TESALÓNICA-DULEMARSE-NARMAKLESAD-GARDA-GEBED
1 TESALONICENSES
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Pablo, Bab-Dummad-Burba-Isligwaledbali we-garda narmaksad, gwenadgan-Tesalónicaʼgi-bukmalad-ogannogegar, adi, Jesúsʼba bur bule nagumalagar. Tesalónica-neggwebur, dummadid, deginbali, ur-nagumalad-nuegan nikabalid. Dulemar-bukidar Tesalónica-neggweburse ibmar baknonidamalad, degi, ibmar uknonidamarbalid.
Pablo gebe Tesalónicaʼse nonigu, dulemar-bukidar Bab-Jesús-abingasmalad. (Gusmalad 17) Deun, Judíoʼmar-Bab-Jesús-igar-isdar-dakmalad, Pablo-gabiguarmargu, Pablo Berea-neggweburse wakicha gusad. Bereaʼgi-mai, Atenas-neggweburse nade gusad. (Gusmalad 17) Pablo Atenasʼgi maigu, wisgualid, dulemar, gwenadgan-Tesalónicaʼginmalad-sabsur-imakdimarye. Binsamardo, we-garda birga 51ʼgi narmakles-insaye.
Tesalónica-Dulemarse-Narmaklesad-Garda-Gebedgi weyob sunmaklenaid
Pablo, Timoteo-barmisgusad, adi, Bab-Igargi gwenadgan-ogannonaegar. Timoteo gannar nonigu, Pabloʼga sognonikid, dulemar, gwenadgan-Tesalónicaʼgi-bukmalad-sabsur-imaksamar-inigwele, gwenadgan Bab-Jesús-gwen-iessurmarye. Gwenadgan-bukib-itononikidbali, Pablo, Jesús-gannar-we-napnegse-danikoedgi, sunmaksad, gwenadgan-burgwismalad Bab-Jesúsʼba danimaloye, degi, dula-gudidimaladdi, mogir-imbaba Bab-Jesús-abingunamaloye. Bela bulale, eba degisadegu nibnegse namaloye.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Gebe-sikwas-soglenaid (1:1-10).
2. Pablo, Tesalónicaʼgi-arbasad (2:1-20).
3. Timoteo, Tesalónica-neggweburse-arbid (3:1-12).
4. Bab-Dummad igi-nanabi anmar-abege (4:1-12).
5. Bab-Jesús-gannar-danikoed-igar (4:13–5:11).
6. Pablo, napi gwenadgan-unasiid (5:12-24).
7. Napi-soglenaid (5:25-28).
Be itogua.
1. GEBE-SIKWAS-SOGLENAID
1
(1:1-10)
Anmar Pablo, Silvano, degi, Timoteo, bemar-Jesúsʼba-nanaimalad-danar-Tesalónica-neggweburgi-ambikunonidamaladga, garda narmakmalad. Bemar Bab-Dummadgi, degi, Bab-Jesucristoʼgi-akananaimalad.
Anmar-Bab-Dummad, degi, Bab-Jesucristo, bemargi nued binsamarsun, degi, e-ulubgi-bogidik bemarga uksabarsun.
Gwenadgan-Tesalónicaʼginmalad, Jesúsʼgi-bensulid nue-oyosmalad
Anmar Bab-Dummadse gorsigusale, anmar gusgu bemar-ular Bab-Dummadga dog-nuedye sogdamalad. Bemar Jesúsʼgi-bensuli arbasmalad-ular, bemar sabedgi ibmar-imakmalad-ular, degi, anmar-Bab-Jesucristoʼbina nue bensuli-edarbedimaladgi be alamaknanaimalad-ular, anmar, anmar-Bab-Dummad-asabin, bemar-gwen-iedisurmalad.
Gwenadgan, Bab-Dummad be-sabmalad, anmar wisid, na e bemar-susad. Ar anmar bemarga Bab-Dummad-Gayaburba-Nuedgi-sunmaksagua, unnila gayaginbi anmar bemarga sogsasulid. Anmar Bab-Dummad-gangued-nikadba, degi, Bab-Dummad-Burba-Isligwaled-e-arbaedba, degi, nue-bensulidba, anmar bemarga nue-oyosmalad. Aginbali, bemar nue-wismarbalid, bemar-sabed-ular, igi-anmar bemar-abargi gudigusmala.
Bemar anmar-daedba, degi, Bab-Jesús-daedba nanadigusmalad. Bemar beedse-wilesmar-inigwele, degite, Bab-Dummad-Burba-Isligwaled-bela-bela-weligwaled-ukedba, bemar we-Gayaburba abingasmalad. Weyobi, bemar belagwapa Bab-Jesúsʼgi-bensurmalad-Macedonia-yargi-bukmaladga, degi, Acaya-yargi-bukmaladga, nue-oyosmalad, igi Jesúsʼba-nanaimalad damalargebe. Ar bemargi-onode Bab-Dummad-Gayaburba mimilesad. Unnila Macedonia-yalaganbarbisur, degi, Acaya-yalaganbarbisurba, bela nega-iliba mimilesad. A-dulemar, bemar Bab-Dummadgi-bensulid-nikad wismalad. Degisoggu, geg anmar bemargi bar sunmaksundo, ar bela bato bemar-wismalad. Amar sogedbimalad, igi bemar anmar-abingasa, degi, igi bemar bab-dummadga-imakleged-e-nug-odummodiid metemala, adi, Bab-Dummad-dulasaila-maid, Bab-Dummad-napiragwadga-e-nug odummogegar. 10 A-dulemar wisid, bemarde Bab-Dummad-Machi nibneg-akar gannar-danikoed edarbebukmarye. Bab-Dummad na E-Machi-Jesús burgwar-maigu, gannar odulosad. A-Jesúsʼde, dulemar-Bab-Dummadse-dummad-odurdaklegoedgi anmar-abonosad.