EZEQUIEL-GARDA
EZEQUIEL
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Ezequiel-Garda. Ezequiel, dule-irwa-Bab-Dummadse-goledid. We-garda, Ezequiel narmaksaye sogleged. Bab-Dummad-dule-ogannogedye, Ezequiel-nug obarileged.
Ezequiel-Gardagi weyob sunmaklenaid
Ezequiel, Bab-Dummad-Burbabali ibmar-guoed daksad. Ezequiel, Babilonia-yalagi Bab-Dummad-gayaburbagi sunmaksad. Deunni, Judá-dulemar abala Babiloniaʼse gales selesgusad. Agine, Ezequiel amar-imbagi selesgusmogad. Ezequiel, Quebar-diwar-gakaba-sii ibya apurusad. Agi Bab-Dummad ega negburgan oyosad. We-negburgan Judá-dulemar gannar e-yarse aibirmaloedgi burbar sunmaksad.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Bab-Dummad e-gayaburba-barsogega Ezequielʼse gochad (1:1–3:27).
2. Jerusalén-neggwebur-sulenonikoedgi iduakwaa-sunmaklesad (4:1–24:27).
3. Dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad sabsur-odurdaklegoed (25:1–32:32).
4. Israel-yar-gannar-nudaklegoed (33:1–39:29).
5. Yoedse Bab-Jehováʼse-goled-neg soblegoed (40:1–48:35).
Be itogua.
1. BAB-DUMMAD E-GAYABURBA-BARSOGEGA EZEQUIELʼSE GOCHAD
1
(1:1–3:27)
Ezequiel, Bab-Dummad-e-gangued-yeerdakleged daksad
Dakleargua, birga-dulagwen-gakambegwadgi gaka nii-walabakegwad-ibataledgine, dulemar-gales-selesmalad-abargi Quebar-diwar-gakaba-sii, nibneg argade an dakalid. Agine, Bab-Dummad anga negburgan oyosad.
Ezequiel negburgan-daksadi, deunni, Rey-Joaquín birgatargus gaka nii-walatargus gales-seleargusad-akaled. A-ibagangine, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-Buzi-machi-Ezequielʼye-nugadi, Caldea-dulemar-yargi, Quebar-diwar-gakaba gudigu, Bab-Jehová ega ibmar-sognonikid. Agi, Bab-Jehová-e-gangued egi aidenonikid.
Geb degine, dad-nakwed-argan-sapiledsik burwa-dummad daniki, degi, soo-binnasur-gaed-abargi mogir-dummad neg-ibegwar-imakdaniki an dakalid. Soo-abargine, esgoro-gordikid-gaedyobi, ibmar gae an dakalid.
Soo-abargine ibdula walabake duleyob-daklege an dakarbalid.
A-ibdulamala, wagar darbake, sakan walabake nika nanaed.
E-malimar bela innikimakaled, e-nagmar moli-bebe-nikad-sapingwagwad-gooyob dakleged.
Esgoro-gordikid-dakarmakedyobi e-nagmar dakarmaked.
E-sakanmar-urba, e-dikar-sogabakegwadgi dule-arganmar nanaid.
We-ibdulamar-walabakegwadi wagarmar, degi, sakanmar nikadbimalad.
E-sakanmala na muchub-muchub egi warmaknanaid. Ar nanadmalale, geg bar sorsik namalad, unnila asabinbi darekwaa nadapdamalad.
10 Ibdula-walabakwegwad-e-wagarmar weyob-dakleged:
Wagar-asabinnidi, dule-wagaryob dakleged.
Wagar-argan-nuedsikidi, achumigur-nono-wawaad-wagaryob dakleged.
Wagar-argan-sapiledsikidi, moli-bebe-nikad-wagaryob dakleged.
Wagar-yarganbalidi, suluba-wagaryob dakleged.
11 Ibdulamar na e-sakan nallaa-imaknanaid, ibdula-baid-e-sakanbo warmaknanaid. Geb sakan-abinnid-baidgi na e-abagan-odukunanaid. 12 Ibdulamar-warbakegwadi asabinbi darekwaa nadapdamalad, geg bar sorsik namalad. Ar bia Bab-Dummad-Burba-niddae, abali naddamalad. 13 We-ibdulamar-dakarmakedi, sogun-aramaksiiyob dakleged. Ibdulamar-abargine, acha-gwallu-duurmaked-bipinmakwichiyob dakleged. Soo duurmakwichidgine, mar ibyegwichid. 14 Ibdulamar mala-ibyeyobi sabsur nanae, an daksad. Mala-ibyeyobi gannar noni damarbalid.
15 An ibdulamar-dakgwichidgine, an dakarbalid, napagi e-nagaba-e-nagaba ibmar-dirbiled-bipirmaked sii, deyob an dakarbalid 16 Ibmar-dirbiled-e-daklegedi, degi, e-sobaledi emarbi dakleged, emarbi sobarbalid. Akwa-nued-topacio-dakarmakeyobi dakarmakmalad. Ibmar-dirbiled-bipirmakedi, baid-ibmar-dirbiled-e-yagi yoibaliyob dakleged. 17 Ibmar-dirbiled-bipirmakmaladi, e-bipirmakedba bipirmaksidaed, geg bar sorsik bipirmakdaed. 18 Ibmar-dirbiled-gwabakegwadi, e-olasuga-gunanaid burwisur nanae an daksad. A-olasuga-gunanaidgine, bela ebilis ibyayob bubukwa an daksad. Nue-dobe an ito naded. 19 Ar ibdulamar nanadele, ibmar-dirbiled bipirmakdedamarmogad. Ibdulamar niba nakwidele, eba niba nakwiddamarmogad. 20 Ar bia Bab-Dummad-Burba niddae, abali ibdulamar naddamalad, ar ibmar-dirbiled-bipirmakmalad aba naddamarmogad, ar ade, ibdulamar-e-burba ibmar-dirbiled-bipirmakedgi maid. 21 Ar ibdulamar nanadmalale, ibmar-dirbiled bipirmakdedamarmogad. Ar ibdulamar boo-nagusmalale, ibmar-dirbiled-bipirmakmalad boo nagusdamarmogad. Ar ibdulamar niba nakwidele, ibmar-dirbiled-bipirmakmalad niba nakwiddamarmogad, ar ade, ibdulamar-e-burba ibmar-dirbiled-bipirmakedgi maid.
22 Ibdulamar-nono-birgi neg-ollor-dummadyob ise-dalallamakeyob-dakle naid. A-ibmala, yeerdakleged. 23 Neg-ollor-dummadyob-naid-urba, ibdulamar na e-sakan innikimakale, nallaa imakdedamalad. E-sakanmar, ibdula-baid-e-sakanbo warmaknanaid. Geb sakan-abinnid-baidgi na e-abagan-odukunanai an daksad. 24 E-nanamaladbali, e-sakanmar-goled an itosad. E-sakanmar-mermermakedba-goledi diwar-uurmakeyob gole an itosad. Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad-binnasur-sunmakedyobi, gole an itosad. Dule-bukidar-oimakbukwadyob, e-sakanmar gole an itosad. Sorda-bila-onomalad-oimakbukwadyob, gole an itosad. Ibdulamar na boo-nagusmalale, e-sakan odeddamalad.
25 Ibdulamar na e-sakan-odesmaladba boo-nagusale, e-nono-birgi neg-ollor-dummadyob-naid-birgi gayaburba gollardaed. 26 Neg-olloled-dummad-naid-birgi rey-gan siid. Akwa-nued-zafiroʼgi-sobaledyob-daklege siid. Zafiro-ganayob-daklegedgine ibmar duleyob-daklege sii an daksad. 27 Ibmar duleyob-daklegedgi e-sader-akar, nonosega, soo-yagi esgoro-gordikid-dakarmakeyob, dakarmake an daksad. Geb e-sader-akar e-naga-dukusega, sooyobi ibmar-gae an daksad. Bela ebilis neg-mee nai an daksad. 28 Igi dii-wisale, sue megnonidae, deyobi bela ebilis neg-meegwad nai an daksad.
Weyobi, Bab-Jehová-e-gangued-yeerdaklegedi an daksad. Deyob an daksagua, yokorgi-sindigale, napase-dulluu wagar-ebulegedse an imaksad. Geb dule anga-sunmake an itosad.