6
Guenh⁴ Jesús hña⁴ mai²³ chie³
(Mt. 14.13‑21; Mr. 6.30‑44; Lc. 9.10‑17)
Con³ma²ua⁴jeu³² jon³, jon³ ŋo³⁴ Jesús ta⁵hŋoh³ jm³ñei³ Galilea i⁴teh²i³ jm³ñei³ Tiberias liah⁴. Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ si³han² coh⁵cah³²i³, quie¹ je²³i³ la⁴jeg³⁴ ua³júah² i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹. I² jon³ ŋo³⁴ Jesús con³ mah⁴, jian³ a⁴cua⁴i³ i²jon³ jian²³ chie³ quian¹. Jian³ ma³hloh³² jm² i⁴júan³ judío tionh², jm² i⁴a⁴lon⁴ jmai³sie²³i³ húa³⁴ Egipto. I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús, a⁴jen³i³ jeun⁴³ chie³ a³ja²³ hlonh²i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Lei³²:
―¿Jainh¹ si²lia³² jnia¹ i⁴queuh⁴³ la⁴jang³⁴ chie³ ne³ tionh²?
Quie¹ a⁴juah⁴ Jesús la⁴ne³ i⁴con²³i³ jau²chie⁴³ canh⁴a² hain³liah⁴ juah⁴ Lei³², quie¹ ma³ñi³ re³ pi²³i³ hain³liah⁴ júan³⁴i³. I² jon³ a⁴ŋangh³ Lei³²:
―Sa⁴teg³⁴ pi¹ teun³⁴ nia⁴lo⁴ o¹cau³² denario a²hei⁴³ñih¹ i⁴queuh⁴³i³ ma⁵ca³leuh² la⁴jang³⁴i³.
Jon³ a⁴juah⁴ Dre¹, chie³ i²jan³ quian¹ Jesús, a³reunh¹ Si²úan¹ Pe³², a⁴sagh⁴³i³ Jesús:
―I²la³ sainh⁴³ jan³ a³peih¹ ñih³ a³quian³ hña⁴ a²hei⁴³ñih¹ i⁴leg⁴³ cebada jian³ on³⁴ jon⁴³júa³²; jeh³², ¿liah⁴ li⁴teg³⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴?
10 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Saih³² hnei³ la⁴jang³⁴ chie³ ua²cua⁴i³.
Jian³ jmah³ o¹ñei³ peih¹ leg⁴³ i²jon³; i² jon³ a⁴cua⁴ la⁴conh⁴ hña⁴ mai²³ a³ñih³. 11 Jian³ ma²jon³ a⁴tang⁴ Jesús a²hei⁴³ñih¹ jon³, i² con³ma²a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴cúah³i³ chie³ quian¹, i² chie³ quian¹i³ a⁴tyieh⁵ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³ti²tionh² hain⁴. Jian³ la⁴jon³ a⁴júan⁴i³ jon⁴³júa³² hain⁴ liah⁴, a⁴cúah³i³ la⁴conh⁴ hnie³⁴i³ tionh². 12 I² con³ma²a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³ a⁴queuh³i³, i² jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹:
―Jaih¹ hnei³ o¹leuh² i⁴a⁴sion³⁴, canh⁴a² sa⁴si⁵hain⁴.
13 Jon³ a⁴jaih³i³ o¹leuh² jon³, jian³ a⁴canh³ quia⁵teun⁴ a²mh³ta²³ o¹leuh² li⁵hña⁴ a²hei⁴³ñih¹ cebada jon³ i⁴a⁴sion³⁴ i⁴a⁴queuh³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh². 14 I² chie³ hain⁴ tionh², con³ma²a⁴je³⁴i³ ua³júah² i⁴a⁴júan⁴ Jesús, jon³ a⁴juah⁴i³:
―I⁴chie⁴³ lang⁴³ a³ne³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ a³ma²jia²³ m⁵cu³ hain⁴.
15 I² Jesús ne⁵, ra⁵laih²i³ i⁴ma²te⁴³ chie³ quieh¹i³ ta⁵li⁴hnai³ i⁴si⁵lain⁴i³ re¹, jon³ a⁴tain³⁴i³ a³hain⁴ tionh², ŋo³⁴i³ hña³ teg⁴ nei² mah⁴.
Ŋeng²³ Jesús jeu³ nei² jm³
(Mt. 14.22‑27; Mr. 6.45‑52)
16 I² con³ma²ma³si³naih³, jon³ a⁴jyon²³ chie³ quian¹ Jesús la⁴teg⁴ jm³ñei³. 17 I² jon³ a⁴han⁵i³ con³ joh⁴³ a²úan⁴³, ua⁵han²i³ ta⁵hŋoh³, i⁴tyie¹i³ jeu³ Capernaum. Jian³ ta² ma³naih³; i² Jesús ne⁵, a⁵sia³ ma³jonh² jen²i³. 18 I² jon³ a⁴hag⁴ tyi⁴ tia⁴ nei² jm³ jon³, a⁴hlan³⁴ jm³. 19 I² con³ma²a⁴ŋeng⁴i³ la⁴conh⁴ teun³⁴ mai²³ ton⁴ ñi⁴ jian³ o⁴ hneng³ mai²³ ñi⁴, jon³ a⁴jen³i³ Jesús ya¹ŋeng²³ jeu³ nei² jm³ i²ja¹i³ hloh³² a²úan⁴³; jian³ ta² yi⁴hag³² tsei⁴³i³ tionh². 20 I² jon³ a⁴juah⁴ hei⁴i³:
―¡Jnia⁴pa² la³, a⁵júan³ hnei³ canh⁴³ tionh²ˉ³!
21 I² hei⁴i³ tionh², ta² si³hyonh³i³ a⁴hyein⁴³i³ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³, jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴tyie³⁴i³ i²ma²hnie³⁴i³ chie³⁴i³ jon³.
A⁴hnoh³ chie³ quieh¹ Jesús
22 I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ ra⁵laih² chie³ a³ma²a⁴jian⁴ ta⁵ca³jo³² jm³ñei³ hain⁴ tionh² i⁴ua⁵han² chie³ quian¹ Jesús húan⁴, jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³, i⁴con³ jon³ ma²ra³quia³, i⁴sa⁴jian²³i³ Jesús. 23 Ta¹la⁴ jon³ a⁴tyie³⁴ co⁴meih³ a²úan⁴³ seg³⁴ i⁴ja³⁴ ta⁵jeu³ Tiberias, i⁴a⁴tyie³⁴ hloh³² i²ma²a⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ ta⁵ma³a⁴cúa⁴ Se³ño²³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹. 24 I² con³ma²a⁴je³⁴ chie³ hain⁴ tionh² i⁴a⁵sie⁴³ si²sainh⁴³ Jesús i²jon³ jian³ a⁵ga⁴ chie³ quian¹i³ liah⁴, jon³ a⁴han⁵i³ la⁴jeg³⁴ a²úan⁴³ seg³⁴ jon³, ua⁵han²i³ ta⁵jeu³ Capernaum ua⁵hniah³i³ Jesús.
Lang⁴³ Jesús a²hei⁴³ñih¹ i⁴cúa²³ m⁵cu³
25 I² con³ma²a⁴chianh¹i³ Jesús jo³² ta⁵hŋoh³ jm³ñei³ jon³, jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―Hnei³ A²teg²³, ¿ma³legh⁴ cuanh³ˉ³ ta⁵la³?
26 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, ti²hnoh⁵ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³ quie¹ a⁴cauh⁴³ˉ³ liah⁴a² a⁴canh³ heinh¹ˉ³, a⁵jon⁴³ quieh¹ i⁴a⁴quienh³ hoh⁴³ˉ³ ua³júah² i⁴a⁴jeh¹ˉ³. 27 Jian³ sa⁴hniah³ hnoh²ˉ³ ma³⁴ i⁴tya³ ta¹tia⁴; ma³⁴ jon³pa² hniah³ hnoh²ˉ³ i⁴sa⁴tya³ jian³ i⁴cúa²³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, i⁴cúa³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴, quie¹ Jon⁴dai¹ Jmai³ ma³a⁴júan⁴ lei³ i⁴quian³ a³hain⁴ heih⁴³.
28 I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―¿Henh⁴ hniah³ júan² jnie³² i⁴ma²tei³² jnie³² heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹?
29 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―I⁴la³pa² hnie³⁴ Jon⁴dai¹ júanh²ˉ³, i⁴hniah³ li⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³ a³a⁴sain⁴i³.
30 I² jon³ a⁴ŋang⁴i³ liah⁴:
―¿Henh⁴ júanh²ˉ³ lei³, canh⁴a² niah¹ jnie³² jian³ li⁴hain⁴ jnie³² i²conh²ˉ³ liah⁴? ¿Henh⁴ júanh²ˉ³? 31 Quie¹ jmai³sie²³ jnie³² a⁴queuh³ maná i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jon³ liah⁴i² ra³sag² Ma²jyi³: “A⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ a²hei⁴³ñih¹ quieh¹ ñi⁴jeu⁵ a⁴queuh³i³.”
32 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a⁵hei⁴³ M³se²³ a⁴cúa⁴ a²hei⁴³ñih¹ i⁴ja³⁴ ñi⁴jeu⁵, quieh¹ Neih³ pe²³ˉ⁴ cúa²³ a²hei⁴³ñih¹ i⁴ja³⁴ ñi⁴jeu⁵ i⁴chie⁴³. 33 Quie¹ a²hei⁴³ñih¹ i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹ jon³ lang⁴³ a³hain⁴ a³ja²³ ñi⁴jeu⁵ jian³ júan³i³ i⁴sian³ a³tionh² m⁵cu³ la³.
34 I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²:
―Hnei³ Se³ño²³, cúa² hnei³ a²hei⁴³ñih¹ jon³ quian⁴ jnie³² la⁴jeg³⁴ nie⁴³.
35 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Jnia⁴pa² lang⁴³ a²hei⁴³ñih¹ i⁴cúa²³ m⁵cu³ quieh¹ chie³. A³hain⁴ a³jia²³ i²con²³ jnia⁴, sa⁴legh⁴ ua²ra⁵cúanh⁴³i³; jian³ a³hain⁴ a³hain⁴ i²con²³ jnia⁴, sa⁴legh⁴ ua²ra⁵quein³ tsei⁴³i³. 36 Jian³ liah⁴i² ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴, ua²liah⁴a² ti²jeh⁵ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³, sa⁴hainh⁴ˉ³. 37 La⁴jang³⁴ a³cúan⁴³ Neih³ˉ⁴, jia²³i³ i²con²³ jnia⁴; jian³ a³hain⁴ a³ja²³ i²con²³ jnia⁴, a⁵sia³ ton²³ˉ⁵ ta⁵co⁴³. 38 Quie¹ a⁵jon⁴³ i⁴jon³ a⁴nia³⁴ jnia⁴ ñi⁴jeu⁵ juah⁴ i⁴júan¹ˉ⁴ i⁴hno⁵ˉ⁵ húan⁵, quie¹ i⁴jon³pa² i⁴júan¹ˉ⁴ i⁴hnie³⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴. 39 Jian³ i⁴la³pa² heih⁴³ quieh¹ Neih³ˉ⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴, i⁴la⁴jang³⁴ a³cúan⁴³i³ i²con²³ˉ⁵, sa⁴si⁵hain⁴ i¹jan³, quie¹ hniah³ júan¹ˉ⁴ i⁴hyon⁴³i³ la⁴teg⁴ i²a⁴toh⁴ jm². 40 Jian³ i⁴la³pa² heih⁴³ quieh¹ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ liah⁴, i⁴la⁴jang³⁴ a³jen⁴³ A³jon⁴³i³ jian³ hain⁴i³ i²con²³i³, hyieh⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, jian³ júan¹ jnia⁴ i⁴hyon⁴³i³ la⁴teg⁴ i²a⁴toh⁴ jm².
41 I² judío tionh² ne⁵, a⁴si⁴hen⁴³i³ Jesús, quie¹ juah⁴i³: “Jnia⁴pa² lang⁴³ a²hei⁴³ñih¹ i⁴ja³⁴ ñi⁴jeu⁵.” 42 Jian³ a⁴júanh⁴i³ tionh²:
―¿O⁴ a⁵hei⁴³ Jesús a³jon⁴³ Se¹ hain⁴ ne³, lainh⁴ˉ³? Quie¹ cm⁴³ jnia¹ jmai³i³ jian³ sie²³i³ liah⁴. ¿I² liah⁴ cúan²³ juah⁴i³: “A⁴nia³⁴ jnia⁴ ñi⁴jeu⁵”?
43 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―A⁵si⁵he⁴³ jnia⁴ tionh²ˉ³. 44 I¹jan³ sa⁴li⁴jia²³ i²con²³ jnia⁴, a¹juah⁴ne³ sa⁴a⁴te⁴ Neih³ˉ⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴; jian³ júan³²ˉ⁴ i⁴hyon⁴³ a³hain⁴ la⁴teg⁴ i²a⁴toh⁴ jm². 45 Quie¹ ra³sag² ma²jyi³ quieh¹ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹: “Heh³ Jon⁴dai¹ la⁴jang³⁴.” I² la⁴ne³ la⁴jang³⁴ a³a⁴nau⁴ jau²³ quieh¹ Neih³ˉ⁴ jian³ ra⁵tang³i³ i²con²³i³, jia²³i³ i²con²³ jnia⁴.
46 ’A⁵jon⁴³ quie¹ i⁴sian³ a³ma³a⁴jen³ Neih³ˉ⁴; quie¹ a³hain⁴pa² a⁴je³, a³ja²³ i²con²³ Jon⁴dai¹pa². 47 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³hain⁴ i²con²³ jnia⁴, sia³ m⁵cu³ quieh¹i³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 48 Jnia⁴pa² lang⁴³ a²hei⁴³ñih¹ i⁴júan³ i⁴sian³ chie³. 49 Quie¹ naih⁴³sieh³ˉ³ tionh²ˉ³, a⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ maná i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jon³, jian³ a⁴chian³⁴ pi²³i³ tionh². 50 Quie¹ hleh³ˉ⁴ nei² quieh¹ a²hei⁴³ñih¹ i⁴ja³⁴ ñi⁴jeu⁵ jon³, canh⁴a² la⁴jang³⁴ a³queuh³ a²hei⁴³ñih¹ jon³, sa⁴jaun⁴i³. 51 Húan⁵pa² jnia⁴ lang⁴³ a²hei⁴³ñih¹ sian³ i⁴ja³⁴ ñi⁴jeu⁵; la⁴jang³⁴ a³queuh³ a²hei⁴³ñih¹ la³, sian³i³ sa⁴ton³ jm² jaun⁴i³. Jian³ a²hei⁴³ñih¹ i⁴cúa¹ˉ⁴ jon³ leg⁴³ he³⁴ˉ⁴ húan⁵, i⁴cúa¹ˉ⁴ canh⁴a² li⁴sian³ a³tionh² m⁵cu³ la³.
52 Jon³ a⁴jang²³ judío húan⁴ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿Liah⁴ cúan²³ li⁴cúa³⁴ a³ne³ he³² hña³ i⁴quih³²ˉ¹, lainh⁴ˉ³?
53 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a¹juah⁴ne³ sa⁴a⁴cauh⁴³ˉ³ he³² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴, jian³ juah⁴ne³ sa⁴a⁴hainh⁴ˉ³ jm³yein⁴ quieh¹i³, sa⁴li⁴sia³ m⁵cu³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³. 54 Quie¹ a³hain⁴ a³queuh³ he³⁴ˉ⁴ jian³ hangh²i³ jm³yein⁴ quien⁴ˉ⁴, sia³ m⁵cu³ quieh¹i³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³; jian³ júan³²ˉ⁴ i⁴hyon⁴³i³ i²a⁴toh⁴ jm². 55 Quie¹ he³⁴ jnia⁴pa² leg⁴³ con³ ma³⁴ i⁴chie⁴³, jian³ jm³yein⁴ quien⁴ jnia⁴pa² leg⁴³ con³ i⁴hangh²i³ i⁴chie⁴³ liah⁴. 56 Quie¹ a³hain⁴ a³queuh³ he³⁴ jnia⁴ jian³ hangh²i³ jm³yein⁴ quien⁴ˉ⁴, hein²i³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴, jian³ hein³² jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³ liah⁴. 57 Quie¹ la⁴jon³ liah⁴i² a⁴sai⁴ jnia⁴ Neih³ˉ⁴ a³sian³, jian³ sian³⁴ jnia⁴ con⁴juah⁴ hei⁴i³, jian³ la⁴ne³pa² liah⁴, a³hain⁴ a³queuh³ he³⁴ˉ⁴, li⁴sian³i³ con⁴juah⁴ jnia⁴. 58 I⁴ne³pa² a²hei⁴³ñih¹ ja³⁴ ñi⁴jeu⁵, a⁵jon⁴³ liah⁴ a²hei⁴³ñih¹ maná i⁴a⁴queuh³ naih⁴³sieh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ a⁴chian³⁴i³; quie¹ a³hain⁴ a³queuh³ a²hei⁴³ñih¹ la³, sian³i³ sa⁴ton³ jm² jaun⁴i³.
59 A⁴he⁴ Jesús jau²³ la³ cuah³ judío jeu³ Capernaum.
Jau²³ quieh¹ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³
60 I² con³ma²a⁴nau⁴ jeun⁴³ chie³ a³ya¹han² coh⁵cah³² Jesús, jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Ta² jeuh⁴³ nie⁴³ jau²³ i⁴hleh²i³ ne³. ¿Hain³ lei⁴ li⁴hyei³⁴?
61 Jon³ ra⁵laih² Jesús i⁴ti²he⁴³ chie³ quieh¹i³ nei² jon³, jon³ a⁴ŋang⁴i³:
―¿O⁴ hianh³² hnei³ jau²³ ne³? 62 Jeh³², ¿liah⁴a² li⁴lainh⁴ˉ³ juah⁴ne³ jenh³²ˉ³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ ŋah³i³ i²ma²cua⁴³i³ liah⁴ma²jia⁴³? 63 Quie¹ m⁴tyi⁴pa² cúa²³ m⁵cu³; i¹con³ a⁵sia³ ta¹ tei⁴³ he³²ˉ¹. Quie¹ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴ma³a⁴juah³ˉ⁴ ne³, leg⁴³ jmah³ i⁴tain⁴³ m⁴tyi⁴ jian³ i⁴cúa²³ m⁵cu³. 64 Jian³ sian³ pi¹ co⁴meih³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ a³sa⁴hain⁴.
Quie¹ ñi³ Jesús liah⁴ma²ra⁴lie⁵ hain³ hain⁴ sa⁴li⁴hain⁴, jian³ hain³ hain⁴ a³cúah⁴³ quieh¹i³. 65 I² jon³ a⁴juah⁴i³:
―I⁴jon³pa² a⁴juah³ˉ⁴ la⁴ne³, quie¹ i¹jan³ sa⁴li⁴jia²³ i²con²³ jnia⁴, juah⁴ne³ sa⁴a⁴te⁴ Neih³ˉ⁴.
66 Jian³ liah⁴ma²jm² jon³, jeun⁴³ a³ma²ya¹han² coh⁵cah³²i³, a⁴ton³⁴ quieh¹i³, a⁵sie⁴³ a⁴ŋeng⁴i³ jian²³i³. 67 I² jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³ quia⁵teun⁴ chie³ quian¹:
―¿O⁴ hnoh³ˉ³ jainh²ˉ³ mah² tionh²ˉ³ liah⁴?
68 I² jon³ a⁴ŋangh³ Si²úan¹ Pe³², a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿hain³ i²con²³ ma⁵li⁴chie² jnie³²? Quie¹ jau²³ quianh³ˉ³ leg⁴³ jau²³ quieh¹ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 69 Jian³ ma³ra⁵hain⁴ jnie³² jian³ nia² jnie³² i⁴langh⁴³ hnei³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ a³sian³.
70 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴:
―¿Sa¹ chie⁴³ a⁴quianh³²ˉ⁴ quia⁵teun⁴ hnei³ tionh²ˉ³, liah²? I² jan³ hnei³ tionh²ˉ³ lang⁴³ jan³ a³sa⁴tsein³⁴.
71 Quie¹ a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ ne³ i⁴a⁴hen⁴³i³ Judas Iscariote pa², a³jon⁴³ Si²úan¹, quie¹ a³ne³pa² hain⁴ a³cúah⁴³ quieh¹i³, ua²liah⁴a² lang⁴³i³ jan³ a³hein² jen² quia⁵teun⁴.