JUAN-GARDA-SOGBAAGWAD
3 JUAN
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Juan, Bab-Burba-Isligwaledbali gwenadgan-idued-Gayoʼye-nugadse garda narmaksiid. Binsamardo, we-garda birga 90ʼgi narmakles-insaye.
Juan-Garda-Sogbaagwadgi weyob sunmaklenaid
Juan, Gayo-nug-ogannosiid, ar we-gwenadgan-iduedde, gwenadgan-Bab-Jesúsʼba-nanaimalad nue-bendakdiid. Demetrioʼgi amba nued sunmaksibalid, ade, gwenadgan-nue-bendakdimogad. Diótrefesʼdi, gwenadgan-abargi na san-dummarba imakdiid. We-dule, Juanʼba ibsabidasulid. Deginbali, gwenadgan-Bab-igargi-sunmakdimalad wissur-abingadabalid.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Gebe-sikwas-soglenaid (1:1-4).
2. Gayoʼgi nued sunmakmalad (1:5-8).
3. Diótrefes, gwenadgangi ichakwa-daed (1:9-10).
4. Demetrio, dule-nued-daye sogmalad (1:11-12).
5. Napi-soglenaid (1:13-15).
Be itogua.
1. GEBE-SIKWAS-SOGLENAID
1
(1:1-4)
Ani an Jesúsʼba-nanaimalad-e-idued, gwenad-sabesailad-Gayoʼse garda narmaksiid. Ar an Gayo napiragwadgi sabed.
Gwenad-sabesailad, an bega Bab-Dummadse goled, igi be-san-burbaled nueganbi nadapi, bitigi deyobi bega bela ibmar-nueganbi nadsunye, degi, gwen-uellesuli be gudii gusun. Ibibayobi weligwar an itosa, gwenadgan-nonikid anga sognonigu, be innikigwadba gudiiye, degi, igar-napiragwadgi nue-nanadibarye. Bur-weligwar an-imaked, an itoalir, an-mimmigan igar-napiragwadgi nued nanadimarye.
2. GAYOʼGI NUED SUNMAKMALAD
(1:5-8)
Gwenad-sabesailad-Gayo, be bamalad-gwenadgan-bendakalile, be innikigwadgi bendakdaed. Bur bule gwenadgan-yar-baidgi-danimalad be deyob imakdaed. We-gwenadgan Jesúsʼba-nanaimalad-abargi sogmardo, bede nue-sabedgi gwenadgan-bendakdaye. Bab-Dummad-abegedyob, we-ibmar be imakoed. Degisoggu, neggwebur-baidse-naegala, nue-gatik we-dulemar be bendako. Ar we-gwenadgan, Bab-Jesús-nug-sabed-ular, Bab-akudakmaladse gwen bendaklessuli noargusmalad. A-ulale, anmar, we-gwenadgan-abingae-wilubbid. Ar deyobi, anmar, Bab-Igar-napiragwadba-sunmakedgi bendakmogoed.
3. DIÓTREFES, GWENADGANGI ICHAKWA-DAED
(1:9-10)
An Jesúsʼba-nanaimaladse garda narmaksad. Ar Diótrefesʼdi, an-ega-ibmar-soged gwen itobisulid, ar ade, e na emar-iduedga-gued abedaed. 10 A-ulale, an bemarse nadele, Diótrefesʼga an ibmar-bakar sogoed, ar ade, anmargi sunnasur sunmakdiid. Unnila wegibi gudisulid, ar gwenadgan-Jesúsʼba-nanaimalad-yar-baidgi-danimalad, wissur-abingabalid. Ar gwenad-wargwen na e-neggi gwenadgan-abingabiele, Diótrefes, a-idu igar-biir mesdaed, degi, Jesúsʼba-nanaimalad-abargi a-gwenad-onodabalid.
4. DEMETRIO, DULE-NUED-DAYE SOGMALAD
(1:11-12)
11 Gwenad-sabesailad-Gayo, mer dulemar-ibmar-isgana-imakmalad-daedba be dae, dulemar-ibmar-nuegan-imakmalad-daedba bur be dae. Ar dule-ibmar-nued-imakedi, Bab-Dummadgadid. Ar dule-ibmar-isgana-imakedi, amba aku-Bab-Dummad-daked.
12 Bela-dulemar Demetrioʼgi nuedbi sunmakedbimalad, degi, e-daedi anmarga oyomogad napira sogmarye. Ar anmar amba deyob sogmarmogad, Demetrio dule-nuedye. Ar bemar wisid, anmar-ibmar-sogedi, we napiragwadid.
5. NAPI-SOGLENAID
(1:13-15)
13 Ar bukidar an bega-ibmar-soged nikanad, degi-inigwele, an bega gardagi narmakbisulid. 14 Ar emisgwasaar an be-dako an-insado, agi anmar na asabin sunmakmaloed.
15 Ulubgi bogidik be nikusun. Be-aimar bega sogsimalad, bede nued sogeye. Anmar-aimarga, wargwen-wargwengi ega be sogo, bemarde nueganbimar sogeye.