27
Tiro-neggwebur-bergusad-ular, nunmak-itoleged
Bab-Jehová anga sogded: “Dule-machi, wile-itoged-namaklegedgi Tiro-neggweburga be namake. Tiro-neggweburde demar-gakaba-siid, neggwebur-baigan-gakaba-bukmaladga manigi ibmar uksiid. Weyob ega be namake:
”Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged:
‘Tiro-neggwebur, na yeerdakleye be binsaenad,
degi, na innikigwadye be binsaenad.
Be-urmar muu-billimargi negsemaid.
Be-ur-sobsamalad, yeerdakle ur-sobsamalad.
Be-urgomarga-ebulesmaladi, baila-warmar-Senir-yargi-selealidgi soblesad.
Be-buar-soblesadi, urwar-Líbano-yargi-selealidgi soblesad.
Be-gammimar-soblesadi, surgar-warmar-Basán-yargi-selealidgi soblesad.
Be-edued-urgomar-soblesadi, baila-warmar-Quitim-dupgi-selealidgi soblesad.
Be-edued-urgomargi Elefanteʼye-nugad-e-nugar-goamar yosmalad.
Lino-mor-nued-dubgi-ise-nue-sobaled-Egiptoʼgi-danikidgi, be-urmormar sobsamalad.
A-urmormar, be-banderga gusad.
Elisa-demar-gakagi, mor-suir-akwagiid, mor-ginnid,
be-dordo-sobega searmalad.
Tiro, dule-bega-gammimalad Sidón-yargi, Arvad-yargi danimalad.
Be-dulemar bega ursor-gamaladga gusad.
Wemar, bur demar-nue-wisimaladid.
Gebal-girmar-selegan urgogi-arbamalad-bulegan, be-ur-marisad nudaksamalad.
Bela urmar-galagwensurmalad-yagi-arbamalad, be-ibmar-uked baksamalad.
 
10 ” ’Persa-dorgan, Lud-dorgan, degi, Fut-dorgan be-sordagan-bila-onomaladga gusmalad.
Sigu-abgaed, degi, bormo-gurgin, begi nasiksamalad.
A-ibmarmar yeerdakle be imaksad.
11 ” ’Arvad-dorgan, degi, be-sordamar-bila-onomaladbo be-galumar-matusulid-neggwebur-ebilis-maidgi nakulebukwa gusmalad. Gamad-dorgandi, be-negmar-matusulid-warakwagwad-niba bukwa gusmalad. E-sigu-abgamalad bela be-galumar-maidgi nanai gusad. A yeerdakle be-imaksad.
12 ” ’Be ibmar-nuegan bela-bela nikasoggu, Tarsis-dorgan bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani-onodaed. Tarsis-dorgan be-ibmar-anale, mani, esgoro, esgoro-estañoʼye-nugad, degi, gingwa bega ukdaed.
13 ” ’Deginbali, Javán-dorgan, Tubal-dorgan, Mesec-dorgan, bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani onodamarmogad. Amardi, be-ibmar-anale, maimar, degi, ibmarmar-esgoro-gordikidgi-sobaled bega ukdamalad. 14 Togarmaʼginmalad, molimar-arbaedgi, molimar-bila-onoedgi, degi, moli-uaya-senigwadgi be-bennukdamalad. 15 Dedánʼginmalad, bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani onodamarmogad. Bukidar-dupmar-nanaid-dorgan, bese ibmar-baknonidaed. Amardi, ébano-urgogi, degi, elefante-e-nugargi be-bennukdamalad. 16 Be ibmar-bukidar-nikadba, Siria-dorgan bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani onodaed. Siria-dorgan, be-ibmar-anale, akwa-topacioʼye-nugad, mor suir-akwagiid, mor dubgi-ise-nue-sobaled, linoʼmor-nued, dimmurgiid-e-akwa-yeerdakleged, degi, akwa-rubíʼye-nugad bega ukdaed.
17 ” ’Judá-dorgan, degi, Israel-dorgan, bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani onodamarmogad. Orosgi-dakleged-trigoʼye-nugad Minit-yargi-danikid, madu-ochimar, achanis, olivo-gwallu, degi, ina-wawadikid bega ukdamalad.
18 ” ’Be ibmar-bukidar-nikadba, degi, ibmar-nuegan obinebaka-nikadba, Damasco-dorgan bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani onodamogad. Amar, vino Helbón-yargi-danikidgi, degi, sibad-wawaad-e-absar Sahar-yargi-danikidgi be-bennukdaed.
19 ” ’Dan-dorgan, degi, Javán-dorgan, be-ibmar-uked-anale, Uzal-yar-akar esgoro-sobaled, ina-wawadikid-mirra-diregwad, degi, ina-wawadikmalad bega seardaed.
20 ” ’Dedán-dorgan, moli-birgi-siged-gangi be-bennukdaed.
21 ” ’Arabia-dorgan, degi, Cedar-e-dummagan, bese ibmar-bakdaed. Amardi, sibad-wawaad-bipiganagi, sibad-wawaad-macheredgi, degi, sibad-macheredgi be-bennukdamalad.
22 ” ’Sabá-dulemar, degi, Raama-dulemar, mani-amiega ibmar-ukedgi-arbamalad bese ibmar-bakdamarmogad. Ibmarmar-anale, or, akwamar-garged-yeerdakleged, degi, ina-wawadikmalad-bur-nuegan bega ukdamalad.
23 ” ’Harán-dorgan, Cane-dorgan, Edén-dorgan, Sabá-dulemar, Asiria-dulemar, degi, Quilmad-dulemar, mani-amiega ibmar-ukedgi-arbamalad bebo muchub-muchub ibmar-ukedgi mani onobukdamalad. 24 Be-ibmar-uked-neggi, ibmar-bukidar-nikuega morsan-yeerdaklemalad, mor-dummad-suid suir-akwagiid, mormar dubgi-ise-nue-sobaled, mor-dummagan-galagwensur-sobaled, dubmar nue-sinni-sinnigalad, degi, urwar-urgo bega manigi ukdamalad.
25 Tarsis-e-urmar, be-ibmar-manigi-ukleged berbedii damalad.
Ibmar-nuegana ena, muu-billiba be gwichigumadaed.
26 Bega gammimalad muu-billigan-dummaganba be-sesa gusad.
Dii-burwadi muu-billigangi be-goamaksad.
27 Be demar-ulak-dogoed-ibagi, be-ibmar-nuegan, be-ibmar-manigi-ukleged,
be-ibmarmar, be-selagan, be-ursor-gamalad, be-urmar-nudakmalad,
be-dulemar mani-amiega ibmar-ukedgi-arbamaladi,
be-bila-onomalad, degi, bela be-ur-yagi-arbamaladi, dii-ulakse dogdemaloed.
28 Bega-ursor-gamalad binnasur-goledba,
demar-gakaba-bukmalad wawanmakdemaloed.
29 Bela-gammimalad diigi babatidmaloed,
selagan, degi, ursor-gamalad napase aidedmaloed.
30 Be-ular, binnasur gormaloed,
degi, nue-nunmak-itogedgi bomaloed.
Nonogi buru-eomaloed,
burugine baparmakmai gumaloed.
31 Be-ulale, na nono-swiri imakmaloed,
wile-itoged-mor yomaloed.
Be-ulale, nue-nunmak-itogedgi,
degi, surbinsa-itogedgi dummad-bomaloed.
32 Be-ulale, wile-itoged-namaklegedgi namakmaloed,
degi, nunmak-itogedgi weyob sogmaloed: ¿Doa demar-abargi sunna Tiroʼyob guoe?
33 Be-ibmarmar-uked urgi-odenana-gusale, bukidar dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad yeer-itodamalad.
Be-ibmar-nuedgi, degi, be bukidar-ibmar-nikadgi reymar-napneggi-mamaid mani-ibedga be imaksad.
34 Ar emigindi, demar be-goamaksad, dii-ulak be dogsamaid.
Be-ibmar-manigi-ukleged, degi, bela be-yagi-arbamalad beba dii-ulak dogsamalad.
35 Bela dulemar-demar-gakaba-bukwamalad, be-ulale, gwayebukwad.
E-reymar dobedba, wawanmakbukwad, dobed-dummad-itoged oyomalad.
36 Dulemar-yar-baidginmalad mani-amiega-ibmar-ukedgi-arbamaladi, begi dodomaloed.
Emar-ogwayega be guoed,
bar bipisaar be daklegosulid.’ ”