46
Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: “Arbaleged-ibagangi, dad-nakwedsik neg-imba-senigwad-naidgi yawagak-gwichidi, atisii guoed. Ar obunnoged-ibagangindi, degi, nii-binid-yoleged-ibagangindi argaoed. Dule-dummad-negdakmaid, neg-imba-dummad-naid-akale, yawagak-dogedgi neg-imba-siidba dogoed. Geb yawagak-e-buar-wargwen-dikarba gwisgunonikoed. Geb degidgine, dule-irwa-anse-gormalad ibdurgan-ogumakar-ukleged, degi, gwenatigwar-guega ibmar-ukleged ukmaloed. Dule-dummad-negdakmaid, an-nug-odummogega yawagak-doged-walik, napase wagar dulluu imakoed. Geb weyob-imaksad-sorbali, nodagoed. Degi-inigwele, neg-sedogidse yawagak atiosulid.
”Dulemar-we-yarginmalad, we-yawagak-doged-asabin, obunnoged-ibagi, degi, nii-binid-yoleged-ibagi, an-nug odummomaloed. Dule-dummad-negdakmaid anga ibdurgan-ogumakar-ukleged, obunnoged-ibagi, we-ibmar ukoed:
Sibad-wawaadmar-bipigana, walanergwa (6),
sibad-wawaad-machered, wargwen,
bela we-ibdurgan bonikwasurmaloed.
Sibad-wawaad-machered-iliba, ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, wilubsaed-efa-gwagwen uklegoed.
Sibad-wawaadmar-bipigana-ilibardi, e-ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged ukbiedba ukoed.
Wilubsaed-efa-ilibali, olivo-gwallu, wilubsaed-hin-gwagwen uklegoed.
Ar nii-binid-yolesad ibagindi, moli-bebe-nikad-sapingwagwad, wargwen,
sibad-wawaadmar-bipigana, walanergwa (6),
sibad-wawaad-machered, wargwen ukoed,
bela-wemar, bonikwasurmaloed.
Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-iliba,
degi, sibad-wawaad-machered-iliba
ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, wilubsaed-efa-gwagwen ukoed.
Ar sibad-wawaadmar-bipigana-ilibardi, na e-ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, ukbiedba ukoed.
Ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged wilubsaed-efa-iliba, olivo-gwallu, wilubsaed-hin-gwagwen ukoed.
”Dule-dummad-negdakmaid dogdele, yawagak-dogedgi neg-imba-naidba dogoed, abali gannar nobaloed. Ar ibamar-onolegedgi, Bab-Jehová-nug-odummogega dulemar-dogdemalale, weyob imakmaloed: Dule yawagak dad-nakwed-argan-sapiledsik-siidgi dogsad, yawagak dad-nakwed-argan-nuedsik-siidgi nooed. Amba deyobmodo, dule yawagak dad-nakwed-argan-nuedsik-siidgi dogsad, yawagak dad-nakwed-argan-sapiledsik-siidgi nooed. Dule-wargwensaale, yawagak-dogsadba bar noosulid, ar asabin-yawagak-siidba nooed. 10 Dule-dummad-negdakmaid, dulemar-dogdele, eba dogmogoed. Noarmarbalile, eba nodabaloed. 11 Ibamar-onolegedgi, degi, ibamar-soglesadgi, ibmar-ukleged, weyob ukmaloed: Moli-bebe-nikad-sapingwagwad-iliba, degi, sibad-wawaad-machered-iliba, ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, wilubsaed-efa-gwagwen uklegoed. Sibad-wawaadmar-bipigana-ilibardi, e-ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, ukbiedba uklegoed. Ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, wilubsaed-efa-iliba, olivo-gwallu, wilubsaed-hin-gwagwen uklegoed.
12 ”Ar dule-dummad-negdakmaid anga na e-wargwengi, ibdurgan-ogumakar-ukleged, degi, gwenatigwar-guega-ibmar-ukleged ukbigualile, ega yawagak dad-nakwedsik-siid egalegoed. Ar igi obunnoged-ibagi ibmar-durgan-ogumakar-ukledae, degi, gwenatigwar-guega ibmar-ukledae, deyopira ibmar ukoed. We-ibmar-ukleged-uksad-sorbali, nodagoed. Geb nosad-sorbali, yawagak edimaloed.”
Bane-bane ibdurgan-oburgwilegoed
13 Sogdebalid: “Bane-bane wakudaryalaba, anga sibad-wawaad-bipigwad-birgagwen-nikad-bonikwasulid, be ogumakar ukoed. 14 Amba deyobi, bane-bane wakudaryalaba, weyob be ukoed: Ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, wilubsaed-efa-gwagwen-nergwa-mimilegoedgi (6), gwensak be ukoed. Degi, olivo-gwallu, wilubsaed-hin-gwagwen-sogbaa-mimilegoedgi, gwensak be ukbaloed. We-olivo-gwallu, madubur-nisakwaa-imakega egi be eogoed. Bab-Jehováʼga we-ibmar-ukleged, degisadegu ukledii guoed. 15 Degisoggu, bane-bane wakudaryalaba, degisadegu sibad-wawaad-bipigwad-ogumakar uklegoed, deginbali, ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged, degi, olivo-gwallu uklebaloed.
16 ”Ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Ar dule-dummad-negdakmaid na e-mimmi-wargwenga e-nainu uksale, we-nainu, we-mimmi-e-wagangadga guoed, ar ade, ega uklesad. 17 Ar e-mai-wargwenga e-nainu uksardi, e-mai ibmar-e-ibed-gannar-Ibmar-Sued-Birgase, unni we-nainu gaoed. A-sorbali, mai, dule-dummad-negdakmaidga gannar nainu ukoed. Ar nainu, dule-dummad-negdakmaid-e-wagangadid. 18 Dule-dummad-negdakmaid, dulemar-ibe nainu, degi, ibmar-nikad suosulid. E-mimmiganga na ibmar-egadga-gued ukoed. Deyobi, an-dulamar-ibe ibmar-nikad sulegosulid.’ ”
19 A-sorbali, dule, yawagak-dikarba-doged-siidba an-sesad, dad-nakwed-argan-sapiledsik gwardumar-argasiidsik. We-gwardumar, dule-irwa-Babse-gormaladga nugsalesad. Agi gwichi, neg-yarganba, dad-argwanedsik neg-imba-naid anga oyosad. 20 Geb anga sogded: “Wegine, dule-irwa-Babse-gormalad, isgued-ular-ibdurgan-oburgwilesad-e-san dumaloed. Deginbali, wegi ibmar-gwagmar-orosgi-dakleged-ukleged dumarbaloed. Deyobi, neg-imba-dummad-naidse mas onolegosulid, adi, dulemar we-ibmar-islidikidgi mer warmakmalagar.”
21 Geb degine, neg-imba-dummad-naidse an-sesad, geb neg-imba-dummad-naid-e-sogabake-abingunanaid-ebirega an-imaksad. We-abingunanaidgi, neg-imba-senigan nanai an daksad. 22 Neg-imba-senigan sogabake-abingunanaidgi-nanaid, bela emakarmalad. Neg-imba-senigan bela yopira dungumalad, daliambe (10) sugued, e-matardungueddi daligugle-negabar (7½) matardungued. 23 Neg-imba-senigan-ebiris galu-matusulid maid. Geb galu-matusulid-ebiris napagi soomar gabukwad. 24 Geb dule anga sogded: “Wemar, negsogak-gumalad. Wegine, Bab-Dummadse-goled-neggi-ibmar-imakmalad, ibmar-uklegedga ibdurgan-oburgwismalad dumaloed.”