34
Israel-sibad-edarbemaladgi-ibmar-guoed iduakwaa-soglenaid
Bab-Jehová anga sogded: “Dule-machi, Israel-sibad-wawaad-edarbemaladgi ibmar-guoed iduakwaa be soge. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye, ega be soge: ‘Israel-sibad-wawaad-edarbemalad, bemar duledar-wilesmar, na beginbi be binsamalad. ¿Sibad-wawaad-edarbemalad, na sibad-wawaadmar edarbergebsursi?
Bemar sibad-wawaad-e-mam-nis gobmalad,
e-absar be-morga be imakmalad,
degi, sibad-wawaad bur wardummagan be oburgwemalad,
degi-inigwele, gwen be nue akwesurmalad.
Sibad-wawaad-nollo-itoged gwen be ogannosurmalad,
gegumalad gwen be edarbesurmalad,
nailikgusad gwen be nudaksurmarbalid.
E-galugi-nosa-gudiid gwen be aminasurmalad,
yoggus-gudiid gwen be amisurmarbalid.
Bur bule bemar sibad-wawaad sarsoged, sabsur-imakdabalid.
Edarbed-sated-ular, sibad-wawaadmar aisakidmalad.
A-ulale, ibmar-durgan-ursirmaladse ibgwensur-galegega gumalad.
An-sibad-wawaadmar yalaganba,
degi, yala-mulluganba yoggus gudidimalad.
Bela sibad-wawaadmar we-napneggi aisakisbukwamalad-aminaegala, dule gwen bai itosulid.
” ’Degisoggu, sibad-wawaad-edarbemalad, Bab-Jehová-e-gayaburba nue-itomala: Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, na dukin ise-sogar-soged, an-sibad-wawaadmar edarbed-sated-ular, atur-imaklesmalad, degi, ibmar-durgan-ursirmaladse ibgwensur galesmalad. An-sibad-wawaad-edarbemalad an-sibad-wawaadmar edarbesulid, unnila na eginbi binsamalad, an-sibad-wawaadmargindi binsasurmalad.’ Degisoggu, sibad-wawaad-edarbemalad, Bab-Jehová e-gayaburba be itomala. 10 Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘An-sibad-wawaad-edarbemaladgi an aibined. Weyob an-sibad-wawaadmar-imaksad-ulale, an ese ibmar egisoed. An-sibad-wawaadmar mer-bar-akwega an imakoed, degi, bar na eginbi binsaosurmalad. An-sibad-wawaadmar an e-annik suoed, adi, mer bar e-masga guegar.’ ”
11 Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: “An-sunnad, an-sibad-wawaadmar an aminaoed, an-sunnad an edarboed. 12 Ar igi sibad-wawaad-edarbed sibad-wawaadmar-aisakisbukwar edarbedae, deyobi, an-sibad-wawaadmar an edarboed. Ibagwengi dii-widanikir, negsichi-naguedgi, na bia aisakis-bukusmala, agi-bukwadgi, an gannar sedagoed.
13 ”Sibad-wawaadmar dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-abargi an onogoed, yar-baigangi-bukwamaladgi an onmakoed, degi, e-yarse an sedoed. Israel-e-yalagangi, dianmarba, degi, bela neggweburmargi an akoed. 14 Bur gagan-nuegan-nanaid-gunnega an imakoed, Israel-yarmar-matusulidgi e-gagan-gunned naioed. Agi, galu-nuedgi obunnomaloed, Israel-yarmargi bur-gagan-nuegan-naid gunmaloed. 15 An-sunnad an-sibad-wawaadmar an akoed, degi, obunnogega an sedoed. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
16 ”Sibad-wawaadmar-yoggusmalad an aminaoed, e-galugi-nosa-gudimalad an gannar sedagoed. Mali-bichis-gudimalad an ega morgi-obipirmakoed, degi, nollo-itodimalad an ogannogoed. Ar sibad-wawaad-wardummagandi, degi, dutusur-itomaladdi, an obelogoed. An-sibad-wawaadmar igar-innikigwadba an akoed.
17 ”An-sibad-wawaadmar, bemargardi ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, weyob soged: ‘Sibad-wawaadmarga an war-wargwengi igar nabogoed, degi, sibad-wawaad-macherganga, sibad-macherganga an igar nabogoed. 18 ¿Bemar bur gagan-nuegan-gunned amba galaku itode? ¿Bemarde gagan-obichad-birgi annamarbalirgebe? ¿Bemar dii-ditiregwad-gobed amba galaku itode? ¿Bemarde dii-obicha-sigisadi naggi gudure-imaked aku itode? 19 A-ulale, an-sibad-wawaadmar, bemar-gagan-birgi-annasad gunmalad, degi, bemar-dii-gudure-imaksad gobmalad.
20 ” ’A-ulale, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: An-sunnad an sibad-wawaad-wardummaganga, degi, garaganaga igar nabogoed. 21 Ar bemarde dikargi, degi, yargangi egee imaksamalad, deginbali, bur nollo-itomalad be-bebegi be sikaa imaksamalad, degii bemar oduurmaksamalad. 22 An-sibad-wawaadmar an bendakoed, bar bemarse galegosurmalad. Sibad-wawaadmarga an igar nabogoed. Ebo-ebogi ega an igar nabogoed. 23 Geb degine, sibad-wawaad-edarbed-wargwen an ega barmidagoed, an-mai-David, adi, wemar-akoed, degi, ebi walagwen sibad-edarbedga guoed. 24 Ani an Bab-Jehová, e-Bab-Dummadga guoed, degi, an-mai-David, e-dummadga guoed. Ani an Bab-Jehová sogsad.
25 ” ’An wemarbo igar-bogidikid mesoed: An we-yargine ibmar-durgan-ursirmar obelogoed, adi, an-sibad-wawaadmar nega-dulesulidganba sunna dobsuli megmalaga, degi, sapurba bogidikidgi gabmaloed. 26 An wemargi doggus-nued binsaoed, degi, an-yar-mullu-e-dikarmar ibmar-nuegan-nikuedga an imakoed. E-ibagan-sekalaa an dii owioed. We-dii ibmar-nuegan-nikuega imakoed. 27 Sapimar na sanmakdoed, napaneg ibmar-gwag osanmakoed. Israel-dulemar na e-yargi dobsuli gudimaloed. Dulemar-maiga-imaksamaladgi an-dulamar an onosale, geb wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue. 28 Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladse bar galegosurmalad, ibmar-durgan-ursirmarse bar dolemarbalosulid. Dobsuli gudimaloed, dule-wargwensaale odobguosulid. 29 E-ibmar-gwag-sanmakoedba, e-napaneg nuedga guoed. E-yargi bar ukudmaad itogosurmalad, deginbali, dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad bar egi dodomarbalosulid. 30 Geb degine, wisgumaloed, ani an e-Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi eba gudii, degi, Israel-dulemar an-dulamar gue. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged. 31 Deginbali, ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogbalid, ani an bemar-Bab-Dummadid. Bemardi an-sibad-wawaadmalad. Ani an bemar-edarbedid.’ ”