴júan⁴i³ jm² tionh² jeu³ Jerusalén, jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto, quie¹ ni²han² a³hain⁴ tionh² jm² liah⁴.
46 Jian³ a⁴tyanh³ Jesús liah⁴ jeu³ Caná nie⁴³ húa³⁴ Galilea i²a⁴júanh³i³ o¹jm³ i⁴a⁴lag³⁴ o¹bein². Jian³ jeu³ Capernaum ma²sian³ jan³ tyein² quian¹ re¹, a³hain⁴ a³chieh¹ a³jon⁴³. 47 I² a³tyein² hain⁴, con³ma²ra⁵ñi³i³ i⁴a⁴tyanh³ Jesús húa³⁴ Galilea i⁴jonh³i³ húa³⁴ Judea, jon³ ni²jen³²i³ Jesús i⁴ni²mh²i³ i⁴chie³⁴i³ jauh³² quieh¹i³ i⁴si⁵júan⁴i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³jon⁴³i³, quie¹ ra³quian³i³ ma³o¹jaun⁴i³. 48 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Sa⁴legh⁴ ua²ra⁵hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ juah⁴ne³ sa⁴jeh²ˉ³ ua³júah² co³ jnia⁴.
49 Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ a³tyein² quian¹ re¹ hain⁴:
―Hnei³ Se³ño²³, nia³ hnei³ ta¹tia⁴ naih⁵i² jaun⁴ a³jon³⁴ˉ⁴.
50 Jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Cuanh³ hnei³, quie¹ ma³a⁴jainh¹pa² tsei⁴³ a³jonh³ˉ³.
I² chie³ hain⁴ ra⁵hain⁴ jau²³ i⁴a⁴juah⁴ Jesús, jon³ ŋah³i³. 51 I² ta¹la⁴ ŋah³i³, jon³ ua⁵han² a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹i³ a⁵ma⁵jainh³²i³; i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ jeu³², a⁴juah⁴i³:
―Ma³a⁴lag³⁴ tsei⁴³ a³jonh³ˉ³.
52 I² jon³ a⁴ŋang⁴ hei⁴i³ hain³ o²ra³ a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³; i² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²:
―Tyie⁴ ni¹con³ ta⁵hlo⁴ a⁴qui³ tyei⁴.
53 Jon³ a⁴tagh³ tsei⁴³ jmai³i³ i⁴o²ra³ jon³ con³ma²a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: “Ma³a⁴jainh¹ tsei⁴³ a³jonh³ˉ³”; i² jon³ ra⁵hain⁴ a³hain⁴ jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quieh¹i³ i²con²³ Jesús.
54 I⁴la³pa² a²teg⁴ teun³⁴ ua³júah² i⁴a⁴júan⁴ Jesús, con³ma²a⁴tyanh³i³ húa³⁴ Galilea i⁴jonh³i³ húa³⁴ Judea.