3. DULEMAR-YAR-BAID-BAIDGI-BUKMALAD SABSUR-ODURDAKLEGOED
25
(25:1–32:32)
Amón-yargi-ibmar-guoed iduakwaa-soglenaid
Bab-Jehová anga sogded: “Dule-machi, Amón-dulemar-e-yarsik be atake, a-yargi ibmar-guoed iduakwaa be soge. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad-e-gayaburba itomarye ega be soge: ‘Ar anse-goled-neg-obelolenaigua, Israel-yar-bergunaigua, degi, Judá-dulemar gales-ebipilemaigua, bemar yeer-itos gusmalad. A-ulale, bemar-Amón-dulemar, dulemar-dad-nakwedsikmaladga an bemar-urmakoed. Amala, bemar-abargi e-dordonegmar urbemaloed, be-walik gudii gumaloed. Ibmar-bemar-weoed gunmaloed, be-moli-bebe-nikad-e-nunis gobmaloed. Rabá-neggwebur, moli-yargan-mureged-e-masbi-digarnai an imakoed, degi, Amón-yardi sibad-wawaad-e-galuga an obinyoed. Geb degine, bemar wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue.’ ”
Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: “Amón-dorgan, ar bemar argan-ogochamalad, yeer-itogedba ichomaksamalad, degi, Israel-dulemargi dodosmalad. A-ulale, an sabsur-be-odurdakoed, degi, dulemar-yar-baid-baidgi-bukmaladga an be-urmakoed, adi, be-ibmar-nikad be-ibe sumalagar. Neggweburmar-abargi an be-obelogoed, belagwable an be-oberguoed. Geb degine, be wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue.”
Moab-yargi-ibmar-guoed iduakwaa-soglenaid
Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: “Ar Moab-dulemar, Seir-dulemar weyob Judá-dulemar-annik-sogmalad: ‘Judá-dulemar, bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladyob damarmoye.’ A-ulale, an Moab-yargi igar-dummad egaoed. A-igarba we-neggweburmar-bukwad an obelogoed: Bet-Jesimot-neggwebur, Baal-Meón-neggwebur, degi, Quiriataim-neggwebur. We-neggweburmala, Moab-dulemar-e-nug-ogannogedga gumaladid. 10 Dulemar-dad-nakwedsikmaladga an Moab-dorgan, degi, Amón-dorgan an urmakoed. Amón-dulemardi bipisaale, bar-ebinsalegosulid. 11 An Moab-dorgan sabsur-odurdakoed. Degidbali, wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue.”
Edom-yargi-ibmar-guoed iduakwaa-soglenaid
12 Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikad weyob soged: “Edom-dulemar, Judá-dulemar-buged-mai imaksad. Degisoggu, ibmar-imaksad bela-bela bur egi ataklesad. 13 A-ulale, ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘An Edom-yar sabsur-odurdakoed, bela e-dulemar, e-ibmar-durgan an ogilogoed. Napabi-nai an imakoed. Temán-neggwebur-akale, Dedán-neggweburse bela es-suidgi burgwemaloed. 14 An-Israel-dulamarba an Edom-dorgan buged-mai imakoed. An-dulamar, Edom-dulemargi an-sae-itogedba, degi, an-urwedba ibmar imakmaloed. Weyobi, an-buged-mai-imaked dakmaloed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.’ ”
Filistea-yargi-ibmar-guoed iduakwaa-soglenaid
15 Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: “Filistea-dulemar ega-ibmar-isganaga-guosuliyob buged-mai imaksamalad. Ar dikasurgus Judá-dulemar e-isdarad-gued-ulale, Judá-neggwebur bela-bela isdar-dakedgi obelosmalad. 16 A-ulale, ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Filistea-dulemar an sabsur-odurdakoed. An Cereteo-dulemar ogilogoed. Degi, dulemar-amba-demar-gakaba-bukwamalad an obelogoed. 17 Anse Filistea-dulemar sabsur-buged-mai guoed. An-urwedgi an sabsur-odurdakoed. An buged-mai-imaksale, wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue.’ ”