4
Nei² quieh¹ hain³liah⁴ ma⁴jnia³ A³brang²³
I² jon³ ne⁵, ¿henh⁴ li⁴juah²ˉ¹ nei² quieh¹ A³brang²³, jmai³sie²³ jnie³², jeun³ quian⁴ jnie³²? ¿Liah⁴ a⁴jainh⁴³i³? Quie¹ juah⁴ne³ ma²a⁴je³ Jon⁴dai¹ quieh¹ A³brang²³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴ma⁴tei⁵i³ o³tan², jon³ ma²li⁴júan³⁴i³ ron⁴, quie¹ a⁵jon⁴³ i²con²³ Jon⁴dai¹. Quie¹ ¿henh⁴ ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³? “Ra⁵hain⁴ A³brang²³ i²con²³ Jon⁴dai¹, i⁴jon³ a⁴je³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴jan³ a³tsein²³.” Júan³²ˉ¹, juah⁴ne³ jan³ júan³ ta¹, hniah³ cúah³i³ a³hain⁴ o¹cau³² i⁴li⁴hmah² quieh¹, quie¹ i⁴ren³i³, a⁵jon⁴³ i⁴ta² cúa³⁴i³. I² a³hain⁴ a³a⁵sia³ i⁴júan³ i¹con³, i² con⁴hie³² hain⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹ pi²³i³, a³hain⁴ a³ma³tsein³⁴ a³ren³ chie³², jon³ je³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴jan³ a³tsein²³ nei² quieh¹ i⁴hain⁴i³ jon³. Liah⁴i² a⁴hleh⁴ Da³vei²³ nei² quieh¹ i⁴tsei³⁴ jm² ren³ chie³ a³je³ Jon⁴dai¹ quieh¹ la⁴jan³ a³tsein²³, i⁴sa⁴ro³i³ jeu³ i⁴ma³a⁴júan⁴i³, ra³juah⁴:
Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³ma³a⁴hain³⁴ Jon⁴dai¹ chie³² quieh¹, jian³ ma³ma⁴hain³i³ tsei⁴³ i⁴hlagh³² a⁴júan⁴i³.
Ta² tsei³⁴ jm² ren³ chie³ a³sa⁴quian³ Jon⁴dai¹ hei²³ chie³² quieh¹.
I² jon³ ne⁵, ¿o⁴ jmah³ a³gm² he³²pa² tsei³⁴ jm² ren³, jian³ o⁴ a³sa⁴gm² he³² liah⁴? Quie¹ ma³a⁴juah²ˉ¹ i⁴a⁴je³ Jon⁴dai¹ quieh¹ A³brang²³ la⁴jan³ a³tsein²³ nei² quieh¹ i⁴ra⁵hain⁴i³. 10 I² jon³ ne⁵, ¿hain³ mah² a⁴hyei⁴³i³? ¿O⁴ ta⁵ma³a⁴gm³ he³²i³ jian³ o⁴ naih⁵i² gm⁴³? Quie¹ naih⁵i² gm⁴³pa², a⁵jon⁴³ ta⁵ma³a⁴gm³. 11 Jian³ ma²jon³ a²ma⁴ a⁴gm³ he³²i³, con³ i⁴lei³ jnia⁴ i⁴ra³he²³ la⁴con³ cuh⁴³ i⁴a⁴hyei⁴³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴jan³ a³tsein²³, nei² quieh¹ i⁴ra⁵hain⁴i³ naih⁵i² a⁴gm³ he³²i³. I² la⁴ne³ jon³ a⁴lang³⁴ A³brang²³ jmai³ la⁴jang³⁴ a³ti²hain⁴ a³sa⁴gm² he³², jian³ hyei⁴³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ tionh² la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³ tionh². 12 Jian³ a⁴lang³⁴i³ jmai³ la⁴jang³⁴ a³gm² he³² a³ti²hain⁴ tionh² liah⁴i² ra⁵hain⁴ A³brang²³ jmai³²ˉ¹ naih⁵i² a⁴gm³ he³²i³.
Li⁴tei⁴³ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³
13 Quie¹ a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ ho³² i²con²³ A³brang²³ jian³ i²con²³ sa¹jeun³ quian¹i³ i⁴hyei³⁴i³ cuah³²húa³⁴ la³, jian³ a⁵jon⁴³ quie¹ i⁴ma⁴tei⁵i³ lai²³; a⁵sia³, quie¹ i⁴a⁴je³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴ pi²³i³. 14 Quie¹ juah⁴ne³ jmah³ a³hie³ lai²³ ma²hyei³⁴ i⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ cúa³⁴, i¹con³ sa⁴tei⁴³ ta¹ i⁴hain⁴i³ jian³ i¹con³ sa⁴quein⁴³ jau²³ ho³²i³, juah⁴ne³ la⁴jon³. 15 Quie¹ con⁴juah⁴ lai²³ jia²³ ma²eu⁴³ i⁴he³⁴ Jon⁴dai¹; i² i²sa⁴ra³quia³ lai²³, sa⁴sia³ liah⁴ li⁴ua⁵tsei³² chie³ lai²³.
16 I² la⁴ne³ ja³⁴ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³, canh⁴a² leg⁴³ re³ hyei³⁴ sa¹jeun³ quian¹ A³brang²³ i⁴jon³ i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹. Hnie³⁴ ra³juah⁴, a⁵sia³ ja³⁴ jau²³ ho³²i³ i²con²³ jmah³ a³ti²hie³ lai²³. A⁵sia³, quie¹ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³ti²hain⁴pa² liah⁴i² ra⁵hain⁴ A³brang²³. I² la⁴ne³ lang⁴³i³ jmai³²ˉ¹ la⁴jag³⁴ˉ¹ 17 ta⁵nei² Jon⁴dai¹ a³ra⁵hain⁴ i²con²³, liah⁴i² ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³: “Ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴langh⁴³ˉ³ jmai³ jeun⁴³ chie³.” Jian³ Jon⁴dai¹ júan³ i⁴jainh¹ a³jaun² jian³ i⁴li⁴sia³ i⁴sa⁴sia³.
18 Ua²liah⁴a² so⁵sia³ liah⁴ ma²li⁴lei⁴, quie¹ ra⁵hain⁴ pi²³i³ jian³ ra⁵hain³² tsei⁴³i³, i⁴jon³ a⁴lang³⁴i³ jmai³ jeun⁴³ chie³ liah⁴i² ma²a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³i³: “La⁴ne³ li⁴jeun⁴³ jon⁴³segh³² jon⁴³tyieh⁴ˉ³.” 19 Jian³ a⁵sia³ juah⁴ sa⁴ra⁵hain⁴ A³brang²³ jang³⁴ tsei⁴³, ua²liah⁴a² ma³hein²i³ conh⁴ nia⁴lo⁴ ñi³, la⁴con³ i⁴ma³jaun² he³²i³ jian²³i³ Sara i⁴so⁵lei⁴ li⁴sian³ a³jon⁴³i³. 20 Jian³ a⁵sia³ teun³⁴ co³hei²tsei³ a⁴júan⁴i³ juah⁴ i⁴sa⁴hain⁴i³ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹, a⁵sia³, quie¹ tsei³⁴sa² jang³⁴ tsei⁴³i³ ra⁵hain⁴i³, jian³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹. 21 Jian³ re³ a⁴hang⁴i³ tsei⁴³ i⁴quian³ Jon⁴dai¹ ua³pei⁴ i⁴ma⁴tei⁵i³ jau²³ ho³² i⁴a⁴juah⁴i³. 22 I² nei² jon³ a⁴je³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³.
23 Jian³ a⁵jon⁴³ jmah³ nei² quieh¹ A³brang²³ ra³sag² jau²³ ne³ i⁴a⁴je³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴ne³, 24 quie¹ ra³sag² nei² quian⁴ jnia¹ liah⁴ i⁴je⁴³ jnia¹ Jon⁴dai¹ la⁴jan³ a³tsein²³, hnie³⁴ ra³juah⁴, la⁴conh⁴ jnia¹ a³ti²hain⁴ˉ¹ i²con²³ a³hain⁴ a³a⁴júan⁴ i⁴a⁴hyon²³ Jesús, Re¹ quian⁴ˉ¹, jen² a³jaun². 25 A³hain⁴ a³a⁴cúanh³ húan³⁴ nei² quieh¹ chie³² quian⁴ˉ¹, jian³ a⁴hyon²³i³ canh⁴a² je⁴³ jnia¹ Jon⁴dai¹ la⁴jan³ a³tsein²³.