3. BAB-JEHOVÁ, ISRAEL-DULEMARGI SABSUR-SUNMAKNAID
3
(3:1–6:14)
Amós Israel-dulemarga ibmar-sognaid
¡Israel-dulemar, we-gayaburba be nue itomalo! Bab-Jehová bemar-annik, degi, bela Egipto-yargi dulemar-noargusmalad-annik weyob soged:
“Bela-dulemar-napneggi-bukwad-abargi
unnila bemarbi an be-susad.
Degi-inigwele, bela-bemar-ibmar-isgana-imaksadbali, an sabsur-bemar-odurdakoed.”
 
¿Dule na ebo igar-amisulile,
sunna ebo-nued-gudiguo be ebinsae? Suli.
¿Achumigur san ganisulile, uurmako be ebinsae? Suli.
¿Achumigur-sapingwa, e-gubya-yaba san ganisuli-maile, uurmako be ebinsae? Suli.
¿Nuu-galu-yaba mas-sisulir, nuu galego be ebinsae? Suli.
¿Nuu-galu walagwengi ibmar-galesuli atido be ebinsae? Suli.
¿Neggweburgi gar-trompeta gollalile,
dulemar dobedba oimakardasur be ebinsae? Eye.
¿Neggweburgi boni-dummadgan-noedi,
Bab-Jehová imaksur be ebinsae? Eye.
 
Ar napiragwad, Bab-Jehová-Bur-Gandik-Maidi,
e-gayaburba-barsogmaladga ibmar-sogsasuli geg ibmar imaked.
 
Ar achumigur uurmakalile, ¿doa dobguosur be ebinsae?
Bab-Jehová-Bur-Gandik-Maid sunmakele, ¿doa e-gayaburba barsogosur be ebinsamoga?
Israel-yala sabsur-odurdaklegoed
Asdod-e-neggandikmaladgi binnasur be sogmalo,
Egipto-yar-neg-gandikmaladgi binnasur be sogmarbalo.
Weyob be sogmalo: “Samaria-yar-birse be ambikudamar,
agi dobed-dummad-naid be dakdamar,
agi sabsur-wilenanaid be dakdamar.”
10 Bab-Jehová soged:
“Bemar, igar-innikigwadba geg nanamalad:
Ar bemar sabsur-urwedgi-ibmar-sumaladid,
reyneggi a-ibmar sabomaladid.”
11 A-ulale, Bab-Jehová-Bur-Gandik-Maid weyob soged:
“Be-isdarmalad-wargwen gandikidgi be-yar sunonikoed.
Be-neggandikmaladi bela bei earmaloed.
Be-reynegmargi-ibmar-nuegan-bukwad bela bei sumaloed.”
12 Bab-Jehová weyob soged:
“Igi-sibad-wawaad-edarbedi, e-sibad-wawaad achumigurse-galealile, aisaar na bendaknaidae,
degi-inigwele, unnila e-malibi, e-uayadukubidibe na gadapdae,
deyobi, wis Israel-dorgan-Samariaʼgi-bukwadi san-onogoed.
Deyobi, wis Israel-dorgan-Damasco-neggweburgi gan-mua-muadgi-sigmaladi, san-onogoed.”
13 Bab-Dummad-Jehová-Bela-Gangued-Nika-Maid weyob soged:
“Nuekwa be an-itomalo.
Jacob-dulemarga iduakwaa be ibmar sogmarmogo.
 
14 ”Israel-dorgan e-ibmar-isgana-imaksad-ulale,
an sabsur-odurdakoed-ibagine, Betelʼgi e-ibmar-ogumakar-ukleged-ailamar an obelogoed.
Ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi moli-bebegiid-bukwad an bibisgoed,
bela napagi an mioed.
15 Dii-wied-ibagi-obunnoged-negmar bela an bibisgoed,
yorgi-obunnoged-negmar bela an eyaroed.
Akwa-marfilʼye-nugadgi negmar-sobarmalad bela an osulogoed.
Bukidar nega-dummagan-bubukwadi an eyaroed.
Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.”