13
Bab-gayaburba-barsoged-napiragwadsurmalad sabsur-odurdaklegoed
Bab-Jehová anga sogded: “Dule-machi, Israel-e-Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad e-sogedba-ibmar-sogdimaladga be ibmar soge. Ega be soge: ‘Bab-Jehová-e-gayaburba be itomarye.’ Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Duledar-wilesmar, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad binsaed-sulidamalad, gwen negburgan-daksasuli, e-itogedba ibmar-sogdimalad, dule-wilesmar.’ Israel-dulemar, be-Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad, nega-dulesulidganba achu-bunnu-wawaad-asdubinyob gumalad. Bemar yaa-mararmaladgi na bukussurmalad. Israel-e-neggwebur-galu-matusulid nudaksasurmarbalid, adi, Bab-Jehová-e-ibagi, bila-onolenaidgi nabir gandik gwisguegar. Be negburgan-dakmaladi, napiragwadsulid. Binsa yamo be nabiritiyob ibmar sogmalad. ‘Bab-Jehová sogye,’ be sokardamalad. Ar Bab-Jehováʼdi bega deyob sogsulid. Degi-inigwele, bega-ibmar-soglesad-sanargued be abitodimalad. ‘Bab-Jehová sogye,’ be sokardamalad. Ar Bab-Jehováʼdi bega deyob sogsulid. Ar be-negburgan-dakmalad gakanbiid, ibmar-guedgi-iduakwaa-sunmaklegedi gakanbibalid.
”Degisoggu, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Bemar-ibmar-noar-soged-ular, bemar-negburgan-daked-gakansaaled-ular, an bemargi gwisguoed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi soged. Bab-Dummad-gayaburba-barsogmaladi napiragwad negburgan-daksurmalad, degi, gakansaar ibmar-guoed-sogdimaladi, an sabsur-odurdakoed. An-dulamar-onmakmaladgi bukuosurmalad. Israel-dulemar-e-nug-mamaid-gardagi e-nugmar megosurbalid. Deginbali, Israel-yarse bar gannar nonikosurmarbalid. Degidbali, geb bemar wisguoed, ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad gue.’
10 ”Ar deyobdo. We-an-gayaburba-barsogmalad an-dulamar-yardakdimalad, ega sogdimalad: ‘Bela neg-nueganbiiye.’ Ar degi-inigwele, neg-nueganbisulid. Galumar-asgi-eniraled-yeerdaklegeyobi, sunmakmalad. Binsa-asgi-eniraled yeerdakledaed. 11 Degisoggu, neg-sobmaladga be soge: Be-galumar-e-dikar-eniraled-yeerdaklemaladi, dii-dummad-burwaba-mesa-wiedba, dii-gwamakaled-wiedba, degine, burwa-ooregedba bei babatidoye. 12 Ar galu-e-dikar-eniraled babatisale, bese egisdamaloed: ¿Galu-e-dikar-eniraled-yeerdaklegedi, igi gude?
13 ”Degisoggu, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Bela ibmar-obelogega, an bela-bela-urwemaisoggu, an bemargi burwa-ooreged onogoed. An nue-sae-itosoggu, an bemargi dii-dummad-burwaba-mesa owioed. An nue-urwesoggu, an bemargi dii-gwamakaled owioed. 14 Bemar, galu-e-dikar-eniraled-yeerdakle-imaksadi an obatoed. E-neg-sailamar-nollomamaid magar-daklegoed. Ar babatidele, bemar ese burgwemaloed. Degidbali, bemar wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue. 15 We-galu, degi, dule galu-e-dikar-enirismaladi, an-nue-urwed itomaloed. Geb an bemarga sogdoed, galu-yeerdaklegedi bar gwichisurye, degi, dulemar-e-dikarmar-enirismaladi, bar gudisurmarbarye. 16 Wemar, Israel-e-Bab-Dummad-gayaburba-barsogmaladid, Jerusalén-neggweburgi ibmar-guoed sogdii gusmaladid, negburgan-napiragwadsulid dakdigusmaladid, degi, neg-nueganbiiye gordii gusmaladid. Ar deunni, neg nueganbisulid. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.’ ”
Bab-gayaburba-barsoged-bundormalad sabsur-odurdaklegoed
17 Bab-Jehová sogdebalid: “Dule-machi, emigindi, we-omegan-be-neggweburginedi na e-itogedba ibmar-guoed-sogdimaladga be ibmar-soge. 18 Ega be soge: ‘Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye: Bemar dule-wilesmar, dulemar-yardakega bemar sakwagi-nasikega morgo-inabagalad makdimalad. Degi, nonogi-nasikega dunwe-inabagalad imakdimalad, be duledar-wilesmar. Be dula-gudisamalaga, yardakedba, ¿an-dulamar-e-burba-gamaloye be binsamala? 19 Bemar, orosgi-dakleged-cebadaʼye-nugad argan-nukgwen-ular, degi, madu-wargwenad-ular, an-dulamar-asabin an-nug oichosmalad. Be-gakansamaladgi an-dulamar egi bensulid-ulale, dulemar-burgwed-wilubsulinad be oburgwemalad. Aka dulemar bur burgwed-wilubbinad dula-gudii be imakmalad.’
20 ”Degisoggu, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘An bemar-morgo-inaba-imakaledi isdar-daked. Bemar a-morgogi sikwimaryob dulemar-gamalad. Ar degi-inigwele, we-dulemar-yardaklesgudimalad bemar-ina-ganguedgi an ollor-imakoed, geb nuumaryob-gukuega an imakoed. 21 Amba deyopira, an-dulamar bemarse dunwe-inaba-galadgi-galesgudimaladgi an ollor-imakbaloed. Degidbali, be wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue. 22 Ar be-gakansaedba dule-nued wile-itogega be imaksamalad. Andi dule-nued wile-itogega gwen imaksasulid. Bur be dule-isganamar ogannosmalad. Adi, we-dule-isgana melle e-igar-isganagi banguega, degi, melle abonolegegar. 23 A-ulale, gakansaar-negburgan-daked bar be dakosulid. Ibmar-guoed-iduakwaa-wisgued bar be imakosurbalid. An-dulamar bemar-ganguedgi an ollor-imakoed. Degidbali, bemar wisgumaloed, ani an, Bab-Jehová gue.’ ”